Nieuwste feature: zoekmachine screening!

shutterstock_1718470372

Nieuwste feature: zoekmachine screening!

Leestijd: 2 min.

 Vanaf heden is het mogelijk om naast uw screening van natuurlijke personen of bedrijven langs (sanctie-)lijsten, ook zoekmachine screening uit te voeren. Dit is wellicht de manier waarop momenteel ook uw cliëntenonderzoek uitvoert. U heeft dan waarschijnlijk ook ondervonden wat voor een tijdrovende en onoverzichtelijke klus dit is, om dan nog niet te beginnen over het toekennen van een risicobeoordeling aan de gevonden resultaten…

Wij hebben dit een stuk gemakkelijker voor u gemaakt! Voer simpel weg de zoekterm in bij CDD On Demand, die u ook bij de zoekmachine zou invoeren en u krijgt meteen te zien hoeveel resultaten de zoekterm heeft, mét een risico indicatie! Let’s get in to the details;

Wat houdt een zoekmachine screening in?

Bij deze screening heeft u de mogelijkheid om natuurlijke personen en bedrijven te screenen op basis van alle openbare informatie verstrekt door de zoekmachine Bing. U ontvangt in CDD On Demand direct een risico indicatie op basis van alle gevonden informatie. Zo wordt u een hoop tijd bespaard en een hoop gedoe ontnomen!

Hoe werkt de screening?

Naast dat CDD On Demand u een aantal goede zoekterm voorstellen doet, heeft u ook zelf de mogelijkheid om een extra zoekopdracht toe te voegen bijv. “Jantje + Witwassen”.  U krijgt vervolgens te zien hoeveel resultaten er zijn gevonden voor deze zoekopdracht en op basis van die resultaten ontvangt u ook een risico indicatie. 

Groen = Geen resultaten, deze zoekopdracht geeft waarschijnlijk geen indicatie voor een verhoogd risico.

Oranje = Minder dan 10 resultaten, deze zoekopdracht geeft mogelijk een indicatie voor een verhoogd risico.

Rood = Meer dan 10 resultaten, deze zoekopdracht geeft mogelijk een indicatie voor een verhoogd risico.

Waarom is de zoekmachine screening toegevoegd?

Deze zoekmachine screening dient als extra vangnet om mogelijke risico indicatoren aan het licht te brengen welke mogelijk niet in beeld zijn gekomen bij het raadplegen van voorgaande databronnen. Een extra assurance! Better be safe than sorry! 

Zelf proberen?
Wilt u ondersteuning bij uw cliëntenonderzoek in het kader van de Wwft en Sanctiewet? CDD On Demand is dé oplossing voor u. Met CDD On Demand kunt u screenen langs verschillende (sanctie-)lijsten, 24/7 monitoren, UBO-checks uitvoeren* en dus vanaf heden een zoekmachine screening uitvoeren!

Vraag nu gratis credits aan en ontdek de features in uw proefaccount. 

 

*Het uitvoeren van UBO-checks kan niet standaard met uw proefaccount. Neem contact op voor meer informatie over de UBO-check. 

Wat is witwassen?

shutterstock_1067714837

Wat is witwassen?

Leestijd: 2 min.

Witwassen komt van oorsprong uit het Engels ‘’money laundering’’, wat letterlijk ‘’geld wassen’’ betekent. In het begin van de 20e eeuw, tijdens de industriële revolutie van de Verenigde Staten waren dollars nog gemaakt van katoenvezels. Deze dollars raakten snel vervuild en moesten worden vervangen, wat een kostbare zaak was. Sindsdien hebben de vervuilde dollars een andere betekenis gekregen, namelijk crimineel geld. 

Definitie van witwassen

Er zijn vele verschillende definities van witwassen te vinden. Sommige definities richten zich meer op de rol van financiële instellingen in het witwasproces, terwijl andere definities zich meer richten op de relatie met het criminele circuit. De Belastingdienst definieert witwassen als volgt:

‘’ Witwassen houdt in dat illegaal verkregen vermogen legaal wordt gemaakt, zodat de illegale herkomst niet langer zichtbaar is.’’

De definitie van witwassen van geld had in eerste instantie alleen betrekking op drugsmisdrijven, maar de afgelopen jaren zijn we steeds meer in de richting van een veel ruimere definitie gegaan, die berust op een breder spectrum van basisdelicten. In de Vierde Europese Anti-Witwasrichtlijn wordt de ruimere definitie voor witwassen gegeven. Voor de toepassing van deze richtlijn worden de hierna genoemde daden, indien opzettelijk begaan, als witwassen van geld beschouwd:

 • De omzetting of overdracht van voorwerpen, wetende dat deze zijn verworven uit een criminele activiteit of uit deelneming aan een dergelijke activiteit, met het oogmerk de illegale herkomst ervan te verhelen of te verhullen of een persoon die bij deze activiteit is betrokken, te helpen aan de juridische gevolgen van zijn daden te ontkomen;
 • Het verhelen of verhullen van de werkelijke aard, oorsprong, vindplaats, vervreemding, verplaatsing, rechten op of de eigendom van voorwerpen, wetende dat deze verworven zijn uit een criminele activiteit of uit deelneming aan een dergelijke activiteit;
 • De verwerving, het bezit of het gebruik van voorwerpen, wetende, op het tijdstip van verkrijging dat deze voorwerpen zijn verworven uit een criminele activiteit of uit deelneming aan een dergelijke activiteit;
 • Deelneming aan, medeplichtigheid aan, poging tot, hulp aan, aanzetten tot, vergemakkelijken van, of het geven van raad met het oog op het begaan van een van de in de voorgaande letters bedoelde daden.

Er zijn verschillende soorten witwassen te onderscheiden. Zo wordt er in het strafrecht onderscheid gemaakt tussen opzetwitwassen, gewoontewitwassen, schuldwitwassen en eenvoudig witwassen. Op de verschillende soorten witwassen zal in een andere blog dieper op worden ingegaan.

Kort samengevat betekent witwassen: crimineel geld verdeeld in de onderwereld, dat in de bovenwereld de status van eerlijk verdiend geld krijgt.

 

Strafbaar

Iedereen die direct of indirect verantwoordelijk is voor witwassen is strafbaar. Er bestaat geen eenduidige straf voor witwassen. De straf is namelijk afhankelijk van de omstandigheden en van de omvang van het misdrijf. Wel zijn de maximumstraffen bekend, op opzettelijk witwassen staat maximaal 4 jaar gevangenisstraf of een geldboete van maximaal 78.000 euro. Op schuldwitwassen staat een maximumstraf van 1 jaar gevangenisstraf of een geldboete van maximaal 78.000 euro. Daarnaast kan het iemand worden verboden om bepaalde beroepen uit te oefenen, waaronder het beroep waarin hij zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen.

Wanneer iemand een poging doet tot witwassen is de maximale straf een derde lager dan wanneer het misdrijf wel is afgerond. Wanneer iemand zich meerdere keren schuldig maakt aan witwassen, staat hier een hogere maximumstraf op. De rechter zal meewegen dat de eerdere straf kennelijk niet heeft geholpen ter voorkoming van witwassen en zal waarschijnlijk een hogere straf opleggen. Daarnaast zal een eventuele voorwaardelijke straf worden omgezet naar een onvoorwaardelijke straf.

Witwassen is een strafbaar feit omdat maatschappelijk de norm is dat wanneer iemand iets op oneerlijke wijze verkrijgt, dit op een eerlijke wijze ontnomen zou moeten worden. Wanneer iemand dus op een onrechtmatige wijze aan geld komt, zal dit volgens een strafprocedure moeten worden ontnomen.

 

Conclusie

Kortom, witwassen is het proces waarin geld uit het criminele circuit in het legale economische verkeer terecht komt. Er bestaan verschillende soorten witwassen en witwassen is een misdrijf waar straffen voor worden opgelegd. Deze straffen zijn afhankelijk van de omstandigheden en omvang van het witwassen. Daarnaast zal meespelen of het misdrijf is voltooid of niet, en of dit de eerste keer is dat een dergelijk misdrijf wordt begaan of dat dit al vaker is gebeurd. De straffen zullen hoger zijn naarmate de omvang groter is, wanneer het misdrijf voltooid is, en wanneer het misdrijf al vaker gepleegd is.

Nieuw! Naast de Quote 500 nu ook de Nederlandse Top 500.000 van rijkste aandeelhouders. U aangeboden door de Staat! Heiligt het doel de middelen?

Nieuw! Naast de Quote 500 nu ook de Nederlandse Top 500.000 van rijkste aandeelhouders. U aangeboden door de Staat! Heiligt het doel de middelen?

Leestijd: 6 min

Vanaf 27 september kunt u bij de Kamer van Koophandel Nederlandse UBO’s opvragen. U krijgt een naam, de geboortemaand en jaar, de nationaliteit en het land waar men woonachtig is inclusief een inzicht (bandbreedte) in de grootte van het aandeelhouderschap. Deze nieuwe service is mede mogelijk gemaakt door Europa en de aangesloten landen waar alle UBO informatie mee uitgewisseld wordt.

De Staat doet niets aan gegevensbescherming. Alles is openbaar; u hoeft alleen een code aan te vragen bij de KvK en te betalen.

Het bepalen van een waarde van een natuurlijke persoon is gemakkelijk (aandelen bandbreedte * balanswaarde onderneming). Een adres is gemakkelijk te vinden omdat de meeste holdings bijvoorbeeld op een privéadres staan en anders helpt Google wel!

Risicovol voor de betrokkenen? Dat de Staat denkt van wel dat blijkt uit het volgende. De Staat biedt de mogelijkheid om UBO’s, die vermeld zijn op een specifieke beschermingslijst, onzichtbaar te maken. Dit lijkt mij als leek in strijd met het principe in de grondwet dat alle Nederlanders gelijk behandeld moeten worden in een gelijke situatie. Hier mag een jurist zijn tanden op stuk bijten

Al met al een grove aantasting van de privacy van plus minus 500.000 UBO’s  onder het motto “het voorkomen van witwassen en het bestrijden van terrorisme”. Deze onderbouwing en rechtvaardiging heeft nagenoeg geen waarde omdat witwassen in Nederland vooral gebeurt door drugscriminelen zo blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Utrecht. Het zou ondergetekende verbazen als drugscriminelen terug te vinden zijn in een UBO-register.

Dan blijft als verklaring over een verborgen agenda van de Staat. Bepaald niet chique maar al eerder gebeurt (zie het verhaal SyRI verderop). Hieronder een uitwerking.

 

De inleiding

“Meer dan 1,5 miljoen organisaties krijgen in 2020 te maken met het UBO-register. Vanaf 27 september moeten veel organisaties UBO’s gaan inschrijven in dit nieuwe register. UBO’s (Ultimate Beneficial Owners) zijn personen die meer dan 25% van het economisch belang in een organisatie hebben”. De bovenstaande quote is afkomstig van de website van Kamer van Koophandel (KvK).  Meteen een nieuwe bron van inkomsten voor de KvK. Bedrijven moeten betalen voor een UBO-uitvraging. De Staat betaalt niet voor gebruik van de KvK database! Ook bizar.

Door het UBO-register ontstaat er een inzicht in aandeelhouders die een economisch belang hebben van meer dan 25% of die zeggenschap hebben in onder andere bedrijven, stichtingen en verenigingen.

 

De gevolgen

Het UBO-register heeft consequenties:

 1. Het UBO-register is in strijd met de (Europese) GDPR, die de privacy van natuurlijke personen moet garanderen. De Staat zal beargumenteren dat het gaat om een zwaarder wegend belang, maar de Staat heeft niet altijd gelijk en kan dit soort zaken niet goed inschatten. In het geval van Systeem Risico Inventarisatie (SyRI) heeft de Staat vooralsnog bakzeil moeten halen.
 2. Het gaat om veel mensen. Er zijn in Nederland ongeveer 800.000 BV’s. De meeste BV’s hebben meerdere UBO’s en een aantal UBO’s hebben meerdere BV’s, zoals een werkmaatschappij en een holding.  Het aantal UBO’s in Nederland blijft gissen maar volgens, in overeenstemming met goed marketinggebruik, schatten wij dat er 500.000 +/- 100.000 UBO’s zijn in Nederland.
 3. Het UBO-register heeft (mogelijk) vergaande gevolgen voor de persoonlijke veiligheid van de aandeelhouders en hun gezinnen. Ook de Staat onderschrijft dit standpunt zo blijkt uit de opgestelde uitzonderingsregel die de privacy van bepaalde UBO’s (?) gaat beschermen.

Het UBO-Register zal van om en nabij van 500.000 aandeelhouders en bestuurders de volgende informatie publiekelijk toegankelijk te maken:

 1. Voor- en achternaam
 2. Geboortemaand en –jaar
 3. Nationaliteit
 4. Woonland
 5. De aard en omvang van het aandelenbelang in een bandbreedte.

 

Schending van de privacy

Het bovenstaande is een flagrante schending van de AVG/GDPR. Punt 5 bijvoorbeeld, de aard en de omvang van het aandelenbelang is ook in een bandbreedte een zeer gevoelig financieel gegeven in de GDPR.

“Financiële gegevens zijn gevoelige persoonsgegevens, die veel over iemand kunnen zeggen. Het is daarom belangrijk dat organisaties als banken en de Belastingdienst hier zorgvuldig mee omgaan”. Dit valt te lezen op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. Het bovenstaande geldt niet voor de Staat?

 

Risico voor de betrokkenen

Dat er sprake is van risico’s door het verspreiden van deze informatie, is bekend bij de Staat. Dit blijkt uit het volgende in de aanvullende regelgeving. “De UBO mag een verzoek doen bij de Kamer van Koophandel om bepaalde gegevens af te schermen”. Dit wordt gehonoreerd als er aantoonbaar sprake is van een van de volgende situaties:

 1. Blootstelling aan een
 2. onevenredig risico,
 3. Een risico op fraude,
 4. Ontvoering,
 5. Chantage en dergelijke.

Tevens is dit mogelijk als de UBO minderjarig is, onder curatele of onder bewind staat of politiebeveiliging heeft.

 

De bescherming door de Staat is een wassen neus

“De aanvullende UBO-gegevens – de geboortedag, de geboorteplaats, het geboorteland, het woonadres, BSN en/of TIN en de onderliggende documentatie waaruit de identiteit van de UBO en de precieze aard en omvang van het door de UBO gehouden economische belang blijkt – zijn uitsluitend toegankelijk voor bevoegde autoriteiten en de FIU-Nederland”.

Deze tekst komt uit een briefing van de Eerste Kamer door het Ministerie van Financiën. Uiteraard hebben de Staat en ongeveer twintig overheidsdiensten, waaronder de Belastingdienst, onbeperkt gratis toegang tot de informatie. Deze claim dat “de aanvullende UBO-gegevens “worden afgeschermd door de Staat is boerenbedrog en zinloos.

Het tegenovergestelde is waar: iedereen met toegang tot het internet en gezond boerenverstand kan op basis van de balanswaarde van de onderneming (jaarverslag op te vragen bij de KvK) een redelijke inschatting maken van de waarde van de aandelen.

De waarde van de aandeelhouder en zijn familie is gelijk aan de in het UBO-register gevonden bandbreedte * waarde van de onderneming(en). Ook de afgeschermde woonadressen zijn niet heel moeilijk te achterhalen op het internet met een voor- en een achternaam in combinatie met een woonland en een nationaliteit.

Ondernemers zijn vaak bekend op het internet en de informatie is gemakkelijk te vinden. De Staat had net zo goed een target op het hoofd van ondernemend Nederland kunnen plaatsen met een bedrag erbij.

 

De conclusie; het medicijn is erger dan de kwaal

Elk weldenkend mens zal zich de vraag stellen of het belang “het voorkomen van Witwassen en het financieren van terrorisme” wat maar door een hele beperkte groep Nederlanders wordt gedaan, die waarschijnlijk niet in een UBO-Register te vinden zijn opweegt tegen het middel en dat is een massale privacy schending van de aandeelhouders (vaak ondernemers).Het alternatief is een verborgen agenda bij de Staat. Dit gedrag is de Staat onwaardig.

Er is een parallel te trekken met SyRI; dit is een systeem van de Staat waarin de privacy rechten van de burgers massaal geschonden werden onder het motto “fraudebestrijding”.

Voor meer informatie hierover klik hier

Rechtszaak in de maak:

Bron: Privacy Web

Privacy First zal met haar advocaat Otto Volgenant (Boekx Advocaten) een rechtszaak starten tegen het UBO-register wegens schending van het Europees privacy recht. De Nederlandse wet en ook de bovenliggende Europese richtlijn zijn in strijd met het Europese Handvest voor de Grondrechten en met de AVG. Privacy First voert haar strategische procedures over privacy veelal met een coalitie van belanghebbenden. Privacy First inventariseert momenteel welke partijen een bijdrage aan de zaak tegen het UBO-register kunnen leveren.

 

De Miljoenennota: onder andere vermogenden mogen de klap opvangen

shutterstock_246388288

De Miljoenennota: onder andere vermogenden mogen de klap opvangen

Leestijd: 3 min.

Afgelopen dinsdag was het een zeer bijzondere Prinsjesdag. Dat het bijzonder was kwam natuurlijk mede door het COVID-19 virus, maar ook door de daarop aangepaste Miljoenennota. Multinationals, vermogenden, zelfstandigen en grote bedrijven die niet investeren gaan het komend jaar lastig krijgen. Daartegenover staat dat starters, spaarders en mensen in vaste loondienst belastingvoordelen krijgen. Pensioenkortingen gaan naar verwachting als eerst naar de overheidssectoren en de zorg. Dit zijn in het kort de hoofdlijnen van de Miljoenennota, die werd gepresenteerd door Wopke Hoekstra, de minister van Financiën.

Het kabinet verwacht een begrotingstekort van 43 mld in 2021, en van 53 mld in 2020.  Coronasteun voor bedrijven bedraagt in totaal 46 mld voor dit en aankomend jaar en door dalende inkomsten komt het geschatte begrotingstekort volgend jaar uit op 61% van het bbp.

Box 3 wordt aangepakt

De vermogensrendementsheffing wordt aangepakt aankomend jaar. Het heffingsvrije vermogen, het bedrag waar geen belasting over betaald hoeft te worden, wordt verhoogd van 30.846 euro naar 50.000 euro. Daar staat echter tegenover dat vermogenden met meer dan 50.000 euro meer vermogensrendementsheffing gaan betalen. Over het berekende rendement betaal je niet meer 30 procent, maar 31 procent.

De middenklassers en starters krijgen meer voordelen

Door verlaging van de eerste belastingschijf van de inkomstenbelasting en de verhoging van de arbeidskorting zal de middenklassen naar verwachting aankomend jaar ongeveer twee procent op zijn nettosalaris vooruitgaan. Ook wil de overheid starters een handje helpen op de overvolle huizenmarkt. Zo wordt de overdrachtsbelasting voor personen tussen de 18-35 jaar die hun eerste woning aanschaffen geschrapt. Investeerders die een tweede (of derde, vierde etc.) huis willen kopen voor de verhuur moeten echter acht procent overdrachtsbelasting gaan betalen.

Actie is reactie?

De hierboven kort uitgelichte veranderingen uit de Miljoenennota die betrekking hebben op starters, middeninkomens, en vermogenden kunnen een gedragsverandering veroorzaken.

Als investeerders zich terugtrekken van de woningmarkt door de verhoogde overdrachtsbelasting zal er meer ruimte komen voor starters, wat zal leiden tot meer cliënten voor zowel makelaars als notarissen. Bij de eerstgenoemde voor de aanschaf van hun woning en bij de laatstgenoemde voor het opstellen van koopcontracten, hypotheekaktes, en eventueel samenlevingscontracten. Dat betekent ook dat makelaars en notarissen meer Wwft-cliëntenonderzoeken moeten uitvoeren, waar veel tijd in gaat zitten.

Evenals dat deze veranderingen uit de Miljoenennota een golf aan werk voor notarissen en makelaars kunnen opstuwen, kan dit ook gebeuren voor bijvoorbeeld vermogensbeheerders. Als investeerders effectief worden weggepest op de woningmarkt zullen zij wellicht eerder kiezen om hun vermogen te beleggen. Hier komt voor de vermogensbeheerder ook een uitgebreide inventarisatieprocedure kijken. Naast het Customer Due Diligence onderdeel van deze inventarisatie, waar ook makelaars en notarissen aan moeten voldoen, krijgen zij ook te maken met een zogenaamde “Know Your Customer”-inventarisatie. Een uitgebreide inventarisatie die onder andere de gezinssituatie, kennis en ervaring en de financiële positie van een cliënt in kaart brengt.

U kunt meer lezen over het verschil tussen CDD en KYC in onze blog.

Conclusie

Het nieuwe beleid dat is gepresenteerd in de meest recente Miljoenennota zou voor een opstuwing van nieuwe klanten kunnen zorgen bij verschillende Wwft-plichtige organisaties zoals makelaars, notarissen en vermogensbeheerders. Een gedegen Wwft cliëntenonderzoek kost echter veel tijd omdat het lastig is om te voldoen aan alle eisen die de Wwft oplegt. Daarbij is het lastig om in de gaten te houden welke verandering er zijn aangebracht in de continu veranderende Wwft.

SCOPE FinTech Solutions heeft daarom CDD On Demand in het leven geroepen om kleine tot middelgrote bedrijven te ondersteunen in hun Wwft-verplichtingen. U kunt zelf via de webshop credits aanschaffen waarmee u binnen drie seconde een Wwft cliëntenonderzoek kan uitvoeren. Aan de hand hiervan wordt binnen enkele seconden nagegaan of uw client op een van de gecontroleerde punten een verhoogd risico met zich meebrengt, waardoor u eventueel een verscherpt cliëntenonderzoek dient uit te voeren.

Ook biedt de CDD On Demand oplossing de mogelijkheid om uw cliënten dagelijks te monitoren op nieuwe of aanvullende risicofactoren, in dit geval ontvangt u hier direct een melding van. Als laatste biedt CDD On Demand de mogelijkheid om te trachten de UBO achter een instantie of organisatie te achterhalen. Aan het eind van de controle ontvangt u een gewaarmerkt rapport voor in uw eigen administratie.

Better safe than sorry!

 

Yes-co gaat een partnership aan met SCOPE FinTech Solutions

shutterstock_267766277

Yes-co gaat partnership aan met SCOPE FinTech Solutions

Leestijd: 2 min.

Met ingang van 1 september 2020 zijn Yes-co en SCOPE FinTech Solutions een partnership aangegaan voor het integreren van het CDD On Demand platform in de software van Yes-co voor makelaars. Hiermee wordt Yes-co de eerste leverancier die voor makelaars een geïntegreerde oplossing biedt voor het voldoen aan Wwft en Sanctiewet.

 

Eenvoudig voldoen aan Wwft en Sanctiewet

Net als de andere zogenaamde poortwachters hebben ook makelaars verplichtingen in het kader van de Wwft en Sanctiewet. Door het aangaan van het partnership en het realiseren van een geïntegreerde oplossing kan Yes-co haar software uitbreiden met een nieuwe module die klanten helpt bij het voldoen aan de verplichtingen van de Wwft en Sanctiewet. Dit biedt voor klanten het voordeel dat ze vanuit hun vertrouwde Yes-co software op een hele gebruiksvriendelijke manier:

 • Relatiegegevens kunnen invoeren en/of updaten op basis van actuele KvK-data
 • Clienten kunnen screenen en controleren in het kader van de Wwft en Sanctiewet en het resultaat hiervan in de vorm van een gewaarmerkt pdf-document archiveren in de cliënt administratie
 • UBO onderzoeken kunnen uitvoeren voor zakelijke cliënten inclusief onderliggende KvK uittreksels, met als resultaat een gewaarmerkt UBO onderzoeksrapport waarin de uitkomsten worden weergegeven.

Vanuit haar focus en specialisme zorgt SCOPE Fintech Solutions voor het continu verbeteren van het geleverde product, het ontwikkelen van nieuwe productonderdelen en features, het monitoren van wet- & regelgeving en het doorvoeren van hiervoor noodzakelijke aanpassingen, zodat Yes-co zich kan focussen op de kern van haar eigen software voor makelaars.

Brede samenwerking

Naast het integreren van software componenten gaan Yes-co en SCOPE Fintech Solutions ook nauw samenwerken bij het informeren en ondersteunen van klanten bij het implementeren en gebruiken van de software. Diverse kantoren in de markt hebben aangegeven zeer geïnteresseerd te zijn in de nieuwe module, echter er zal nog veel aan bewustwording en uitleg gedaan moeten worden binnen het hele marktsegement rondom het voldoen aan Wwft en Sanctiewet en wat dat met zich mee brengt. Hiervoor gaan Yes-co en SCOPE een campagne starten nadat de technische integratie van de software gereed is en de module via de Yes-co Appstore voor klanten te verkrijgen is.

Ben je makelaar en ben je geïnteresseerd in deze nieuwe oplossing of wil je er graag gebruik van gaan maken, blijf dan op de hoogte door jezelf op de Wwft watchlist te plaatsen, dan zorgt Yes-co dat er contact opgenomen wordt als het product beschikbaar is.

 

Customer Due Diligence (CDD) in tien stappen – stap 6

shutterstock_1059848942

Customer Due Diligence (CDD) in tien stappen

Stap 6: Bepaal de risicobeoordeling

Leestijd: 2 min.

Nadat u de vorige stappen hebt uitgevoerd, waarin u onder andere de cliëntgegevens hebt geïdentificeerd en geverifieerd, de UBO hebt achterhaald en gecontroleerd hebt wat de cliëntrisico’s zijn, dient u een algehele risicobeoordeling te maken. Aan de hand van deze risicobeoordeling bepaalt u vervolgens of u een zakelijke relatie met uw client wil en mag aangaan of dat er eventueel een aanvullend onderzoek nodig is.

De risicobeoordeling

Om tot de juiste risicobeoordeling te komen is het belangrijk om na te gaan of het logisch is wat de cliënt wil. Voor het identificeren van het risico zijn er een aantal punten die u hierbij in gedachten moet houden:

 • Landen
 • Cliënten en leveringskanalen
 • Producten, diensten en transacties
 • Werknemers en de interne cultuur
 • Derde partijen

Vervolgens dient u een risicoanalyse te maken waarin u bepaalt hoe groot de kans is dat een risico zich voordoet en de impact wanneer er toch een risico optreedt, de kosten of schade

Risicocategorieën

Er zijn vaak drie risicocategorieën te onderscheiden: laag risico, normaal risico en hoog risico. Ook zijn er onacceptabele risico’s waarin u geen zakelijke relatie met uw cliënt mag aangaan, of de zakelijke relatie tijdens de eerstvolgende mogelijkheid moet verbreken.

Enkele voorbeelden van lage risico’s zijn standaarddiensten voor particulieren, pensioenproducten of standaarddiensten voor commerciële relaties van kleine omvang.

Tot een normaal risico behoren bijvoorbeeld: rekeningen en routinematige internationale betalingen voor middelgrote en grote ondernemingen en routinematige, standaardproducten en diensten met betrekking tot private banking. De frequentie van een review kan elke twee tot drie jaar plaatsvinden.

Tot de hoge risicocategorie behoren onder andere bankproducten en dienstverlening die een verhoogd risico met zich meebrengen zoals grote contante stortingen. Wanneer uw cliënt een PEP is valt hij/zij ook onder de hoge risicocategorie.

Tot slot

Wanneer u de risicobeoordeling hebt bepaald dient u te besluiten of u met deze cliënt een zakelijke relatie wil aangaan. Wanneer het antwoord hierop positief is, dient u uw cliënten dagelijks te monitoren op het voorkomen op Sanctielijsten. Meer hierover meer in het volgende blog: monitor het risicoprofiel van de client!

Het gebruiksgemak van CDD On Demand volgens RE/MAX

shutterstock_267766277

Het gebruiksgemak van CDD On Demand volgens RE/MAX Haarlemmermeer

Leestijd: 2 min.

RE/MAX de Makelaars van de Haarlemmermeer zetten naar tevredenheid al enkele maanden CDD On Demand in voor het screenen, controleren en monitoren van hun klanten in het kader van de Wwft en Sanctiewet. 

RE/MAX zocht al een tijd naar een oplossing voor het controleren van hun klanten en gezien de onregelmatige toestroom van klanten binnen de makelaardij was CDD On Demand de perfecte oplossing. Door middel van het simpele creditsysteem en geen bijkomende abonnement-kosten zijn ze alleen genoodzaakt credits in te zetten in het geval van een nieuwe klant. Dit bespaart een hoop maandelijkse kosten en biedt de flexibiliteit waar ze naar zochten. 

Dennis de Haan: “Als makelaars zijn wij verplicht om alle partijen waar wij zaken mee doen volgens de Wwft te checken. Nadat wij een aantal aanbieders getest hebben zijn wij uiteindelijk zaken gaan doen met SCOPE FinTech Solutions. De CDD On Demand tool werkt snel, simpel en efficiënt. De rapportage die het systeem genereert is professioneel, helder, overzichtelijk en voldoet aan de eisen die aan ons worden gesteld als makelaars; daarnaast zitten wij niet vast aan contracten en is het een laagdrempelige manier om de juiste informatie te genereren. Wij zijn dik tevreden! 

Probeer het nu zelf en vraag hier gratis credits aan voor uw eigen Wwft cliëntenonderzoek! 

023-2100700
demakelaarsvan@remax.nl
www.makelaars-in-haarlemmermeer.nt

Customer Due Diligence (CDD) in tien stappen – stap 5

shutterstock_167444930

Customer Due Diligence (CDD) in tien stappen

Stap 5: Bepaal de clientrisico's

Leestijd: 2 min.

In het kort

Nadat u hebt bepaald of de Wwft op u van toepassing is, u uw client heeft geïdentificeerd en deze gegevens heeft geverifieerd, de eventuele UBO is bepaald (in het geval van een rechtspersoon) moet u kijken welke eventuele risico’s de client met zich meebrengt wanneer u een zakelijke relatie met de client aangaat. In deze stap dient u onder andere te controleren of uw client een Politically Exposed Person, oftewel een PEP is.

 

Een van de manieren om het risico van een client in te schatten is om te kijken of een client en PEP is. (Politically Exposed Person)

 

Politically Exposed Person (PEP)

Een van de eerste stappen die u onderneemt om het cliëntenrisico te bepalen is controleren of uw client of zijn directe familie een politiek prominent persoon is. Een politiek prominent persoon is iemand die een politieke functie heeft. Ook een persoon die een dergelijke functie tot een jaar geleden heeft uitgeoefend, is een politiek prominent persoon.

Het onderzoeken of uw client een PEP is, is van belang omdat een PEP een groter risico op corruptie met zich meebrengt door zijn beroep. Ook wanneer uw client een familielid van een PEP is, is dit risico groter omdat zij zich in de directe kringen van de PEP begeven. In het geval dat de client een PEP is, dient u een verscherpt cliëntenonderzoek uit te voeren, bijvoorbeeld de herkomst van het vermogen nader te onderzoeken.

Overige controles

Naast het onderzoeken of uw client een PEP is, is het ook verstandig om te controleren of uw client bijvoorbeeld negatief in het nieuws is geweest of onder toezicht staat van een financiële regelgevende instantie. Ook is het volgens de Sanctiewet verplicht om na te gaan of er actieve of historische sancties zijn genomen tegen een persoon of voorkomt in het insolventieregister. In deze gevallen kan de zakelijke relatie met uw client namelijk reputatieschade veroorzaken.

Tot slot

Wanneer u de op de client gebaseerde risico’s hebt bepaald dient u een risico-inschatting van uw zakelijke relatie met uw client op te stellen. Meer hierover in het volgende blog – Bepaal de risicobeoordeling.