Skip to content
bitcoin_cdd

AMLD5 – de belangrijkste wijzigingen voor Cryptodienstverlening

Leestijd: 3 min.

In het kort

Op 21 april 2020 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel dat de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn (AMLD5) implementeert in de Wwft. Deze wijziging heeft grote gevolgen voor onder andere cryptobedrijven, die nu ook aan de richtlijnen van de Wwft moeten voldoen.

Handhaving

Bedrijven die diensten aanbieden voor het wisselen tussen virtueel geld (crypto’s) en gewoon geld (fiduciair geld) en bedrijven die cryptobewaarportemonnees aanbieden, vallen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) per 21 mei 2020 ook onder het integriteitstoezicht van De Nederlandsche Bank.

 

Crypto’s zijn erg kwetsbaar voor financiële criminaliteit en witwassen. Er was tot nu toe weinig toezicht op de handel in crypto’s maar door deze wetswijziging is daar verandering in gekomen.

 

Waarom deze wijziging?

Crypto’s zijn kwetsbaar voor financieel economische criminaliteit. Daarom is het van belang dat er nu ook integriteitstoezicht bij deze bedrijven is. Concreet betekent het toezicht dat de bedrijven die diensten aanbieden voor het wisselen tussen crypto’s en gewoon geld en bedrijven die cryptobewaarportemonnees aanbieden moeten voldoen aan de eisen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft), dat zij zich dienen te registreren bij DNB en dat de bestuurders, mede-beleidsbepalers, commissarissen en houders van een gekwalificeerde deelneming (aandelen ≥ 10%) worden getoetst. De Nederlandsche Bank ziet er ook op toe dat de bedrijven zich houden aan de regels rond witwassen, terrorismefinanciering en sanctiewetgeving. Bedrijven die zich niet registreren bij DNB, mogen geen diensten voor het wisselen tussen crypto’s en gewoon geld meer verrichten en geen bewaarportemonnees meer aanbieden.

De regels van de Wwft en Sanctiewet zijn nu ook op toepassing op aanbieders van cryptodiensten.

 

Welke regels gelden er?

Het gaat voornamelijk om de regels uit de Wwft en de Sanctiewet. De Wwft stelt de volgende regels:

Integriteitsrisicoanalyse:

Op grond van de Wwft zijn aanbieders van cryptodiensten nu verplicht om een integriteitsrisicoanalyse op te stellen en deze analyse ook actueel te houden. Dit proces bestaat uit twee stappen: het identificeren van mogelijke risico’s en het analyseren en bepalen van de aard en omvang van deze mogelijke risico’s.

Integere en beheerste bedrijfsvoering:

Volgens de Wwft dienen aanbieders van cryptodiensten een integere en beheerste uitoefening van het bedrijf te waarborgen. Hierbij hoort ook een heldere taakverdeling en governance.

Customer Due Diligence:

Het doel van cliëntonderzoek is dat de instelling weet met wie zij zakendoet, waarvoor de relatie gebruikt wordt, en dat de instelling dit doorlopend op risico-gebaseerde wijze controleert. De intensiteit van het cliëntenonderzoek is risico-gebaseerd en wordt o.a. bepaald door de risico’s die bepaalde typen cliënten, producten, diensten, leveringskanalen, transacties en landen- of gebieden met zich meebrengen.

Transactiemonitoring:

Instellingen die onder de Wwft vallen dienen een continue controle uit te voeren op de zakelijke relatie en de tijdens de duur van deze zakelijke relatie verrichte (of voorgenomen) transacties. Op deze manier kunnen instellingen verzekeren dat de uitgevoerde transacties overeenkomen met de kennis die de instelling heeft van de cliënt en diens risicoprofiel, met zo nodig een onderzoek naar de bron van de middelen die bij de zakelijke relatie of de transactie gebruikt worden.

Meldplicht:

Instellingen die onder de Wwft vallen zijn verplicht maatregelen te nemen om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen en in bepaalde gevallen meldingen te doen bij de FIU Nederland.

De Sanctiewet houdt in dat er gecontroleerd moet worden of de client op een sanctielijst staat. Er kunnen vervolgens verschillende sancties gelden:

  • Een gebod tot het bevriezen van tegoeden van aangewezen personen of organisaties;
  • Een verbod om rechtstreeks dan wel niet rechtstreeks middelen ter beschikking te stellen aan deze personen of organisaties;
  • Een verbod of restrictie op het verlenen van financiële diensten.

Om te voorkomen dat in strijd wordt gehandeld met sanctieregelgeving moet bij aanvang en periodiek relaties worden gescreend aan de hand van de sanctielijsten. Wanneer er een match is moet bepaald worden welke gebod of verbod van toepassing is.

CDD On Demand voert deze checks gemakkelijk voor u uit

CDD On Demand

Om te voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving heeft SCOPE FinTech Solutions de CDD On Demand oplossing ontwikkeld waarmee u veel tijd kan besparen bij de uitvoering van de verschillende regels. Zo kan er eenvoudig aan de hand van alleen een naam een volledige controle worden gedaan op o.a. sanctielijsten, PEP-controle en negatieve media. Tevens is er de optie om continue monitoring aan te zetten waarmee uw cliënten dagelijks gecontroleerd worden op een aantal lijsten. Aan het eind van de controle staat er een gewaarmerkt rapport klaar met daarop de uitgevoerde controles voor in de administratie.

Better to be safe than sorry!