AMLD 6 De zesde Anti-witwasrichtlijn

shutterstock_1119130634

AMLD 6 – De zesde Anti-witwasrichtlijn

Leestijd: 4 min.

In het kort

Op 12 november 2018, vier maanden nadat de vijfde Anti-witwasrichtlijn van kracht werd, werd alweer de zesde Anti-witwasrichtlijn gepubliceerd door de Europese Unie. AMLD6 is bedoeld als aanvulling op en versterking van de vierde AMLD door minimumregels vast te stellen inzake strafrechtelijke aansprakelijkheid voor het witwassen van geld. Het moet door de lidstaten uiterlijk op 3 december 2020 in hun nationale wetgeving zijn omgezet. 

Het doel van de AMLD6 is het gelijktrekken van de wetten en sancties tegen witwassen in de Europese Unie. 

AMLD6 stelt onder meer minimumregels vast voor strafrechtelijke aansprakelijkheid voor het witwassen van geld. In de AMLD6 wordt aangekaart dat de huidige strafbaarstelling van witwassen in de lidstaten té verschillend is om overal in de Europe Unie witwassen op een eenduidige manier te bestrijden. Dit zorgt voor een kloof in de handhaving en belemmert de samenwerking in verschillende EU-lidstaten met betrekking tot witwassen.

Om de kloof te dichten en de uniformiteit te bevorderen is zijn er in AMLD6 een tal van verschillende maatregelen genomen.

De nieuwe maatregelen zijn: invoering van 22 basisdelicten, aansprakelijkheid voor rechtspersonen, nieuwe opsporingsmogelijkheden, hogere strafeisen en meer bevoegdheden voor de European Banking Authority
 • Groter aantal strafbare feiten

  In de AMLD6 staat een lijst met 22 basisdelicten die alle EU-lidstaten in hun nationale wetgeving strafbaar moeten stellen, mocht dit nog niet strafbaar gesteld zijn. Enkele voorbeelden van de 22 delicten zijn: mensenhandel, cybercriminaliteit en illegale wapenhandel. Opvallend is dat er ook een aantal milieudelicten zijn aangemerkt in de AMLD6. Ook wordt self-laundering, ofwel zelfwitwassen, strafbaar gesteld. Bij zelfwitwassen wordt een persoon strafbaar gesteld voor het witwassen van geld wat de persoon zelf heeft verkregen met een van de basisdelicten.

 • Meer strafrechtelijke aansprakelijkheid rechtspersonen

  De AMLD6 breidt de strafrechtelijke aansprakelijkheid uit tot rechtspersonen (BV/NV’s) en personen met bepaalde functies binnen rechtspersonen. Personen met een vertegenwoordigingsbevoegdheid, beslissingsbevoegdheid of controlebevoegdheid vallen hieronder.

 • Samenwerking op internationaal niveau

  Door de invoering van basisdelicten hoopt de Europese Unie op meer uniformiteit en een gestroomlijndere samenwerking tussen verschillende lidstaten. De European Banking Authority (EBA) zal de coördinatie tussen de lidstaten op zich nemen. De EBA krijgt ook meer bevoegdheid om op te treden bij nationale toezichthouders. De EBA mag opdrachten geven voor het doen van onderzoek in verschillende lidstaten en mochten de nationale toezichthouders dit onvoldoende doen of niet doen, dan kan de EBA een eigen onderzoek starten en zo nodig sancties opleggen. Om kwaliteit te waarborgen worden er standaarden ingesteld voor toezichthouders in verschillende landen. De EBA heeft de taak gekregen om ervoor te zorgen dat er meer samenwerking komt tussen Lidstaten.

 • Nieuwe opsporingsmogelijkheden

  Er zijn een tal van onderzoeksinstrumenten beschikbaar gesteld aan toezichthouders die voorheen nog niet beschikbaar waren. Ze worden geacht om gebruik te maken van dezelfde opsporingsmethodes die bij georganiseerde misdaad gebruikt worden. Er zal hiervoor ook meer aandacht uit moeten gaan naar de opleiding van personeel.

 • Hogere strafeisen

  De strafeisen voor particulieren zijn verhoogd en er zijn nieuwe strafeisen ingevoerd voor rechtspersonen. Voorheen mochten lidstaten zelf bepalen welke maximumstraf ze aan bepaalde misdrijven hangen, maar in de AMLD6 is het bepaald dat alle maximumstraffen minimaal vier jaar moeten bedragen. EU-lidstaten mogen naast deze nieuwe strafeisen ook aanvullende sancties opleggen zoals boetes, een tijdelijk verbod op het uitvoeren van een overheidsbaan, een tijdelijk verbod op sociale bijstand of een tijdelijk verbod op het uitoefenen van commerciële activiteiten. Voor rechtspersonen betreffen de nieuwe maatregelen onder andere verbeurdverklaring van commerciële activiteiten, uitsluiting van de toegang tot overheidsfinanciering of gerechtelijke liquidatie.

 

Ontwikkeling van de Anti-witwasrichtlijnen

De Anti-witwasrichtlijnen volgen elkaar in een hoog tempo op. Zijn we nog maar net bijgekomen van de implementatie van de vierde Anti-witwasrichtlijn, is nummer vijf al van kracht gegaan en komt nummer zes er ook alweer aan.

De vierde Anti-witwasrichtlijn (AMLD4)

De vierde Anti-witwasrichtlijn is een aanscherping van de Wwft. Nieuw in deze richtlijn is onder andere dat Nederlandse politiek prominente personen, oftewel PEP’s automatisch worden gezien als cliënten met een verhoogd risico, evenals hun directe familieleden. Daarnaast moeten alle Wwft-plichtige instellingen voor alle cliënten een risico-onderzoek uitvoeren en op basis van het resultaat van dit onderzoek een risicoclassificatie toekennen.

Ook onderdeel van de vierde Anti-witwasrichtlijn is het veelbesproken UBO-register. Omdat het achterhalen van de Ultimate Beneficial Owner (oftewel UBO) een belangrijk onderdeel is van het CDD-proces, werd het UBO-register in het leven geroepen, om deze controles op een eenvoudigere wijze te kunnen uitvoeren. In dit register moeten alle UBO’s van rechtspersonen binnen de Europese Unie worden geregistreerd. Nederland was verplicht om dit register op 10 januari 2020 online te hebben staan, maar heeft niet aan deze verplichting voldaan.

De vijfde Anti-witwasrichtlijn (AMLD5)

In januari 2020 trad de vijfde Anti-witwasrichtlijn in werking. Deze richtlijn heeft met name betrekking op Cryptodienstverleners. Dit zijn bedrijven die diensten aanbieden voor het omwisselen van virtueel geld (zogenaamde crypto’s) en gewoon geld (ook wel fiduciair geld genoemd) maar ook bedrijven die cryptobewaarportemonnees aanbieden vallen sinds de komst van de vijfde Antiwitwasrichtlijn onder de Wwft. De verplichtingen voor Cryptodienstverleners zijn onder ander het voeren van een CDD-beleid, het monitoren van transacties en de meldplicht. Cryptodienstverleners staan onder toezicht van De Nederlandsche Bank die de uitvoering van de Wwft handhaaft voor deze bedrijven.

Hoe verder?

Criminelen verzinnen altijd nieuwe manier om crimineel geld wit te wassen, naar schatting wordt er jaarlijks in Nederland alleen als dertien miljard witgewassen. De regelgeving zal zich altijd moeten aanpassen en uitbreiden om nieuwe manieren van witwassen strafbaar te stellen. Momenteel ligt de zesde anti-witwasrichtlijn op tafel, maar er zijn verschillende lidstaten die de maximale strafeis van minimaal vier jaar naar vijf jaar willen verhogen en die vinden dat PEP’s (Politically Exposed Persons) die zich schuldig maken aan een van deze basisdelicten zwaardere sancties moeten krijgen. Personen die veroordeeld zijn zouden ook geweerd moeten worden van publieke functies en zich niet beschikbaar mogen stellen bij politieke verkiezingen is ook een sanctie die veel lidstaten zwart op wit zouden willen zien. Komt de Zevende Anti-witwasrichtlijn er alweer aan? 

 

CDD On Demand als tool om te voldoen aan de anti-witwasrichtlijn

Met behulp van de CDD On Demand oplossing wordt op zeer eenvoudige wijze een compliance check uitgevoerd. Het enige wat hiervoor nodig is, is een naam en eventueel een geboortedatum. Aan de hand hiervan wordt binnen enkele seconden nagegaan of uw client op een van de gecontroleerde punten een verhoogd risico met zich meebrengt waardoor u eventueel een verscherpt cliëntenonderzoek dient uit te voeren. Tevens biedt de CDD On Demand oplossing de mogelijkheid om uw cliënten dagelijks te monitoren op nieuwe of aanvullende risicofactoren, ontvangt u hier direct een melding van en biedt CDD On Demand de mogelijkheid om te trachten de UBO te achterhalen. Aan het eind van de controle ontvangt u een gewaarmerkt rapport voor in uw eigen administratie. Better be safe than sorry!

Nieuwe features CDD On Demand Juli

shutterstock_1097913926

CDD On Demand; what's new

Leestijd: 3 min.

Nieuwe features:

Update juli 2020

Dankzij de continue productverbetering van de CDD On Demand oplossing zijn er weer nieuwe features toegevoegd. Vanaf nu is de persoonscontrole uitgebreid met het centraal curatele- en bewindregister, is de geografische controle uitgebreid, wordt tijdens de bedrijfscontrole en het UBOonderzoek ook het Handelsregister geraadpleegd en bevat de monitoringfunctie nu ook rechtspraakregisters. Daarnaast zijn er een aantal bugs uit de vorige versie opgelost. De nieuwe features zijn per direct voor alle gebruikers beschikbaar.

Ook benieuwd hoe de CDD On Demand oplossing u ontzorgt? Vraag vandaag nog een demo account aan en probeer het zelf. Better be safe than sorry!

 

Screen person – Centraal curatele- en bewindregister

Bij het uitvoeren van een Persoon check wordt naast het Centraal Insolventieregister nu ook het Centraal curatele- en bewindregister geraadpleegd.

In het CCBR kan een contractspartij controleren of iemand onder bewind of curatele staat. Het doel van publicatie in het register is het voorkomen van ongewenste overeenkomsten.

 

Screen person/company – Uitbreiding geografie

De geografische risicoclassificatie is uitgebreid met extra bronnen en een vertaling naar een risicoclassificatie. De input voor de geografische risicoclassificatie is een van onderstaande:

 1. Zoekopdracht: Het land zoals ingevoerd tijdens de zoekopdracht. Dit kan zowel een nationaliteit als het land zijn waarin de persoon woonachtig is. Indien er meerdere landen zijn, is de ervaring dat nationaliteit vaker bekend is bij de compliance bronnen.
 2. Nationaliteit: Nationaliteit zoals bekend bij de compliance bronnen.
 3. Adressen: Adressen zoals bekend bij de compliance bronnen.

 

Risicoclassificatie

De uitkomsten van de betrokken landen op de diverse geografiebronnen wordt vertaald naar een risico per land. De risicoclassificatie per bron vastgesteld aan de hand van grenswaarden, waarbij altijd het hoogste risico leidend is.

Deze grenswaarden zijn door SCOPE FinTech Solutions vastgesteld op basis van adviezen en richtlijnen van diverse instanties. De grenswaarden worden ter transparantie op de rapporten getoond.

Bron: CPI

CPI is de meest gebruikte indicator van corruptie wereldwijd. De CPI scoort en rangschikt landen/ gebieden op basis van hoe corrupt de publieke sector van een land is. Het is een index gebaseerd op een combinatie van 13 enquêtes en beoordelingen van corruptie, verzameld door een verscheidenheid aan gerenommeerde instellingen.

Bron: EU-landen sancties

De EU-sanctiekaart biedt informatie over sancties die door de EU-lidstaten zijn goedgekeurd en door de EU-Raad zijn aangenomen. Het heeft ook betrekking op sanctieregelingen die zijn opgelegd door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en uitgevoerd door de EU-Raad.

 

Bedrijfscontrole & UBO-onderzoek – Handelsregister raadplegen

Om het screenen van bedrijven eenvoudiger en doeltreffender te maken wordt bij de invoer het KvK handelsregister geraadpleegd. Voor buitenlandse bedrijven kan handmatig gezocht worden op basis van bedrijfsnaam, land, postcode, straatnaam en nummer en plaats.

Monitoring: inclusief rechtspraak registers

Wanneer personen aan de monitoringlijst toegevoegd worden, worden zij ook automatisch op dagelijkse basis gecontroleerd bij het Centraal Insolventieregister en het Centraal curatele- en bewindregister. Deze controle is optioneel en tijdens het toevoegen aan de monitoringlijst kan worden aangevinkt of u hier gebruik van wil maken.

 

API

Alle uitbreidingen zijn ook van toepassing op de API. Daarnaast is de Kvk API toegevoegd aan de SCOPE CDD API.

 

KVK Handelsregister raadplegen

KVK API Search

Met KVK API Search kun je zoeken naar één of meer bedrijven met een aantal zoekcriteria (zoals KVK nummer, vestigingsnummer, RSIN, handelsnaam en adres). Het resultaat is een lijst, waarmee je basisgegevens op kunt halen vanuit het Handelsregister.

KVK API Profile

Met KVK API Profile kun je zoeken naar een bedrijf (met zoekcriteria, zoals KVK-nummer, vestigingsnummer en RSIN). Het resultaat is een uitgebreide set aan gegevens over dit bedrijf. Dit is bijvoorbeeld te gebruiken voor het (aan)vullen van een bedrijfsprofiel.

 

Inzicht in verbruik API-afnemers

Het verbruik wordt bijgehouden per API endpoint plus eventuele add-ons (geografie, insolventieregister, curatele-/bewindregister).

API-afnemers kunnen ook zelf het verbruik opvragen middels de API. Hiervoor zijn twee API endpoints toegevoegd.

Usage: Hiermee kunnen afnemers het verbruik opvragen en eigen selecties en sorteringen maken

Usage grouped: hiermee kunnen afnemers gebruik maken van overzicht reeds gesorteerd per maand en module (search api, monitor api, kvk api).

 

Diverse bugfixes en verbeteringen

 • Verbeteringen bij zoeken naar personen met meerdere voornamen;
 • KVK-zoekresultaten uitgebreid, er worden nu ook uitgeschreven bedrijven getoond (incl. waarschuwing);
 • Batch import module verbeterd: minder gevoelig voor foutieve invoer.

Mist u nog features of hebt u verbeter suggesties? Laat het ons weten via ons contactformulier.

CDD en KYC, wat is het verschil

shutterstock_579501847

CDD en KYC, wat is het verschil?

Leestijd: 4 min.

In het kort

Customer Due Diligence (CDD) en Know Your Customer (KYC). Twee termen die vaak door elkaar gebruikt worden maar eigenlijk toch verschillend zijn van elkaar. Wat is nu het verschil tussen KYC en CDD? Kort gezegd is CDD een onderdeel van KYC. Customer Due Diligence is een sub proces van het Know Your Customer Proces waarin duidelijk moet worden wie uw client is. In deze blog zal hier verder op worden ingegaan.

 

Customer Due Diligence (CDD) en Know Your Customer (KYC) lijken veel op elkaar maar zijn niet hetzelfde. De overeenkomst zit in de uitgebreide identificatieplicht. 

 

Know Your Customer

Know Your Customer betekent letterlijk vertaald ‘’Ken Uw Klant’. Hierbij is het noodzakelijk om bepaalde gegevens van uw klant te achterhalen zoals naam, geboortedatum, adres en de identiteit vast te stellen. Know Your Customer is een van de belangrijkste en meest ingrijpende onderdelen uit de Wwft. Het doel van het Know Your Customer Proces is dat u voldoende informatie over uw cliënt verzameld om te kunnen bepalen welk risiconiveau de cliënt met zich meebrengt voordat u zaken doet. Over wat ‘’voldoende informatie’’ precies inhoudt wordt vaak gediscussieerd en dit wordt ook niet duidelijk in de Wwft aangegeven.

Het KYC-proces dient te worden afgerond alvorens u een zakelijke relatie aangaat met uw cliënt. Maar u moet ook het KYC-proces afronden voordat u voor uw cliënt een rekening kan openen, een beleggingsproduct kan afnemen of een hypotheek kan afsluiten.

 

Customer Due Diligence gaat over het afwegen van risico’s bij het zaken doen met een cliënt in het kader van de Wwft. KYC gaat over het waarborgen van de kwaliteit van het advies voor de cliënt in het kader van de MiFID en MiFIR. 

 

Customer Due Diligence

Zodra de standaardgegevens van uw klant bekend en gedocumenteerd zijn, is het van belang om deze gegevens te gaan controleren. De eerste stap is om het identificatiebewijs van de cliënt te vragen en verifiëren. Zodra deze stap is voltooid moeten er bepaalde controles worden uitgevoerd. Hiervan zijn een aantal wettelijk bepaald, zoals het achterhalen van de UBO en het controleren van de PEP- en sanctielijsten, maar kunt u ook nog verdergaande controles uitvoeren zoals het meewegen van het landenrisico en bijvoorbeeld of iemand onbekwaam is verklaard als directeur. De gedachte achter de Wwft is immers dat u een risico-inschatting moet maken van uw cliënt. Hoe meer informatie u heeft over de cliënt, u beter u deze risico-inschatting kunt maken.

CDD is een van de eerste stappen in de aanpak van het anti-witwassen en terrorismefinanciering. Financiële dienstverleners hebben hierin een belangrijke rol om eventuele signalen zo vroeg mogelijk op te pikken en bij eventuele ongebruikelijke transacties een melding te maken bij de FIU Nederland. Iedere instelling bepaalt haar eigen CDD-beleid, maar dit beleid is wel altijd gebaseerd op de Wwft. 

Door het voeren van een goed CDD-beleid helpt u integriteitsrisico’s te voorkomen, maar voorkomt u ook dat u een relatie aangaat met een client die het vertrouwen in uw organisatie zou kunnen beschadigen en uw reputatie zou kunnen schaden. 

Mocht u een langdurige relatie hebben met uw cliënt dan is het van belang dat u het KYC-proces regelmatig uitvoert om ervoor te zorgen dat de gegevens nog actueel zijn en blijven. Kortom, u dient uw cliënten continue te monitoren op eventuele wijzigingen. Een voorbeeld hiervan is het toetreden tot een politiek ambt waardoor uw cliënt ineens voorkomt op een PEP-lijst. Maar de wijzigingen kunnen ook op internationaal gebied zijn: bijvoorbeeld een land die een andere risicoclassificatie krijgt.

Het Customer Due Diligence en Know Your Customer proces zijn door SCOPE FinTech Solutions geautomatiseerd

 

CDD On Demand

Met behulp van de CDD On Demand oplossing van SCOPE FinTech Solutions kunt u op een zeer eenvoudige wijze het cliëntenonderzoek uit het CDD-proces vereenvoudigen waardoor een hoop tijd wordt bespaard. In plaats van dat u zelf uw cliënten gaat controleren aan de hand van bepaalde  criteria wordt dit proces volledig uit handen genomen en wordt dit door CDD On Demand gedaan. Het enige wat u hoeft in te voeren is de naam en eventueel geboortedatum van uw client, en er wordt onder andere direct gecontroleerd of uw client voorkomt op een PEP-lijst, negatief in de media voorkomt, op een sanctielijst voorkomt, maar ook of uw cliënt uit een land komt met een verhoogd risico.

Tevens is het mogelijk geautomatiseerd proberen te achterhalen wie de UBO is van een rechtspersoon en is het mogelijk om bepaalde zoekopdracht op een zogenaamde monitorlijst te plaatsen waardoor uw cliënten dagelijks gecontroleerd worden op eventuele wijzigingen. Na het uitvoeren van een compliance check in de CDD On Demand oplossing ontvangt u een gewaarmerkt rapport voor in uw administratie als bewijsstuk voor een eventuele controle van bijvoorbeeld de AFM. Instappen kan eenvoudig zonder een lang en duur contract.

Better be safe than sorry! 

Politiek prominent persoon en de Wwft

shutterstock_181823879

Politiek Prominent Persoon en de Wet ter voorkoming van witwassen (Wwft)

Leestijd: 3 min.

In het kort

Volgens de Wwft moet een verscherpt cliëntenonderzoek worden uitgevoerd wanneer een client een politiek prominent persoon is. Een politiek prominent persoon wordt vaak aangeduid als een ‘Politically Exposed Person’ of PEP.

De PEP

Een Politiek Prominent Persoon is iemand die een politieke functie heeft. Ook een persoon die een dergelijke functie tot een jaar geleden heeft uitgeoefend, is een politiek prominent persoon. Hoewel ambtenaren en bureaucraten niet per definitie corrupt zijn, bevinden ze zich in een kwetsbare positie omdat ze het vermogen hebben om fondsen te controleren of om te leiden en om grootschalige projecten voor onrechtmatige verrijking toe te kennen of te weigeren. Hierdoor is de kans op witwassen groter en is het van belang om te achterhalen of iemand een PEP is. De maatregel is bedoeld om omkoping, fraude en steun aan terroristen tegen te gaan.

Internationaal gezien blijkt dat politici gevoeliger zijn voor corruptie. Enkele voorbeelden hiervan zijn het aannemen van steekpenningen bij grote aanbestedingen. Deze steekpenningen kunnen worden overgemaakt naar familieleden, daarom geldt het verscherpte cliëntenonderzoek ook voor de familieleden van een PEP. De PEP-verplichting komt voort uit landen waar corruptie wijdverspreid is hun ‘corruptie-inkomen’ niet in Westerse landen verborgen kunnen houden.

Staatshoofden, leden van een parlement, leden van een hooggerechtshof of een bestuurder van een staatsbedrijf zijn allemaal voorbeelden van een PEP.

 

Politiek prominente functies

Een volledige lijst van alle Prominente publieke functies is hier te vinden. Hieronder volgt een kort overzicht.

 • Staatshoofd, regeringsleider, minister, onderminister of staatssecretaris.
 • Parlementslid of lid van een soortgelijk wetgevend orgaan.
 • Lid van het bestuur van een politieke partij. 
 • Lid van een hooggerechtshof, constitutioneel hof of van een andere hoge rechterlijke instantie die arresten wijst waartegen, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, geen beroep openstaat.
 • Lid van een rekenkamer of van een raad van bestuur van een centrale bank.
 • Ambassadeur, zaakgelastigde of hoge officier van de strijdkrachten.
 • Lid van het leidinggevend lichaam, toezichthoudend lichaam of bestuurslichaam van een staatsbedrijf.
 • Bestuurder, plaatsvervangend bestuurder, lid van de raad van bestuur of bekleder van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie.
  • Hoven en tribunalen 
  • EU-organisaties 
  • Overige internationale organisaties 
  • Noord-Atlantische verdragsorganisatie (NAVO; NATO) 
  • Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW)
  • Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE; OSCE)
  • Verenigde Naties (VN; UN) 

 

Als je te maken hebt met een PEP is een verscherpt cliëntenonderzoek noodzakelijk

 

Verscherpt cliëntenonderzoek

Wanneer een client een PEP is dient er een verscherpt cliëntenonderzoek uitgevoerd te worden. Dit moet ook gebeuren wanneer er vooraf een verhoogd risico op witwassen of terrorismefinanciering wordt vermoed of als de staat waar de cliënt woont of gevestigd is, of zijn zetel heeft, door de Europese Commissie is aangewezen als staat met een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme. Bij het verscherpt cliëntenonderzoek moeten de maatregelen worden aangepast aan de concrete situatie. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat aanvullend onderzoek verricht moet worden naar de herkomst van de middelen die bij een transactie betrokken zijn. 

PEP en monitoring

Om klanten effectief te identificeren en te controleren, moet u onder andere nieuwe accounts en bestaande klantendatabases controleren aan de hand van zogenaamde watchlists. Een voorbeeld hiervan is dat u, voor zover praktisch uitvoerbaar, alert zijn op openbaar beschikbare informatie over mogelijke veranderingen in de status van haar cliënten (inclusief niet-PEP-cliënten) met betrekking tot politieke bekendheid, aangezien een of meer bestaande cliënten kunnen zijn:

 • Recentelijk verkozen tot openbaar ambt;
 • Betrokken bij recente strafzaken of corruptiezaken; en
 • Genoemd in recent uitgegeven watchlists of sancties.

CDD On Demand

De oplossing van SCOPE CDD On Demand controleert of een persoon behoort tot een PEP. Indien er een match is zal dit in het rapport worden aangegeven, incl. eventuele bronnen waar dit vandaan komt. Tevens is het binnen de CDD On Demand oplossing mogelijk om zoekopdrachten op een zogenaamde watchlist te plaatsen, waardoor deze zoekopdrachten dagelijks gemonitord worden op eventuele wijzigingen. Zo krijgt u direct een melding wanneer iemand recentelijk een PEP is geworden en dient u hier een verscherpt cliëntenonderzoek voor in te stellen. Voor het uitvoeren van de compliance check, waarin tevens op PEP wordt gescreend, maakt de CDD On Demand oplossing gebruik van de database van Acuris Risk Intelligence. Naast de PEP-controle wordt er ook gecontroleerd op andere punten, zoals sanctielijsten, negatieve media, insolventieregister en is er een geografische check. Daarnaast is het mogelijk om te trachten de UBO van een rechtspersoon te achterhalen middels de UBO CheckP

AMLD5 – De belangrijkste wijzigingen voor Cryptodienstverlening

amld5 crypto
bitcoin_cdd

AMLD5 – de belangrijkste wijzigingen voor Cryptodienstverlening

Leestijd: 3 min.

In het kort

Op 21 april 2020 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel dat de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn (AMLD5) implementeert in de Wwft. Deze wijziging heeft grote gevolgen voor onder andere cryptobedrijven, die nu ook aan de richtlijnen van de Wwft moeten voldoen.

Handhaving

Bedrijven die diensten aanbieden voor het wisselen tussen virtueel geld (crypto’s) en gewoon geld (fiduciair geld) en bedrijven die cryptobewaarportemonnees aanbieden, vallen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) per 21 mei 2020 ook onder het integriteitstoezicht van De Nederlandsche Bank.

 

Crypto’s zijn erg kwetsbaar voor financiële criminaliteit en witwassen. Er was tot nu toe weinig toezicht op de handel in crypto’s maar door deze wetswijziging is daar verandering in gekomen.

 

Waarom deze wijziging?

Crypto’s zijn kwetsbaar voor financieel economische criminaliteit. Daarom is het van belang dat er nu ook integriteitstoezicht bij deze bedrijven is. Concreet betekent het toezicht dat de bedrijven die diensten aanbieden voor het wisselen tussen crypto’s en gewoon geld en bedrijven die cryptobewaarportemonnees aanbieden moeten voldoen aan de eisen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft), dat zij zich dienen te registreren bij DNB en dat de bestuurders, mede-beleidsbepalers, commissarissen en houders van een gekwalificeerde deelneming (aandelen ≥ 10%) worden getoetst. De Nederlandsche Bank ziet er ook op toe dat de bedrijven zich houden aan de regels rond witwassen, terrorismefinanciering en sanctiewetgeving. Bedrijven die zich niet registreren bij DNB, mogen geen diensten voor het wisselen tussen crypto’s en gewoon geld meer verrichten en geen bewaarportemonnees meer aanbieden.

De regels van de Wwft en Sanctiewet zijn nu ook op toepassing op aanbieders van cryptodiensten.

 

Welke regels gelden er?

Het gaat voornamelijk om de regels uit de Wwft en de Sanctiewet. De Wwft stelt de volgende regels:

Integriteitsrisicoanalyse:

Op grond van de Wwft zijn aanbieders van cryptodiensten nu verplicht om een integriteitsrisicoanalyse op te stellen en deze analyse ook actueel te houden. Dit proces bestaat uit twee stappen: het identificeren van mogelijke risico’s en het analyseren en bepalen van de aard en omvang van deze mogelijke risico’s.

Integere en beheerste bedrijfsvoering:

Volgens de Wwft dienen aanbieders van cryptodiensten een integere en beheerste uitoefening van het bedrijf te waarborgen. Hierbij hoort ook een heldere taakverdeling en governance.

Customer Due Diligence:

Het doel van cliëntonderzoek is dat de instelling weet met wie zij zakendoet, waarvoor de relatie gebruikt wordt, en dat de instelling dit doorlopend op risico-gebaseerde wijze controleert. De intensiteit van het cliëntenonderzoek is risico-gebaseerd en wordt o.a. bepaald door de risico’s die bepaalde typen cliënten, producten, diensten, leveringskanalen, transacties en landen- of gebieden met zich meebrengen.

Transactiemonitoring:

Instellingen die onder de Wwft vallen dienen een continue controle uit te voeren op de zakelijke relatie en de tijdens de duur van deze zakelijke relatie verrichte (of voorgenomen) transacties. Op deze manier kunnen instellingen verzekeren dat de uitgevoerde transacties overeenkomen met de kennis die de instelling heeft van de cliënt en diens risicoprofiel, met zo nodig een onderzoek naar de bron van de middelen die bij de zakelijke relatie of de transactie gebruikt worden.

Meldplicht:

Instellingen die onder de Wwft vallen zijn verplicht maatregelen te nemen om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen en in bepaalde gevallen meldingen te doen bij de FIU Nederland.

De Sanctiewet houdt in dat er gecontroleerd moet worden of de client op een sanctielijst staat. Er kunnen vervolgens verschillende sancties gelden:

 • Een gebod tot het bevriezen van tegoeden van aangewezen personen of organisaties;
 • Een verbod om rechtstreeks dan wel niet rechtstreeks middelen ter beschikking te stellen aan deze personen of organisaties;
 • Een verbod of restrictie op het verlenen van financiële diensten.

Om te voorkomen dat in strijd wordt gehandeld met sanctieregelgeving moet bij aanvang en periodiek relaties worden gescreend aan de hand van de sanctielijsten. Wanneer er een match is moet bepaald worden welke gebod of verbod van toepassing is.

CDD On Demand voert deze checks gemakkelijk voor u uit

CDD On Demand

Om te voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving heeft SCOPE FinTech Solutions de CDD On Demand oplossing ontwikkeld waarmee u veel tijd kan besparen bij de uitvoering van de verschillende regels. Zo kan er eenvoudig aan de hand van alleen een naam een volledige controle worden gedaan op o.a. sanctielijsten, PEP-controle en negatieve media. Tevens is er de optie om continue monitoring aan te zetten waarmee uw cliënten dagelijks gecontroleerd worden op een aantal lijsten. Aan het eind van de controle staat er een gewaarmerkt rapport klaar met daarop de uitgevoerde controles voor in de administratie.

Better to be safe than sorry!

Het Centraal Insolventieregister

shutterstock_1097913926

Introductie Centraal Insolventieregister in SCOPE CDD On Demand

Leestijd: 3 min.

In het kort

Recentelijk is een nieuwe functionaliteit aan de SCOPE CDD On Demand oplossing toegevoegd waarmee nu ook inzicht wordt gegeven in de gegevens van het Centraal insolventieregister van de Rechtspraak. Door middel van dit register vraagt CDD On Demand gegevens over onder andere faillissementen en schuldsaneringen op als onderdeel van de compliance check. Elementen die van belang zijn bij een concreet cliëntenonderzoek die helpen om misbruik te voorkomen.

 

Er zijn in België en Nederland drie soorten insolventieregelingen: faillissement, surseances van betaling en Wet schuldsanering natuurlijke personen. (Wsnp)

 

Het Centraal Insolventieregister

Insolventie is de meest uitgebreide definitie om het financieel onvermogen van een particulier of onderneming te benoemen. In Nederland en België zijn er drie verschillende soorten insolventieregelingen:

 • Faillissement: Zowel rechtspersonen, als natuurlijke personen (particulieren) en natuurlijke personen met een onderneming (waaronder zzp’ers, vennoten van een VOF of beherend vennoten van een commanditaire vennootschap) kunnen failliet gaan. Wanneer er een faillissement optreedt benoemt de rechtbank een curator. De curator beheert en verkoopt de bezittingen van de failliete inboedel. De curator onderzoekt wat mogelijk is om aan de schuldeisers uit te keren. 
 • Surseances van betaling: Surseance van betaling houdt ‘uitstel van betaling’ in en is gericht op het voortbestaan van een onderneming. Voor een surseance van betaling moet er sprake zijn van tijdelijke en op korte termijn op te lossen financiële problemen. Als blijkt dat de financiële problemen niet tijdelijk zijn en het bedrijf structureel haar rekeningen niet meer kan betalen, volgt meestal alsnog een faillissement.
 • Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp): Wanneer een natuurlijke persoon schulden heeft en het niet lukt om schulden af te betalen is het mogelijk via de gemeente schuldhulpverlening te krijgen. De gemeente probeert dan een regeling te treffen met de schuldeisers. Wanneer de natuurlijke persoon niets kan aflossen of de schuldeisers meer terug willen dan betaald kan worden kan onder bepaalde voorwaarden via de rechtbank om hulp worden gevraagd, de Wsnp.

In Nederland is een Centraal Insolventieregister van de Rechtspraak beschikbaar. Hierin staan alle insolventiegegevens die na 1 juni 2005 (digitaal) gepubliceerd zijn. Het Centraal insolventieregister is een openbaar register van faillissementen, surseances van betalingen en schuldsaneringen wat beschikbaar wordt besteld door de Rechtspraak. In dit register staan zowel insolventiegegevens van handelsnamen, natuurlijke-, en rechtspersonen. Mocht een door u gezochte (rechts)persoon niet in het register voorkomen, dan is het mogelijk dat de vermelding van de insolventie nog niet is gepubliceerd of dat de desbetreffende (rechts)persoon niet in staat van insolventie verkeert. De insolventiegegevens zijn beschikbaar tot zes maanden na beëindiging van de insolventie.

Insolventie en het cliëntenonderzoek

Het cliëntenonderzoek is een cruciale stap van de meeste werkzaamheden in de financiële sector en randsectoren. Wettelijk zijn deze onderzoeken verplicht onder andere door de Sanctiewet en de Wet ter voorkoming Witwassen en Financiering Terrorisme (Wwft), waarbij het onderzoek ook vereist kan zijn tegenover zakenrelaties. Bij dit onderzoek wordt de financiële situatie en geschiedenis van een cliënt of relatie onderzocht om het risico op economische delicten zoals witwassen tegen te gaan. Het is hierbij ook van belang zijn of de client of relatie betrokken is geweest bij een faillissement, een schuldsanering, of bij surseances van betalingen. Wwft-plichtige instellingen hebben daarbij een Poortwachtersfunctie gekregen. Bij het vermoeden van fraudeleuze praktijken is het verplicht hier een melding van te maken bij het FIU-Nederland. 

 

Door het raadplegen van het Centraal Insolventieregister wordt een compleet cliëntenonderzoek gewaarborgd.

 

Raadpleging van het Centraal Insolventieregister

Via CDD On Demand In de CDD On Demand oplossing wordt het Centraal Insolventieregister automatisch geraadpleegd, naast de andere controles die horen bij een uitgebreid cliëntenonderzoek. De nieuwste versie van CDD On Demand controleert zelfstandig het insolventieregister als u de juiste cliënt of relatie heeft gevonden in de database. Zodra u deze persoon aanklikt worden de onderstaande punten gecontroleerd:

 • Centraal insolventieregister
 • Of er een bestuursverbod is opgelegd aan een persoon of dat een bedrijf een bestuurder heeft met een bestuursverbod
 • Of een persoon fiscaalinwoner is van of een bedrijf gevestigd is in een van de risicolanden volgens de FATF
 • Sanctielijsten, zowel historisch als huidige sancties. 
 • Adverse media
 • PEP-lijsten
 • Of een persoon of bedrijf onder curatele staat van financiële toezichthouders
 • Of een persoon of bedrijf te maken heeft gehad met wetshandhavende instanties

Kortom een compleet en uitgebreid cliëntenonderzoek volgens de richtlijnen van de Wwft. U kunt daarna gratis een gewaarmerkt rapport downloaden om aan te tonen dat u heeft voldaan aan de wettelijke verplichtingen van het uitvoeren van een cliëntenonderzoek. Naast het uitgebreide cliëntenonderzoek ondersteunt de CDD On Demand oplossing u ook in het vinden van de uiteindelijke belanghebbende van een organisatie (UBO) of wijst de mogelijke UBO aan. Tevens biedt CDD On Demand de mogelijkheid om bepaalde zoekopdrachten op een zogenaamde monitoringlijst te plaatsen waarbij uw cliënten dagelijks gecontroleerd worden op wijzigingen in de punten waarop gecontroleerd wordt. Mocht er een wijziging optreden dan ontvangt u hier automatisch een mail van en kunt u eventueel uw risicobeoordeling aanpassen. Beter to be safe than sorry!