Wat is witwassen?

shutterstock_1067714837

Wat is witwassen?

Leestijd: 2 min.

Witwassen komt van oorsprong uit het Engels ‘’money laundering’’, wat letterlijk ‘’geld wassen’’ betekent. In het begin van de 20e eeuw, tijdens de industriële revolutie van de Verenigde Staten waren dollars nog gemaakt van katoenvezels. Deze dollars raakten snel vervuild en moesten worden vervangen, wat een kostbare zaak was. Sindsdien hebben de vervuilde dollars een andere betekenis gekregen, namelijk crimineel geld. 

Definitie van witwassen

Er zijn vele verschillende definities van witwassen te vinden. Sommige definities richten zich meer op de rol van financiële instellingen in het witwasproces, terwijl andere definities zich meer richten op de relatie met het criminele circuit. De Belastingdienst definieert witwassen als volgt:

‘’ Witwassen houdt in dat illegaal verkregen vermogen legaal wordt gemaakt, zodat de illegale herkomst niet langer zichtbaar is.’’

De definitie van witwassen van geld had in eerste instantie alleen betrekking op drugsmisdrijven, maar de afgelopen jaren zijn we steeds meer in de richting van een veel ruimere definitie gegaan, die berust op een breder spectrum van basisdelicten. In de Vierde Europese Anti-Witwasrichtlijn wordt de ruimere definitie voor witwassen gegeven. Voor de toepassing van deze richtlijn worden de hierna genoemde daden, indien opzettelijk begaan, als witwassen van geld beschouwd:

  • De omzetting of overdracht van voorwerpen, wetende dat deze zijn verworven uit een criminele activiteit of uit deelneming aan een dergelijke activiteit, met het oogmerk de illegale herkomst ervan te verhelen of te verhullen of een persoon die bij deze activiteit is betrokken, te helpen aan de juridische gevolgen van zijn daden te ontkomen;
  • Het verhelen of verhullen van de werkelijke aard, oorsprong, vindplaats, vervreemding, verplaatsing, rechten op of de eigendom van voorwerpen, wetende dat deze verworven zijn uit een criminele activiteit of uit deelneming aan een dergelijke activiteit;
  • De verwerving, het bezit of het gebruik van voorwerpen, wetende, op het tijdstip van verkrijging dat deze voorwerpen zijn verworven uit een criminele activiteit of uit deelneming aan een dergelijke activiteit;
  • Deelneming aan, medeplichtigheid aan, poging tot, hulp aan, aanzetten tot, vergemakkelijken van, of het geven van raad met het oog op het begaan van een van de in de voorgaande letters bedoelde daden.

Er zijn verschillende soorten witwassen te onderscheiden. Zo wordt er in het strafrecht onderscheid gemaakt tussen opzetwitwassen, gewoontewitwassen, schuldwitwassen en eenvoudig witwassen. Op de verschillende soorten witwassen zal in een andere blog dieper op worden ingegaan.

Kort samengevat betekent witwassen: crimineel geld verdeeld in de onderwereld, dat in de bovenwereld de status van eerlijk verdiend geld krijgt.

 

Strafbaar

Iedereen die direct of indirect verantwoordelijk is voor witwassen is strafbaar. Er bestaat geen eenduidige straf voor witwassen. De straf is namelijk afhankelijk van de omstandigheden en van de omvang van het misdrijf. Wel zijn de maximumstraffen bekend, op opzettelijk witwassen staat maximaal 4 jaar gevangenisstraf of een geldboete van maximaal 78.000 euro. Op schuldwitwassen staat een maximumstraf van 1 jaar gevangenisstraf of een geldboete van maximaal 78.000 euro. Daarnaast kan het iemand worden verboden om bepaalde beroepen uit te oefenen, waaronder het beroep waarin hij zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen.

Wanneer iemand een poging doet tot witwassen is de maximale straf een derde lager dan wanneer het misdrijf wel is afgerond. Wanneer iemand zich meerdere keren schuldig maakt aan witwassen, staat hier een hogere maximumstraf op. De rechter zal meewegen dat de eerdere straf kennelijk niet heeft geholpen ter voorkoming van witwassen en zal waarschijnlijk een hogere straf opleggen. Daarnaast zal een eventuele voorwaardelijke straf worden omgezet naar een onvoorwaardelijke straf.

Witwassen is een strafbaar feit omdat maatschappelijk de norm is dat wanneer iemand iets op oneerlijke wijze verkrijgt, dit op een eerlijke wijze ontnomen zou moeten worden. Wanneer iemand dus op een onrechtmatige wijze aan geld komt, zal dit volgens een strafprocedure moeten worden ontnomen.

 

Conclusie

Kortom, witwassen is het proces waarin geld uit het criminele circuit in het legale economische verkeer terecht komt. Er bestaan verschillende soorten witwassen en witwassen is een misdrijf waar straffen voor worden opgelegd. Deze straffen zijn afhankelijk van de omstandigheden en omvang van het witwassen. Daarnaast zal meespelen of het misdrijf is voltooid of niet, en of dit de eerste keer is dat een dergelijk misdrijf wordt begaan of dat dit al vaker is gebeurd. De straffen zullen hoger zijn naarmate de omvang groter is, wanneer het misdrijf voltooid is, en wanneer het misdrijf al vaker gepleegd is.

De Miljoenennota: onder andere vermogenden mogen de klap opvangen

shutterstock_246388288

De Miljoenennota: onder andere vermogenden mogen de klap opvangen

Leestijd: 3 min.

Afgelopen dinsdag was het een zeer bijzondere Prinsjesdag. Dat het bijzonder was kwam natuurlijk mede door het COVID-19 virus, maar ook door de daarop aangepaste Miljoenennota. Multinationals, vermogenden, zelfstandigen en grote bedrijven die niet investeren gaan het komend jaar lastig krijgen. Daartegenover staat dat starters, spaarders en mensen in vaste loondienst belastingvoordelen krijgen. Pensioenkortingen gaan naar verwachting als eerst naar de overheidssectoren en de zorg. Dit zijn in het kort de hoofdlijnen van de Miljoenennota, die werd gepresenteerd door Wopke Hoekstra, de minister van Financiën.

Het kabinet verwacht een begrotingstekort van 43 mld in 2021, en van 53 mld in 2020.  Coronasteun voor bedrijven bedraagt in totaal 46 mld voor dit en aankomend jaar en door dalende inkomsten komt het geschatte begrotingstekort volgend jaar uit op 61% van het bbp.

Box 3 wordt aangepakt

De vermogensrendementsheffing wordt aangepakt aankomend jaar. Het heffingsvrije vermogen, het bedrag waar geen belasting over betaald hoeft te worden, wordt verhoogd van 30.846 euro naar 50.000 euro. Daar staat echter tegenover dat vermogenden met meer dan 50.000 euro meer vermogensrendementsheffing gaan betalen. Over het berekende rendement betaal je niet meer 30 procent, maar 31 procent.

De middenklassers en starters krijgen meer voordelen

Door verlaging van de eerste belastingschijf van de inkomstenbelasting en de verhoging van de arbeidskorting zal de middenklassen naar verwachting aankomend jaar ongeveer twee procent op zijn nettosalaris vooruitgaan. Ook wil de overheid starters een handje helpen op de overvolle huizenmarkt. Zo wordt de overdrachtsbelasting voor personen tussen de 18-35 jaar die hun eerste woning aanschaffen geschrapt. Investeerders die een tweede (of derde, vierde etc.) huis willen kopen voor de verhuur moeten echter acht procent overdrachtsbelasting gaan betalen.

Actie is reactie?

De hierboven kort uitgelichte veranderingen uit de Miljoenennota die betrekking hebben op starters, middeninkomens, en vermogenden kunnen een gedragsverandering veroorzaken.

Als investeerders zich terugtrekken van de woningmarkt door de verhoogde overdrachtsbelasting zal er meer ruimte komen voor starters, wat zal leiden tot meer cliënten voor zowel makelaars als notarissen. Bij de eerstgenoemde voor de aanschaf van hun woning en bij de laatstgenoemde voor het opstellen van koopcontracten, hypotheekaktes, en eventueel samenlevingscontracten. Dat betekent ook dat makelaars en notarissen meer Wwft-cliëntenonderzoeken moeten uitvoeren, waar veel tijd in gaat zitten.

Evenals dat deze veranderingen uit de Miljoenennota een golf aan werk voor notarissen en makelaars kunnen opstuwen, kan dit ook gebeuren voor bijvoorbeeld vermogensbeheerders. Als investeerders effectief worden weggepest op de woningmarkt zullen zij wellicht eerder kiezen om hun vermogen te beleggen. Hier komt voor de vermogensbeheerder ook een uitgebreide inventarisatieprocedure kijken. Naast het Customer Due Diligence onderdeel van deze inventarisatie, waar ook makelaars en notarissen aan moeten voldoen, krijgen zij ook te maken met een zogenaamde “Know Your Customer”-inventarisatie. Een uitgebreide inventarisatie die onder andere de gezinssituatie, kennis en ervaring en de financiële positie van een cliënt in kaart brengt.

U kunt meer lezen over het verschil tussen CDD en KYC in onze blog.

Conclusie

Het nieuwe beleid dat is gepresenteerd in de meest recente Miljoenennota zou voor een opstuwing van nieuwe klanten kunnen zorgen bij verschillende Wwft-plichtige organisaties zoals makelaars, notarissen en vermogensbeheerders. Een gedegen Wwft cliëntenonderzoek kost echter veel tijd omdat het lastig is om te voldoen aan alle eisen die de Wwft oplegt. Daarbij is het lastig om in de gaten te houden welke verandering er zijn aangebracht in de continu veranderende Wwft.

SCOPE FinTech Solutions heeft daarom CDD On Demand in het leven geroepen om kleine tot middelgrote bedrijven te ondersteunen in hun Wwft-verplichtingen. U kunt zelf via de webshop credits aanschaffen waarmee u binnen drie seconde een Wwft cliëntenonderzoek kan uitvoeren. Aan de hand hiervan wordt binnen enkele seconden nagegaan of uw client op een van de gecontroleerde punten een verhoogd risico met zich meebrengt, waardoor u eventueel een verscherpt cliëntenonderzoek dient uit te voeren.

Ook biedt de CDD On Demand oplossing de mogelijkheid om uw cliënten dagelijks te monitoren op nieuwe of aanvullende risicofactoren, in dit geval ontvangt u hier direct een melding van. Als laatste biedt CDD On Demand de mogelijkheid om te trachten de UBO achter een instantie of organisatie te achterhalen. Aan het eind van de controle ontvangt u een gewaarmerkt rapport voor in uw eigen administratie.

Better safe than sorry!