Risicobeleid in de Wwft

shutterstock_1067714837

Risicobeleid in de Wwft

Leestijd: 4 min.

In het kort

Wwft-plichtige instellingen zijn verplicht om een risicobeleid te voeren volgens de Wwft. Afhankelijk van het risico wat wordt bepaald dient er een uitgebreider cliëntenonderzoek plaats te vinden. Er zijn diverse risicofactoren: cliëntgebonden risicofactoren, product-, dienst-, transactie- of leveringskanaal gebonden risicofactoren en geografische risicofactoren. Tevens zijn er een aantal onacceptabele risico’s waarmee u geen zakelijke relatie met uw client mag aangaan.

Risicobeleid bestaat uit risicofactoren: cliëntgebonden risicofactoren, product-, dienst-, transactie- of leveringskanaal gebonden risicofactoren en geografische risicofactoren. 

Cliëntgebonden risicofactoren

Cliëntgebonden risicofactoren zijn, zoals de naam al zegt, risico’s die bij de client horen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Bepaalde ondernemingen zoals horecaondernemingen, belwinkels, schildersbedrijven en bouwbedrijven en ondernemingen die handelen in drugsgerelateerde producten;
 • Cliënten waar veel contant geld beschikbaar is;
 • Cliënten die onjuiste of onvolledige informatie verschaffen of waarbij twijfel bestaat over de juistheid van de verstrekte informatie of volledigheid daarvan;
 • Cliënten met een onduidelijk of wisselend vestigingsadres zonder dat hiervoor een verklaring aanwezig is;
 • Cliënten die onderdeel zijn van een ondoorzichtige of complexe eigendomsstructuur of zeggenschapsstructuur.

 

Product-, dienst-, transactie- of leveringskanaal gebonden risicofactoren

Product-, dienst-, transactie- of leveringskanaal gebonden risicofactoren zijn risico’s die horen bij de levering van uw product of dienst OF bij de werkzaamheden van uw client. Ook kunnen bepaalde transacties of leveringskanalen extra risico’s met zich meebrengen waardoor een verhoogd risico ontstaat en er een uitgebreider onderzoek dient plaats te vinden.

Enkele voorbeelden van product-, dienst-, transactie- of leveringskanaal gebonden risicofactoren zijn:

 • Het openen van bankrekeningen op naam van een accountant of belastingadviseur met de bedoeling om gelden over te boeken of door te sluizen naar derden waardoor de binding tussen de (illegale) oorsprong en de bestemming van het geld wordt verdoezeld;
 • Producten of transacties die anonimiteit bevorderen, bijvoorbeeld cliënten die gebruik maken van crypto valuta (zoals Bitcoins);
 • Dienstverlening waarbij internationale structuren worden opgezet om de uiteindelijk belanghebbende te verhullen;
 • Het opstellen van onderhandse leningsovereenkomsten of schuldbekentenissen waarbij onduidelijk is wat de herkomst van de financiering is;
 • Aandelentransacties waarbij de waarde van de aandelen moeilijk bepaalbaar is

Geografische risicofactoren

Er zijn meerdere bronnen die geografische risico’s in kaart brengen. Enkele voorbeelden zijn de FATF-lijsten, de Europese Sanctielanden en het CPI. 

De FATF publiceert een aantal keer per jaar in welke landen het risico van misbruik in het kader van witwassen en financieren van terrorisme hoog is. De EU sanctions map geeft een overzicht van landen met de bijbehorende sancties. 

De CPI scoort en rangschikt landen/ gebieden op basis van hoe corrupt de publieke sector van een land wordt geacht te zijn door experts en bedrijfsleiders. Het is een samengestelde index, een combinatie van 13 onderzoeken en beoordelingen van corruptie, verzameld door verschillende gerenommeerde instellingen. De CPI is de meest gebruikte indicator van corruptie wereldwijd. Enkele voorbeelden van geografische risicofactoren zijn:

 • Landen of geografische gebieden die onderworpen zijn aan sancties, embargo’s of soortgelijke maatregelen, vastgesteld door bijvoorbeeld de Verenigde Naties, de Europese Unie of de Verenigde Staten;
 • Landen of geografische gebieden die door betrouwbare bronnen (bijvoorbeeld de FATF, CPI, Europese Sanctielanden) zijn geïdentificeerd als landen of gebieden die in onvoldoende mate een systeem ter voorkoming van witwassen en/of terrorismefinanciering hebben opgezet;
 • Landen of geografische gebieden die door betrouwbare bronnen zijn geïdentificeerd als financiers van of anderszins ondersteunend voor terroristische activiteiten;
 • Landen of geografische gebieden die door betrouwbare bronnen zijn geïdentificeerd als hebbende een hoog niveau van corruptie of andere criminele activiteiten;
 • Landen of geografische gebieden waar politieke instabiliteit heerst;
 • Landen of geografische gebieden die als offshore financieel centrum bekend staan.

Bij onacceptabele risico’s is het verboden om zaken te doen met een partij.

Onacceptabele risico’s

Wanneer vanuit het cliëntenonderzoek blijkt dat de client te hoge risico’s met zich meebrengt en daardoor de relatie met de client te risicovol blijkt mag de instelling geen zakelijke relatie met de client aangaan. Ook wanneer er al een zakelijke relatie bestaat maar vanuit de continue monitorplicht blijkt dat een risico te hoog wordt, dient de zakelijke relatie bij de eerstvolgende mogelijkheid verbroken te worden. Als de Wwft-plichtige instelling witwassen of het financieren van terrorisme vermoedt, is de instelling verplicht een melding te doen bij de Financiële Inlichtingen Eenheid (FIU-NL). Om ervoor te zorgen dat er vervolgens ook daadwerkelijk geen zakelijke relatie meer tussen de instelling en client geldt, moeten de instellingen een client-exitbeleid opstellen. Hierin moet onder meer staan onder welke omstandigheden en via welke procedures de zakelijke relatie met de client zal worden beëindigd. Enkele onacceptabele risico’s kunnen zijn:

 • Cliënten die foutieve of geen identificatiegegevens geven;
 • Cliënten die op een sanctielijst staan;
 • Cliënten die geen of onverklaarbare informatie geven over de herkomst van middelen;
 • Wanneer de organisatiestructuur te complex of niet transparant is waardoor de UBO niet achterhaald kan worden.

CDD On Demand

Met behulp van CDD On Demand kunt u op eenvoudige wijze een deel van het cliëntenonderzoek uitvoeren. Zo kunt u uw clienten snel checken op eventuele risico’s, de UBO achterhalen en geografische risico’s in kaart brengen. Zelf ervaren hoe u snel tijd kan besparen? Vraag vandaag nog uw gratis credits aan. Better be safe than sorry!

Customer Due Diligence (CDD) in tien stappen – stap 4

shutterstock_167444930

Customer Due Diligence (CDD) in tien stappen

Stap 4: Achterhaal de UBO

Leestijd: 3 min.

In het kort

Na het bepalen of u Wwft-plichtig bent, de identificatie en verificatie van uw client, dient u in het geval van een rechtspersoon de UBO, oftewel de uiteindelijk belanghebbende te bepalen. Deze stap hoeft uiteraard niet uitgevoerd te worden wanneer u zakendoet met een natuurlijk persoon.

Wat is een UBO?

UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, oftewel de persoon die 25% of meer van de aandelen in bezit heeft of de uiteindelijke zeggenschap binnen een onderneming heeft. Volgens de Europese wetgeving is de UBO:

‘’De natuurlijke perso(o)n(en) die de uiteindelijke eigenaar is (zijn) van of zeggenschap heeft (hebben) over de cliënt en/of de natuurlijke persoon of de natuurlijke personen voor wiens/wier rekening een transactie of activiteit wordt verricht.’’

Een UBO-verklaring is een schriftelijk ondertekend document met daarop de UBO. In  specifieke gevallen kan een persoon of personen behorend tot het hoger leidinggevend personeel  worden vastgesteld als zogenaamde “Pseudo-UBO”
UBO-verklaring

Een UBO-verklaring is een schriftelijk ondertekend document waarop is aangegeven wie de UBO’s van een onderneming zijn. Een dergelijke verklaring is nodig om ervoor te zorgen dat natuurlijke personen die kwaadwillende bedoelingen hebben met betrekking tot het witwassen van geld of terrorismefinanciering zich kunnen verschuilen achter juridische entiteiten.

Pseudo-UBO

In bepaalde specifieke gevallen kan een persoon of personen behorend tot het hoger leidinggevend personeel (bijvoorbeeld de bestuurders) worden vastgesteld als UBO’s (zogenaamde “Pseudo-UBO”). Dit is bijvoorbeeld mogelijk als er op grond van aandelen, stemrecht of eigendom geen echte UBO te achterhalen is. Deze regeling zorgt ervoor dat voor iedere rechtspersoon een UBO kan worden geregistreerd. Echter mag pas een pseudo-UBO worden aangewezen wanneer er alles aan is gedaan om de echte UBO te achterhalen.

Vanaf 27 september 2020 komt het UBO register online. In het UBO-register moeten bepaalde ondernemingen zich verplicht inschrijven en aangeven die de UBO’s zijn

UBO-register

Vanaf 27 september 2020 komt het UBO-register online. In het UBO-register moeten bepaalde ondernemingen zich verplicht inschrijven en aangeven die de UBO’s zijn. Het UBO-register is voor iedereen toegankelijk, alleen is bepaalde informatie alleen toegankelijk voor bevoegde autoriteiten.

Als er aan de hand van de gehouden belangen geen UBO aanwijsbaar is, worden de bestuurders van de onderneming of rechtspersoon als UBO geregistreerd. Bij registratie moeten niet alleen de persoonsgegevens en het belang van de UBO worden opgegeven, maar moeten ook documenten worden overgelegd ter onderbouwing van de aard en herkomst van het uiteindelijke belang in een organisatie.

Het UBO register komt eraan

shutterstock_1119130634

Het UBO register komt online

Leestijd: 4 min.

In het kort

Op 23 juni 2020 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel voor de invoering van het UBO-register. Vanaf 27 september moeten organisaties de UBO’s gaan inschrijven in het nieuwe UBO-register.

 

UBO Staat voor Ultimate Benefical Owner

 

De UBO

UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, oftewel de uiteindelijk belanghebbende van een organisatie. Een UBO zijn de personen die eigenaar zijn van de organisatie of zeggenschap hebben binnen de organisatie. Dit zijn bijvoorbeeld natuurlijke personen die meer dan 25% van de aandelen in bezit hebben of personen die direct of indirect meer dan 25% van het eigendomsbelang hebben.

 

Het doel van het UBO-register is verdere bestrijding van witwaspraktijken of terrorismefinanciering binnen de Europese Unie.

 

UBO-register

Alle lidstaten van de Europese Unie zijn verplicht een UBO-register bij te houden. Het doel van het UBO-register is verdere bestrijding van witwaspraktijken of terrorismefinanciering binnen de Europese Unie. Het UBO-register moet het transparanter maken wie uiteindelijke zeggenschap hebben binnen een organisatie. Hierdoor moet het voor personen die financieel-economische criminaliteit verrichten moeilijker worden om zich achter juridische entiteiten te verschuilen.

Wie moet zich gaan inschrijven?

Op 27 september 2020 openen de inschrijvingen voor het UBO-register. Organisaties hebben dan anderhalf jaar de tijd om zich in te schrijven voor het UBO-register. De volgende rechtsvormen moeten zich inschrijven in het UBO-register:

 • Niet-beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen
 • Stichtingen
 • Verenigingen:
  • Met volledige rechtsbevoegdheid
  • Met beperkte rechtsbevoegdheid maar met onderneming
 • Onderlinge waarborgmaatschappijen
 • Coöperaties
 • Personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen
 • Rederijen
 • Europese naamloze vennootschappen (SE)
 • Europese coöperatieve vennootschappen (SCE)
 • Europese economische samenwerkingsverbanden die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben (EESV)

Wie kunnen de gegevens bekijken?

Het UBO-register is vanaf 27 september 2020 openbaar. De gegevens van een organisatie en van haar UBO’s kunnen voor €2,50 geraadpleegd worden, door het kopen van een KvK uittreksel UBO-register. Echter zullen bevoegde autoriteiten tot meer informatie toegang hebben dan anderen voor het onderzoeken van verdachte geldstromen.

Gegevens die voor iedereen zichtbaar zijn, zijn de naam, geboortemaand, geboortejaar, woonstaat, nationaliteit en de ‘aard en omvang’ van het belang dat de UBO heeft:

 • 25%-50%;
 • 50%-75%;
 • 75%-100%.

Gegevens die alleen voor bevoegde autoriteiten, zoals de belastingdienst, zichtbaar zijn zijn geboortedatum, geboorteplaats, geboorteland, adres, BSN-nummer, buitenlands fiscaal identificatienummer, documentatie die de identiteit bevestigt en documentatie ter onderbouwing van het aandelenbelang.

 
Waarborgen bij het register

Er zijn een aantal uitgangspunten verbonden aan het UBO-register. Zo moet iedereen die gegevens wil opvragen hier een vergoeding voor betalen. Om de betrouwbaarheid van het register te waarborgen moeten UBO’s de UBO-opgave met documenten onderbouwen. Dit zou ervoor moeten zorgen dat de gegevens uit het register kloppen. Er kan in het register niet op persoonsnaam gezocht worden, maar puur en alleen op organisatienaam. Ook is het opvragen van grote datasets in één keer niet mogelijk en krijgen UBO’s inzicht in hoe vaak hun gegevens zijn opgevraagd. UBO’s kunnen echter niet inzien wie de gegevens hebben opgevraagd.

 
Terugmeldplicht

Met de livegang van het UBO-register wordt ook de terugmeldplicht van kracht. Deze plicht geldt voor alle Wwft-plichtige bedrijven en houdt in dat wanneer uit het Wwft-onderzoek van de Wwft-dienstverlener andere informatie naar voren komt dan uit het UBO-register blijkt, de Wwft-dienstverlener dit moet melden aan de Kamer van Koophandel. Deze melding moet worden onderbouwd met documenten. De Kamer van Koophandel gaat met deze melding aan de slag en zal de desbetreffende organisatie informeren en in de gelegenheid stellen om de informatie in het UBO-register te controleren. Deze informatie wordt alleen bij de juridische entiteit opgevraagd en niet bij de UBO’s. Let op! De terugmeldplicht heeft geen gevolgen voor de meldplicht van ongebruikelijke transacties. Deze transactie moeten nog steeds gemeld worden bij de FIU Nederland.

 
Consequenties van het niet-naleven

Wanneer een juridische entiteit de UBO’s niet voor 22 maart 2022 heeft ingeschreven zijn er consequenties. Het niet naleven van de verplichtingen wordt aangemerkt als een economisch delict en kan worden bestraft met hechtenis van maximaal zes maanden (overtreding) respectievelijk twee jaren (misdrijf), een taakstraf of een geldboete van maximaal €21.750.

CDD On Demand & UBO-register

CDD On Demand biedt al de mogelijkheid tot het doen van een UBO check. Hierbij worden KvK-registraties van de client opgevraagd en wordt de bedrijfsstructuur inzichtelijk gemaakt. Op basis hiervan worden (mogelijke) UBO’s vermeld en kunt u meteen de compliance checks uitvoeren. Deze UBO check is alleen beschikbaar voor Nederlandse juridische entiteiten. Indien de zoekopdracht leidt tot een organisatie buiten Nederland, wordt getracht een zogenaamde “UBO connectie” aan te geven. Dit is de persoon die zeer waarschijnlijk zou moeten weten wie de UBO is.

 

Customer Due Diligence (CDD) in tien stappen – stap 3

shutterstock_1119130634

Customer Due Diligence (CDD) in tien stappen

Stap 3: Verifieer uw cliënt

Leestijd: 4 min.

In het kort

In de afgelopen blogs zijn we ingegaan op de eerste twee stappen van Customer Due Dilligence (CDD). Tijdens de eerste stap hebt u gecontroleerd of u überhaupt aan de Wwft moet voldoen, oftewel of u Wwft plichtig bent. In de tweede stap moet u uw client identificeren. Zodra deze stap is voltooid is het tijd voor stap 3 – uw client verifiëren.

Uw client verifiëren betekent dat u de opgegeven identiteit van stap 2 moet controleren met de werkelijke identiteit. Ook deze stap dient voltooid te worden alvorens de dienstverlening begint.

 

De Wwft schrijft niet exact voor hoe de identiteit van een client moet worden geverifieerd

 

De Wwft schrijft niet exact voor hoe de identiteit van een client moet worden geverifieerd maar er zijn een aantal documenten genoemd die in ieder geval voldoen aan de wettelijke norm. Om uw client te verifiëren moet er eerst onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende soorten cliënten.

 

Natuurlijke personen

Natuurlijke personen kunnen worden geverifieerd aan de hand van de volgende documenten:

 • Een geldig paspoort;
 • Een geldig Nederlands rijbewijs of EU/EER-rijbewijs voorzien van een pasfoto en naam van de houder;
 • Een geldige identiteitskaart afgegeven door een Nederlandse gemeente of door het daartoe bevoegde gezag in een andere EU/EER-lidstaat en voorzien is van een pasfoto en naam van de houder; 
 • In sommige gevallen kan de identiteit ook worden geverifieerd aan de hand van een geldig verblijfs- en/of reisdocument.

 

 

Nederlandse rechtspersonen en buitenlandse rechtspersonen met een vestiging in Nederland

Voor in Nederland gevestigde privaatrechtelijke rechtspersonen geldt dat hun identiteit kan worden vastgesteld aan de hand van:

 • Een (online) uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel of een akte 
 • Verklaring, opgemaakt onderscheidenlijk afgegeven door een in Nederland of in een andere EU/EER-lidstaat gevestigde advocaat, notaris of kandidaat-notaris of een hiermee vergelijkbare onafhankelijke beoefenaar van een juridisch beroep.

Niet langer is een gewaarmerkt uittreksel van de Kamer van Koophandel noodzakelijk. Een online uittreksel volstaat nu ook, mits de aanvraag door de instelling is gedaan.

Buitenlandse rechtspersonen met geen vestiging in Nederland

Voor buitenlandse rechtspersonen zonder vestiging in Nederland wordt de identiteit vastgesteld op basis van betrouwbare en in het internationale verkeer gebruikelijke documenten, gegevens of inlichtingen of op basis van documenten, gegevens of inlichtingen die bij wet als geldig middel voor identificatie zijn erkend in de staat van herkomst.

Nadat u de identiteit van uw client hebt geverifieerd is het tijd voor de volgende stap. Deze stap is alleen van toepassing wanneer uw client een rechtspersoon is, dan moet namelijk de Ultimate Beneficial Owner worden bepaald, oftewel de UBO. Hierover meer in het volgende blog!

 

Customer Due Diligence (CDD) in tien stappen – stap 2

shutterstock_1119130634

Customer Due Diligence (CDD) in tien stappen

Stap 2: Uw cliënt identificeren

Leestijd: 4 min.

In het kort

In tien stappen voldoen aan de Wwft, het lijkt simpel, maar wat moet er nu gebeuren? In ons vorige blog zijn wij ingegaan op de eerste stap, ‘’bent u Wwft plichtig?’’. Of u Wwft-plichtig bent hangt af of u volgens de Wwft valt onder een van de definities van instellingen waarvoor de Wwft van toepassing is. Let op, de Wwft wordt nog regelmatig aangevuld met extra richtlijnen. Dat u nu niet Wwft plichtig bent betekent niet dat deze wetgeving in de toekomst ook niet op u van toepassing zal zijn.

In deze tweede blog wordt ingegaan op de tweede stap, het identificeren van uw client. Deze stap moet uitgevoerd worden voordat u dienstverlening zal verlenen. Identificeren wordt in de Wwft omgeschreven als ‘’opgave van identiteit laten doen’’.

 

Om uw client te identificeren dienen er een aantal gegevens te worden opgevraagd en tevens dienen deze te worden vastgelegd in bijvoorbeeld het cliëntendossier, de centrale administratie of een combinatie daarvan.

 

De vastlegging van de identiteits- en verificatiegegevens van uw cliënt moet toegankelijk zijn zodat in voorkomende gevallen een melding kan worden verricht en een controle eenvoudig kan plaats vinden. De vastlegging moet wel in overeenstemming met de AVG worden gedaan.

Natuurlijke persoon

Van een cliënt/natuurlijke persoon en diens eventuele vertegenwoordiger dient het volgende te worden vastgelegd:

 • Familienaam
 • Voornamen
 • Geboortedatum
 • Adres, woonplaats/plaats van vestiging
 • Afschrift/kopie van het document met persoonsidentificerend nummer waarmee de identificatie heeft plaats gevonden

Nederlandse rechtspersonen

Van naar Nederlands recht opgerichte rechtspersonen dient het volgende te worden vastgelegd:

Van de rechtspersoon:

 • Rechtsvorm 
 • Statutaire naam 
 • Handelsnaam (voor zover aanwezig) 
 • Adres met huisnummer en postcode 
 • Plaats van vestiging 
 • Land van statutaire zetel 
 • Registratienummer KvK en plaats van vestiging KvK 
 • Wijze waarop identificatie is geverifieerd

Van de vertegenwoordiger van de rechtspersoon:

 • Voornamen 
 • Familienaam 
 • Geboortedatum

Buitenlandse rechtspersonen

Van buitenlandse rechtspersonen dient het volgende te worden vastgelegd:

Van de rechtspersoon:

 • De documenten, gegevens of inlichtingen aan de hand waarvan de identiteit is geverifieerd

Van de vertegenwoordiger van de rechtspersoon:

 • Voornamen 
 • Familienaam
 • Geboortedatum

Verificatie van de vertegenwoordiger met een persoonsidentificerend document is niet vereist In de derde stap van CDD moeten de clientgegevens worden geverifieerd. Meer hierover volgt in ons volgende blog CDD in 10 stappen: Stap 3 – Verifieer uw client.

Corruption perceptions index

shutterstock_246388288

Corruption perceptions index

Leestijd: 4 min.

In het kort

Tijdens het cliëntenonderzoek voor de Wwft is het van belang dat ook het landenrisico wordt meegewogen. In de praktijk is gebleken dat bepaalde landen een hoger risico met zich meebrengen op witwassen en financiering van terrorisme. Mocht uw client een nationaliteit hebben of wonen in een land met een verhoogd risico dan kunt u het beste een verscherpt cliëntenonderzoek uitvoeren.

In de Wwft artikel 2b wordt hierover het volgende gemeld:

‘’ 1) Een instelling neemt maatregelen om haar risico’s op witwassen en financieren van terrorisme vast te stellen en te beoordelen, waarbij de maatregelen in verhouding staan tot de aard en de omvang van de instelling.

2) Bij het vaststellen en beoordelen van de risico’s, bedoeld in het eerste lid, houdt de instelling in ieder geval rekening met de risicofactoren die verband houden met het type cliënt, product, dienst, transactie en leveringskanaal en met landen of geografische gebieden.’’

Per client moet dus een duidelijk risicoprofiel zijn opgesteld waarin ook het landenrisico moet worden meegenomen.

 

Transparency International is verantwoordelijk voor de Corruption perceptions index (CPI). Zij voeren dit onderzoek elk jaar uit

 

Transparency International

Om het landenrisico te bepalen kunnen meerdere bronnen worden gebruikt. Een hiervan is de Corruption perceptions index (CPI), een onderzoek wat ieder jaar wordt uitgevoerd door Transparency International. Transparency International is een wereldwijde organisatie die in meer dan honderd landen werk om een einde te maken aan het onrecht van corruptie. De missie van Transparency International is om corruptie te stoppen en transparantie, verantwoordingsplicht en integriteit op alle niveaus en in alle sectoren van de samenleving te bevorderen.

Corruptie wordt omschreven als het misbruik van toevertrouwde macht voor persoonlijk gewin. Corruptie tast het vertrouwen aan, verzwakt de democratie, belemmert de economische ontwikkeling en verergert ongelijkheid, armoede, sociale verdeeldheid en de milieucrisis verder. Enkele voorbeelden zijn ambtenaren die geld of gunsten eisen of aannemen in ruil voor diensten, politici die overheidsgeld misbruiken of openbare banen of contracten toekennen aan hun sponsors, vrienden en familie of bedrijven die ambtenaren omkopen om lucratieve deals te sluiten.

CPI-onderzoek

De CPI scoort en rangschikt landen/ gebieden op basis van hoe corrupt de publieke sector van een land wordt ervaren door experts en zakenmensen. Het is een samengestelde index, een combinatie van 13 enquêtes en beoordelingen van corruptie, verzameld door verschillende gerenommeerde instellingen. De CPI is wereldwijd de meest gebruikte indicator voor corruptie. Een aantal hoogtepunten van het onderzoek uit 2019:

 • In 2019 zijn 180 landen/gebieden gerangschikt
 • Er wordt een schaal van nul tot honderd gebruikt waarbij honderd staat voor volledige transparantie en nul voor zeer corrupt.
 • Meer dan twee derde van de landen heeft in 2019 een score onder de vijftig
 • De gemiddelde score in 2019 is 43
 • De gemiddelde score in 2019 West-Europa en de Europese Unie is 66 punten

De landen die in 2019 het beste hebben gescoord zijn:

 1. Denemarken (87)/Nieuw-Zeeland (87)
 2. Finland (86)
 3. Singapore (85)
 4. Zweden (85)
 5. Zwitserland (85)

Nederland (82) valt met haar achtste plek nog net in de top tien. De landen die het laagst scoorden zijn: Somalië (9), Zuid-Soedan (12), Sirie (13), Yemen (15) en Venezuela (16).

In de afgelopen acht jaar hebben slechts 22 landen hun CPI-scores aanzienlijk verbeterd, waaronder Griekenland, Guyana en Estland. In dezelfde periode hebben 21 landen hun scores aanzienlijk verlaagd, waaronder Canada, Australië en Nicaragua. In de overige 137 landen verandert de mate van corruptie niet of nauwelijks.

 

In CDD On Demand worden de CPI, FATF landenlijst en de EU hoog risicolanden-lijst geraadpleegd. 

 

Landenrisico & CDD On Demand

In de meest recente update van CDD On Demand heeft SCOPE FinTech Solutions de component van het landenrisico uitgebreid met extra bronnen en een vertaling naar risicoclassificatie. Hierdoor krijgt u een betrouwbaarder beeld van het landenrisico van uw client en ziet u bovendien in een oogopslag wat dit landenrisico van uw client is. Naast de CPI worden ook de FATF landenlijst en de EU hoog risicolanden-lijst geraadpleegd.

Tijdens het uitvoeren van een compliance check binnen CDD On Demand kunt u een land invoeren, wat zowel een nationaliteit kan zijn als het land waarin uw client woonachtig is. Als er meerdere landen zijn, is de ervaring dat nationaliteit vaker bekend is bij de compliance bronnen en kunt u dus het beste dit land invoeren. Daarnaast wordt Benieuwd hoe dit werkt? Vraag vandaag nog uw demo-account aan en probeer het zelf.

Customer Due Diligence (CDD) in tien stappen – stap 1

shutterstock_1119130634

Customer Due Diligence (CDD) in tien stappen

Stap 1: Is de Wwft op u van toepassing?

Leestijd: 4 min.

In het kort

De eerste stap van het Customer Due Diligence (CDD)-beleid is om na te gaan of u onder de Wwft valt. Indien u hier onder valt bent u ook verplicht om aan de Wwft te voldoen. Valt u niet onder de Wwft dan hoeft u uiteraard ook niet aan deze wetgeving te voldoen.

Volgens de Wwft wordt aan de hand van het begrip ‘’instelling’’ bepaald voor wie de Wwft van toepassing is. In artikel 1a wordt een opsomming gegeven van de instellingen voor de Wwft geldt. Het gaat hierbij onder andere om banken, beleggingsondernemingen- en instellingen, wisselinstellingen, levensverzekeraars, financiële dienstverleners en betaaldienstagenten. Daarnaast kunnen ook natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen die een specifieke beroepsactiviteit uitoefenen onder de Wwft vallen.

 

Er zijn drie hoofdcategorieën die onder de richtlijnen van de Wwft vallen: banken, financiële instellingen en aangewezen natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen handelend in het kader van hun beroepsactiviteiten

 

Drie hoofdcategorieën

Onder het begrip ‘’instelling’’ worden in drie hoofdcategorieën onderscheiden:

1.

2.

3.

Banken

Andere financiële instellingen

Aangewezen natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen handelend in het kader van hun beroepsactiviteiten

Andere financiële ondernemingen

 • Beleggingsinstelling
 • Beleggingsonderneming
 • Bemiddelaar in levensverzekeringen
 • Betaaldienstagent
 • Betaaldienstuitvoerder die optreedt in opdracht van een betaaldienstverlener met andere EU-lidstaat vergunning
 • Betaaldienstverlener
 • Elektronisch geldinstelling
 • Instelling voor collectieve belegging en effecten (ICBE)
 • Instelling niet zijnde een bank die toch bancaire activiteiten verricht
 • Levensverzekeraar
 • Verhuurder van safes
 • Wisselinstelling

 

Beroepsactiviteiten Aangewezen als natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen handelend in het kader van hun beroepsactiviteiten zijn:

 • Accountant
 • Advocaat
 • Belastingadviseur
 • Domicilie verlener
 • Koper of verkoper van goederen (m.u.v. kunstvoorwerpen)
 • Koper of verkoper van kunstvoorwerpen
 • Bemiddelaar inzake koop/verkoop van zaken van grote waarde
 • Makelaar
 • Notaris
 • Pandhuis
 • Speelcasino 
 • Taxateur 
 • Trustkantoor 
 • Beroeps- of bedrijfsmatige aanbieder van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta
 • Beroeps- of bedrijfsmatige aanbieder van bewaarportemonnees

Deze lijst is samengesteld op basis van gegevens van FIU Nederland. Indien u aan stap 1 voldoet is het tijd om naar de volgende stap te gaan. Meer hierover leest u in ons volgende: blog – Identificeer uw client.