Nieuwe features CDD On Demand

shutterstock_1097913926

CDD On Demand; what's new

Leestijd: 3 min.

Nieuwe features:

SCOPE FinTech Solutions blijft de CDD On Demand oplossing continu verbeteren met nieuwe features. Zo is er de afgelopen tijd hard gewerkt om het insolventieregister toe te voegen en wordt nu ook gecontroleerd op risicovolle landen volgens de FATF-lijsten. Daarnaast is er ook automatische invulhulp toegevoegd waardoor u nu nog sneller bedrijven en personen kan controleren.

Mist u nog features of hebt u verbetersuggesties? Laat het ons weten via ons contactformulier.

Zie hieronder een totaaloverzicht van de toevoegingen in CDD On Demand van vrijdag 5 juni 2020.

Persoons- en bedrijvencontrole – Insolventieregister

Bij het uitvoeren van een persoons- of bedrijfscontrole wordt nu ook het centraal insolventieregister geraadpleegd. Om personen te zoeken binnen het insolventieregister zijn voornaam, achternaam en geboortedatum verplicht. Er wordt een melding getoond zodra een van deze velden niet ingevuld zijn, u kan dan eventueel kiezen om door te gaan zonder het insolventieregister te raadplegen.

Persoons- en bedrijvencontrole – Geografie: FATF

Bij het controleren van personen en bedrijven worden gerelateerde landen* gecontroleerd tegen de FATF-lijsten:

 • FATF: Jurisdictions under Increased Monitoring
 • FATF: High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action

*gerelateerde landen op basis van de gebruikersinput, gevonden adressen en nationaliteit.

Persoons- en bedrijvencontrole – Landen inclusief vlag

Bij het controleren van een persoon of bedrijf kan een land aangegeven worden. Deze input wordt gebruikt bij de geografie component en wordt gebruikt om de zoekresultaten te beperken. Gerelateerde landen zijn bijvoorbeeld het geboorteland, nationaliteit en adressen.

De input werkt met “autofill”, wat betekent dat tijdens het typen het land wordt aangevuld. Ook wordt de vlag van het betreffende land wordt getoond.

 

Bedrijfscontrole – Postcodetabel

Om het invullen van Nederlandse adressen te vergemakkelijken wordt de straatnaam en de plaats automatisch ingevuld op basis van postcode + huisnummer.

Bedrijfscontrole – Streetview kaartje

Bij het screenen van een bedrijf (met ingevulde adresgegevens) wordt een Street View kaartje van Google Maps getoond.

Persoons- en bedrijvencontrole – Verbeterde melding bij geen resultaten

Om duidelijker aan te geven wat “Geen resultaten gevonden” betekent is de melding uitgebreid en wordt er een animatie getoond:

Het Wwft cliëntenonderzoek

shutterstock_1097913926

Het Wwft cliëntenonderzoek

Leestijd: 5 min.

In het kort

Het cliëntenonderzoek bestaat uit meerdere onderdelen: onderzoek doen naar cliënten, de aard van transacties onderzoeken en het bijkomende risico op witwassen en de financiering van terrorisme bepalen. Tijdens het identificeren van de klant is het ook belangrijk om te bepalen in welk land de cliënt een fiscaalinwoner is. Kan de cliënt een risico vormen, en wat zijn eigenlijk de intenties van de cliënt? Sinds 25 juli 2018 zijn verschillende onderdelen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) aangepast. Sinds de aanpassingen in de Wwft worden de cliëntonderzoeken steeds uitgebreider en ingewikkelder. Er moet steeds meer informatie verzameld worden en de onderzoeken moeten de diepte in. 

 

Voldoen aan de Wwft en de risico-inschatting

Om tegenwoordig te voldoen aan de Wwft zijn er veel verschillende punten die u moet controleren. Om te beginnen is het belangrijk om de cliënt te identificeren, de uiteindelijke belanghebbende van de cliënt (UBO) te identificeren en de herkomst van het vermogen vast te stellen. De diepgang van het cliëntenonderzoek wordt afgestemd op het risico op witwassen of financiering van terrorisme die deze transactie of cliënt met zich meebrengt. Om het risico beter in te kunnen schatten kunt u controleren of uw cliënt voorkomt op een van de volgende lijsten of in een van de onderstaande registers:

 

Er wordt gecontroleerd worden of een persoon/bedrijf voorkomt op of te maken heeft gehad met: sanctielijsten, PEP-lijsten, risicolanden, insolventie register, bestuursverbod, financiële toezichthouders

 

Sanctielijsten

Bij sanctielijsten spreken we van zowel sanctielijsten van financiële instellingen als sanctielijsten van wetshandhavende instellingen. Het gaat hierbij niet alleen om huidige sancties, ook historische sancties tellen mee. Als u te maken heeft met een zogenaamd “gesanctioneerd persoon” is het verboden om zaken te doen met deze personen en moeten tegoeden bevroren worden.

PEP-lijst

Op de PEP-lijst staan Politiek Prominent Personen (in het Engels Politically Exposed Persons). Niet alleen personen die in hun huidige functie politiek actief zijn staan op deze lijst, maar ook personen die tot één jaar geleden politiek actief waren. Voorbeelden van PEP functies zijn: staatshoofden, legerofficieren, hoge directieleden van centrale banken etc. Volgens de Wwft bent u verplicht om een verscherpt cliëntenonderzoek in te stellen als u te maken heeft met een PEP. Ook familie en naast geassocieerde van een PEP vallen in een hogere risicogroep waar een verscherpt onderzoek naar moet worden gedaan.

 

Risicolanden

Er zijn verschillende lijsten van risicolanden beschikbaar. Zo is er de FATF-lijst en er is een lijst van de Europese Commissie (EC). Op de lijst van de FATF (Financial Action Task Force) staan landen die een risico vormen. De FATF beschikt over twee lijsten:

 1. Landen waar een de FATF een “public statement” tegen heeft uitgevaardigd;
 2. Landen waar de FATF strategische AML (Anti Money Laundering)/CFT (Counter Terrorism Financing)-tekortkomingen heeft vastgesteld.

De public statement-lijst is vervolgens ook in twee opgedeeld:

 1. Landen waar andere landen tegenmaatregelen moeten nemen
 2. Landen waar andere landen verscherpte maatregelen tegen moeten treffen.

Met tegenmaatregelen wordt bedoeld dat er actief disciplinaire acties worden ondernomen tegen een land, een voorbeeld is Noord-Korea

De Europese Commissie (EC) heeft in de vierde anti-witwasrichtlijn bepaald dat de Commissie ook zelf hoog risicolanden zou aanwijzen Het voornaamste verschil met de FATF landenlijst is FATF landen van de lijst afhaalt als zij bewezen hebben voldoende AML/CFT-systeem te hebben opgebouwd. De EC haalt geen landen van de lijst.

 

Als een bedrijf van een cliënt gevestigd is in een van de risicolanden of de cliënt een fiscaalinwoner is van een van deze landen is het nodig om een verdiepend cliëntenonderzoek in te stellen.

 

Insolventieregister
In het Centraal Insolventieregister staan gegevens van faillissementen, surseances van betaling en schuldsaneringen van natuurlijke personen en rechtspersonen.

 

Adverse media

Adverse media of negatief nieuws wordt gedefinieerd als elke vorm van ongunstige informatie die wordt aangetroffen in een grote verscheidenheid aan nieuwsbronnen – zowel ’traditionele’ nieuwsuitzendingen als die van ongestructureerde bronnen. De risico’s verbonden aan het zakendoen met personen of bedrijven met een negatief mediaprofiel zijn divers. Een van de redenen waarom u onderzoek zou moeten doen naar adverse media is omdat het zou kunnen onthullen dat een cliënt of bedrijf betrokken was bij witwassen, financiële fraude, drugs handel, georganiseerde misdaad en meer.

 

Gediskwalificeerd bestuurder

Als een bedrijf een gediskwalificeerde bestuurder in dienst heeft of een cliënt een gediskwalificeerd bestuurder is brengt dit risico’s met zich mee. De juridische term is een civielrechtelijk bestuur verbod. Met het civielrechtelijk bestuur verbod is er een wettelijke mogelijkheid om een bestuur verbod op te leggen aan bestuurders die faillissementsfraude plegen of zich schuldig maken aan wanbeheer in de aanloop naar een faillissement. Door het verbod kunnen bestuurders tijdelijk geen rechtspersonen meer besturen.

 

Toezicht van financiële toezichthouders

In Nederland zijn er twee toezichthouders:

 1. De Nederlandsche Bank (DNB)
 2. De Autoriteit Financiële Markten (AFM).

De DNB houdt toezicht op de financiële opzet van de instelling en de deskundigheid en integriteit van de bestuurders van de instelling. De AFM houdt toezicht op de manier waarop financiële instellingen met hun klanten omgaan, bijvoorbeeld of zij hun consumenten geen misleidende informatie geven.

De risico-inschatting bepaalt het type cliëntenonderzoek

 

Risico-inschatting bepaalt het type cliëntenonderzoek

U kunt vervolgens op basis van deze uitkomst een risico-inschatting maken. Deze risico-inschatting legt de fundering voor het type cliëntenonderzoek wat u moet uitvoeren. Er zijn drie verschillende soorten cliëntenonderzoeken:

 1. Vereenvoudigd
 2. Standaard
 3. Verscherpt

Als de risico-inschatting bijvoorbeeld laag is mag u een vereenvoudigd cliëntenonderzoek uitvoeren. Als de cliënt al eerder is gecontroleerd door een andere partij, is het niet van belang om de voorgaande stappen nog een keer te herhalen. Het is echter wel verstandig om deze stappen nog een keer te doorlopen en een nieuwe risico-inschatting te maken. U weet namelijk nooit wanneer dit onderzoek door de andere partij is uitgevoerd en of het op de juiste manier is uitgevoerd.

Er zijn drie soorten cliëntenonderzoeken; eenvoudig, standaard en verscherpt

 

Vereenvoudigd cliëntenonderzoek

Er is sprake van een vereenvoudigd cliëntenonderzoek bij cliënten waar een laag risico bestaat op witwassen of financiering van terrorisme. Anders dan voorheen het geval was, zijn in de huidige Wwft geen specifieke typen cliënten aangewezen waarvan met een vereenvoudigd cliëntenonderzoek kan worden volstaan. U moet dus zelf onderzoek doen en bewijs leveren van een laag risico. Voor het bewijzen van een laag risico dient een instelling rekening te houden met de “niet-limitatieve lijst van factoren en soorten bewijs van potentieel lager risico” opgesteld door het Europees Parlement en Raad. In deze bijlage wordt bijvoorbeeld verwezen naar beursgenoteerde vennootschappen die aan bepaalde voorwaarden voldoen of naar overheden of overheidsbedrijven.

Sinds de vierde anti-witwasrichtlijn is er geen ruimte voor het aanwijzen van gevallen waarin altijd vereenvoudigd cliëntenonderzoek kan plaatsvinden. Indien er na een onderzoek sprake is van een bewezen laag risico, kan volstaan worden met het treffen van vereenvoudigde cliëntenonderzoek.

 

Standaard cliëntenonderzoek

Bij veruit de meeste gevallen verricht u een standaard cliëntenonderzoek. Bij een standaard cliëntenonderzoek wordt verwacht dat u de volgende punten vastlegt en controleert:

 • De identiteit van de cliënt moet vastgesteld, gecontroleerd en vastgelegd worden;
 • De identiteit van de uiteindelijke belanghebbende (UBO) moet vastgesteld, gecontroleerd en vastgelegd worden;
 • Het doel en de aard van de transactie/opdracht moet vastgesteld en vastgelegd worden;
 • Controleren of een cliënt voor zichzelf of voor een ander optreedt;
 • Indien nodig: vaststellen of een natuurlijke persoon die de cliënt vertegenwoordigt, daartoe bevoegd is;
 • Het voortdurend blijven monitoren en controleren van de cliënt.
 
Verscherpt cliëntenonderzoek

Indien zich een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme voordoet, verricht de instelling een verscherpt cliëntenonderzoek. U dient op basis van een risicobeoordeling voorafgaand aan het aangaan van een zakelijke relatie of het verrichten van een transactie, vast te stellen of zich een dergelijk hoger risico voordoet. Verhogende risicofactoren zijn onder andere:

 • Uw cliënt een politiek prominent persoon is (PEP), een familielid van een PEP is of een naast geassocieerd persoon van een PEP is;
 • Als het land waar de cliënt woont of gevestigd is, door de Europese Commissie of FATF is aangewezen als een risicoland. Risicolanden zijn landen met een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme;
 • Als het een transactie of zakelijke relatie betreft met een hoger risico op witwassen of financiering van terrorisme. Een voorbeeld hiervan is een cryptotransactie.

Het type cliëntenonderzoek wat u moet uitvoeren, hangt dus volledig af van de risicoinventarisatie. Deze risicoinventarisatie is uitgebreid en tijdrovend. SCOPE FinTech Solutions heeft met de ontwikkeling van de CDD On Demand oplossing gekeken naar het ondersteunen en vereenvoudigen van zowel de risicoinventarisatie als het UBO onderzoek. In slechts enkele seconde krijgt u een gewaarmerkt rapport van uw cliënt. De CDD On Demand oplossing vraagt automatisch gegevens op van diverse bronnen over de door u ingevoerde persoon of bedrijf. De persoon of het bedrijf wordt op acht verschillende punten gecontroleerd, variërend van PEP- en sanctielijsten tot insolventie. Op basis van dit rapport kunt u de juiste risico-inschatting maken en verder gaan met een cliëntenonderzoek. Ook bij het cliëntenonderzoek ondersteunt de CDD On Demand oplossing u, door bijvoorbeeld het UBO onderzoek en de continue monitoring te automatiseren, zodat u zich kan richten op wat echt belangrijk is; uw cliënt.

De Wwft en het landenrisico

shutterstock_246388288

De Wwft en het landenrisico

Leestijd: 4 min.

In het kort

De Wet ter voorkoming Witwassen en Financiering Terrorisme is een ingrijpende wet die sinds 2008 van kracht is in Nederland. Deze wet is van grote invloed op de manier waarop transacties in fiscale of onroerende goederen uitgevoerd mogen worden. Een belangrijk deel van de wet is dat er een schatting gemaakt dient te worden van het risico op witwassen en de financiering van terrorisme voor alle partijen betrokken bij de transactie. Belangrijk bij deze inschatting is ook de geografische afkomst van een partij, het zogeheten landenrisico. In dit blog bespreken we kort wat dit precies inhoudt, en hoe het landenrisico bepaald wordt.

Wet ter voorkoming Witwassen en Financiering Terrorisme (Wwft)

De Wwft is opgesteld ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. De Wwft is sinds 1 Augustus 2008 van kracht in Nederland, en is voor het laatst op 25 Juli 2018 aangepast naar de vierde Europese anti-witwas richtlijn (AMDL4). De kern van de Wwft is de inzet van partijen die nauw betrokken zijn bij transacties van fiscale middelen, zoals banken en notarissen, om witwaspraktijken of de financiering van terrorisme op te sporen. Dit wordt gedaan door de zogeheten client onderzoeken, waarbij deze partijen onderzoek doen naar hun klanten en het risico op witwassen of de financiering van terrorisme die ze meenemen.

De rol van het landenrisico

Een land valt onder het landenrisico als deze voorkomt op een sanctielijst, als deze voorkomt op de lijst risicolanden van het FATF (Financial Action Task Force), en als deze als een risicoland wordt beschouwd door de Europese Commissie. Elk van deze organen heeft andere maatstaven die zei gebruiken om hun betreffende lijsten op te stellen, wat het voor particulieren moeilijk maakt om op de hoogte te blijven en de wet na te leven.

Er zijn verschillende commissies die bepalen of een land op een lijst met risicolanden komt. Onder Andere FATF en de Europese Commissie hebben hun eigen lijsten

Waarom een land voor komt op de lijst met risicolanden

De verschillende commissies die beslissingen maken over risicolanden kijken elk naar andere aspecten voor het opstellen van lijsten met landen. Bij het voorkomen van een land op een sanctielijst komt die vrijwel altijd voor uit geopolitieke beslissingen, zoals bijvoorbeeld de lopende sancties tegen Noord-Korea. De FATF stelt daarentegen haar lijsten op door te kijken naar de lopende maatregelen tegen witwassen of de financiering van terrorisme (AML/CFT) die gelden in landen. Landen waarvan deze maatregelen ontoereikend worden bevonden komen op de risicolijsten van het FATF. De Europese Commissie volgde oorspronkelijk ook het oordeel van het FATF, maar heeft recentelijk besloten om een aangepaste norm te gaan hanteren.

De beste manier om om te gaan met personen die woonachtig zijn / hun bedrijf gesitueerd hebben in een risicoland is door een uitgebreider cliëntenonderzoek uit te voeren

 

Omgaan met het landenrisico

Om correct om te gaan met het landenrisico vereist dat u altijd op de hoogte bent van de huidige risicolijsten en dat het cliëntenonderzoek goed uitgevoerd wordt. Het landenrisico is ook nauw betrokken met de sanctiewet, waardoor een particulier risico loopt om een economisch delict aan te gaan als het onderzoek ontoereikend is. De beste manier om met dit risico om te gaan is dan ook door te verzekeren dat het beleid tegenover cliëntenonderzoek toereikend is.

Toereikend cliëntenonderzoek

Het cliëntenonderzoek blijft de eerste stap die nodig is om een klant of relatie uit een risicoland te identificeren. Bij een cliëntenonderzoek dient er gekeken te worden naar de identiteit en de identificatiedocumenten van een klant, er dient uitgezocht te worden wie de uiteindelijke belanghebbende (UBO) achter een de klant is, en uiteindelijk moet er op basis van deze informatie een schatting van het risico op witwassen en de financiering van terrorisme worden gemaakt.

Voor zowel de klant en de geïdentificeerde UBO is het nodig dat in dit proces aandacht wordt besteed aan de geografische regio waar deze zich baseren. Deze dient dan vergeleken te worden met de huidige sanctielijsten, de lijst met FAFT-risicolanden, en de lijst met hoog-risicolanden van de Europese Commissie.

Het landenrisico in de CDD On Demand oplossing

Binnen CDD On Demand wordt ook gecontroleerd of de nationaliteit van een persoon een verhoogd risico geeft (op de FATF-lijst voorkomt). Verder wordt, indien bekend, ook het adres van de persoon gecontroleerd op een landenrisico. Wanneer dit een verhoogd risico met zich meebrengt wordt dit als waarschuwing weergegeven op het rapport.

CCD On Demand

SCOPE FinTech Solutions heeft de CCD On Demand oplossing ontwikkeld om gebruikers te ondersteunen bij het doen van een cliëntenonderzoek conform met de Wwft. De CCD On Demand oplossing is een gebruiksvriendelijk extern hulpmiddel voor het cliëntenonderzoek die gemakkelijk geïntegreerd kan worden met een bestaand klantenbestand.

Beter, sneller en goedkoper cliënten screenen voor de Wwft

shutterstock_631473233

Beter, sneller en goedkoper cliënten screenen voor de Wwft, mét behoud van kwaliteit

Recent is SCOPE FinTech Solutions samenwerkingsverbanden aangegaan met zowel Acuris Risk Intelligence als de Kamer van Koophandel voor de levering van achtergrondgegevens van personen en bedrijven inzake Wwft verplichtingen.

Acuris Risk Intelligence is een wereldwijd opererende specialist in nieuws, onderzoek, analyse en data voor financiële professionals. Acuris Risk Intelligence levert data, die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de verplichte achtergrondcontroles van personen en bedrijven met de CDD On Demand oplossing.

Voor een onderzoek naar Nederlandse UBO’s en concernverbanden maakt de CDD On Demand oplossing gebruik van uittreksels van de Kamer van Koophandel. Door samenwerkingen met partners, verbetert SCOPE FinTech Solutions het productaanbod van de partners en legt hierdoor de basis voor een verdere groei voor alle betrokkenen.

Transparantie en een lagere prijs

De samenwerking met Acuris Risk Intelligence maakt een lagere verkoopprijs van de CDD On Demand oplossing mogelijk. De prijzen voor de klanten en hun cliënten worden verlaagd en het prijsmodel wordt vereenvoudigd.

SCOPE FinTech heeft integratiesoftware ontwikkeld voor de communicatie met de Acuris API ’s. De CDD On Demand oplossing kan snel worden ingebouwd in bestaande softwareoplossingen, bijvoorbeeld Microsoft Dynamics door middel onze eigen API’s.

Dagelijkse Monitor

Een belangrijk vereiste vanuit de Wwft en Sanctiewet is dat klanten hun cliënten continu moeten monitoren. Dit kan een klant doen door dagelijks alle cliënten opnieuw te controleren (kostbaar en tijdrovend) of door de cliënt op een monitorlijst te plaatsen en te voorzien van een controlefrequentie.

“Dit is een belangrijke en onderscheidende eigenschap van onze CDD On Demand oplossing omdat veel aanbieders van compliance oplossingen deze functionaliteit niet bieden “, aldus algemeen directeur Fred van ’t Hoff.

SCOPE FinTech Solutions heeft integratiesoftware ontwikkeld voor de communicatie met de Acuris API ’s. De CDD On Demand oplossing kan ook snel worden ingebouwd in bestaande softwareoplossingen, bijvoorbeeld Microsoft Dynamics door middel onze eigen API’s.

SCOPE FinTech Solutions biedt door de samenwerking met Acuris Risk Intelligence de mogelijkheid om een “Monitorfunctie” aan te bieden. Een belangrijk vereiste vanuit de Wwft en Sanctiewet is dat onze klanten hun cliënten continu moeten monitoren. Dit kan een klant doen door dagelijks alle cliënten opnieuw te controleren (kostbaar en tijdrovend) of door de client op een monitorlijst te plaatsen en te voorzien van een controlefrequentie.

“Dit is een belangrijke en onderscheidende eigenschap van onze CDD On Demand oplossing omdat veel aanbieders van compliance oplossingen deze functionaliteit niet bieden“, aldus algemeen directeur Fred van ’t Hoff.

UBO ’s zoeken bij de Kamer van Koophandel 

Voor het zoeken naar UBO’s is een integratie met de KvK ontwikkeld. De bedrijfsstructuur wordt uitgevraagd bij de KvK en ook worden alle andere relevante KvK uittreksels opgevraagd. Door het toepassen van kennisregels worden – vermoedelijke – UBO’s geïdentificeerd, die vervolgens worden aangeboden voor een achtergrondonderzoek in het kader van de Wwft.

Beter, sneller en goedkoper. Dit zijn de drie redenen geweest om de samenwerking met Acuris Risk Intelligence en de Kamer van Koophandel aan te gaan. Met de klanten wil SCOPE FinTech Solutions een bijdrage leveren aan de strijd tegen het witwassen door de inzet van hoogwaardige technologie.