Update Leidraad Wwft en Sanctiewet

shutterstock_69467635

Update Leidraad Wwft en Sanctiewet

Leestijd: 4 min.

In het kort

Op 15 oktober 2020 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een geüpdatete versie van de leidraad over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet gepubliceerd. De leidraad is aangepast vanwege nieuwe regelgeving, zoals de invoering van het UBO-register. Daarnaast is de AFM in gesprek gegaan met verschillende ondernemingen en uit die gesprekken is gebleken dat veel ondernemingen behoefte hebben aan meer informatie over de invulling van bepaalde normen vanuit de Wwft.

De AFM tracht ‘volledigere’ antwoorden te geven op de volgende brandende vragen vanuit de ondernemingen.

 

Aan welke eisen moeten een Wwft-risicobeoordeling en beleid voldoen?

De AFM laat nog duidelijker merken dat om te voldoen aan de Wwft, organisaties moeten beschikken over een degelijk (CDD)beleid. In het beleid moet duidelijk worden uitgewerkt hoe de procedure voor het opstellen van een risicoprofiel van cliënten in zijn werk gaat. Hierin moet onder andere opgenomen worden hoe verschillende risicofactoren invloed hebben op de risicobeoordeling van de cliënt. Risicofactoren waar rekening mee gehouden dient te worden in de risicobeoordeling zijn o.a. cliënt-, product-, dienst-, transactie- of leveringskanaalgebonden en geografische risicofactoren.

De leidraad beschrijft dat de taken, bevoegdheden en de verantwoordelijkheden binnen de onderneming in het kader van de Wwft en Sanctiewet moeten worden opgenomen in het beleid. Als vanzelfsprekend bent u als organisatie ook verantwoordelijk voor het up-to-date houden van uw beleid.

Het UBO-register en de uitzondering op beursvennootschappen

Sinds 27 september is het UBO-register ingevoerd. Het UBO-register is een online register, beheerd door de KvK, waar u de gegevens van een UBO kan opvragen. Het UBO-register is in de wereld gebracht om het voor personen, die financieel-economische criminaliteit verrichten, moeilijker te maken om zich achter juridische entiteiten te verschuilen. Het biedt dus transparantie en inzicht in de personen die de uiteindelijke zeggenschap hebben binnen een organisatie. Ultimate Beneficial Owners zijn cliënten met een juridische entiteit, die meer dan 25% van het eigendom en/of zeggenschap van een bv, nv, stichting, vereniging of vof hebben via aandelen, stemrechten, eigendomsbelangen of andere middelen.

Beursvennootschappen zijn uitgezonderd van deze 25%-regel. Voor meer informatie over deze uitzondering gaat u naar punt 5.2 uit de nieuw leidraad: UBO’s bij beursvennootschappen.

Wat verstaat de AFM onder een risico gebaseerde voortdurende controle op cliënten en verrichte transacties?

De AFM geeft ook meer verduidelijking over de invulling van het ‘monitoren’ van transacties, cliënten en – zo nodig – de bron van de middelen.

Er wordt verwacht dat er op basis van het risicoprofiel en de risicobeoordeling van de cliënt ook een verwacht transactiepatroon kan worden bepaald. Na de acceptatie van de cliënt is het dan ook belangrijk dat u de transacties van uw cliënt monitort en indien nodig afwijkende transacties meldt bij FIU-Nederland.

Er wordt, volgens de AFM, ook verwacht dat het risicoprofiel en de risicobeoordeling van uw cliënt up-to-date is. Dit betekent dat de risicobeoordeling per cliënt periodiek moet worden herhaald en dat het risicoprofiel, indien er aanpassingen zijn, moet worden geactualiseerd. Hoe vaak u cliënten uit de verschillende risicocategorieënmoet controleren, neemt u op in uw beleid. Bijvoorbeeld: cliënten uit een hoog risico moeten minstens één keer per jaar opnieuw worden gecontroleerd, cliënten met een medium risico moeten minstens één keer per twee jaar opnieuw worden gecontroleerd en cliënten met een laag risico moeten minsten één keer per vijf jaar worden gecontroleerd.

Daarnaast heeft u ook nog ‘event driven review’. Dit zijn momenten dat er een bepaalde ‘trigger’ is, waardoor u genoodzaakt bent om uw cliënt opnieuw te controleren. Events die worden geïdentificeerd als ‘trigger’ moeten worden opgenomen in uw beleid.

Als laatste schrijft de leidraad Wwft en Sanctiewet voor dat u – indien nodig – als organisatie kennis moet hebben over de bron van middelen, oftewel de herkomst van het geld van de cliënt. Op basis van het risicoprofiel van de cliënt kan bepaald worden hoe vaak dit moet worden gecontroleerd. Over het algemeen geldt: hoe hoger het risicoprofiel van de klant, hoe vaker de bron van middelen moet worden gecontroleerd.

Wanneer is er sprake van een opleiding als bedoeld in de Wwft?

Als organisatie bent u volgens de leidraad verplicht om door middel van een opleiding medewerkers en de beleidsbepalers binnen de organisatie op de hoogte te stellen van de bepalingen van de Wwft. Het doel van de opleiding is dat zij instaat zijn ongebruikelijke transacties te herkennen en een cliëntenonderzoek goed en volledig uit te voeren. De invulling van hoe deze opleiding wordt aangeboden is vrij. Dit kan bijvoorbeeld door middel van: gecertificeerde opleidingen, (in-house) trainingen, e-learning modules en awareness-sessies. Het is belangrijk dat de organisatie kan aantonen, bijvoorbeeld door middel van documentaties, hoe (frequent) de opleiding wordt gegeven en wat de inhoud van deze opleiding is. Dit om te kijken of de opleiding voldoet aan de Wwft-vereisten.

Welke Sanctielijsten moeten ondernemingen controleren en hoe vaak?

Organisaties dienen volgens de AFM hun cliënten (ten minste) te screenen tegen de Nationale sanctielijst terrorisme, de EU-sanctielijst en de VN-sanctielijst. Zie het stuk hierboven over het monitoren van uw cliënten. Indien het zich voordoet dat een potentiele cliënt staat geregistreerd op een van deze Sanctielijsten moet u dit, via het aanmeldformulier, melden bij de AFM.

Belangrijkste wijziging: Invoering UBO-register

De nieuwe leidraad geeft dus vooral verduidelijking over de Wwft-richtlijnen en de invulling daarvan. De belangrijkste consequentie voor u als ondernemer is dat u zich moet inschrijven in het UBO-register.

Voor organisaties die zich na 27 september 2020 hebben ingeschreven of gaan inschrijven bij de KvK, wordt het registreren van UBO-gegevens meteen geregeld bij de inschrijving.

Van organisaties die voor 27 september actief waren wordt wat meer initiatief verwacht. Deze organisaties hebben tot 27 maart 2022 om kosteloos hun opgave te doen.  Deze organisaties ontvangen ook tijdig een brief van de KvK met daarin een handleiding voor het inschrijven van UBO’s.

U hoeft niet te wachten op de uitnodiging. U kunt ook, indien u tekenbevoegd bent binnen uw organisatie, de UBO’s nu al hier inschrijven. Als u er maar voor zorgt dat u de inschrijving heeft afgerond bij de KvK voor 27 maart 2022. Het niet inschrijven, niet volledig inschrijven of niet actueel houden van de inschrijving kan worden bestraft met een bestuurlijke boete en kwalificeert zich als een economisch delict.

Organisaties met rechtsvormen zoals: eenmanszaken, beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen, 100% dochters van beursgenoteerde vennootschappen, verenigingen van eigenaars, rechtspersonen in oprichting, verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven, publiekrechtelijke rechtspersonen en overige privaatrechtelijke rechtspersonen hoeven zich niet te registeren.

Iedere andere rechtsvorm zoals, een vof, cv, bv, nv, trusts etc. hebben wel een opgaveplicht.

 

Tot slot

De AFM heeft in oktober 2020 haar Leidraad Wwft en Sanctiewet aangepast. Hierin zijn vragen behandeld zoals:

 • Aan welke eisen moeten een Wwft-risicobeoordeling en beleid voldoen?
 • In hoeverre moeten ondernemingen onderzoek doen naar de UBO bij beursvennootschappen?
 • Wat verstaat de AFM onder een risico-gebaseerde voortdurende controle op cliënten en verrichte transacties?
 • Wanneer is er sprake van een opleiding als bedoeld in de Wwft?
 • Welke Sanctielijsten moeten ondernemingen controleren en hoe vaak?

Als Wwft-plichtige is het goed om op de hoogte te zijn van de nieuwste wijzigingen en geeft de AFM hierbij een hulpmiddel. Het is dus belangrijk dat u hier kennis van neemt. Better be safe than sorry! 

Opzoek naar een ondersteunende tool voor uw cliëntenonderzoek?

Het UBO-Register als “instrument” tegen witwassen, terrorismebestrijding en corruptie; het kanon en de mug!

Het UBO-Register als “instrument” tegen witwassen, terrorismebestrijding en corruptie; het kanon en de mug!

Leestijd: 3 min

Disclaimer: Het is niet de bedoeling om het witwas- of het bestrijden van terrorisme financiering probleem te bagatelliseren, maar het gaat in dit artikel om de relatie tussen witwassen en een massale privacy schending van de grootaandeelhouders en ondernemers; het UBO-Register.    

Welke informatie is er beschikbaar?

Bij onderzoek naar informatie over witwassen kom je vooral bedragen tegen. Het totale bedrag dat in 2019 zou zijn witgewassen heeft een omvang van 13 miljard euro, waarvan 5 miljard euro afkomstig is uit het buitenland (Bron: jaarverslag FIOD). Er is maar een beperkt deel van de aard van witwassen toe te wijzen aan natuurlijke personen, uit onderzoek blijkt dat witwassen in Nederland vooral gebeurt onder drugscriminelen.

Terrorismebestrijding is een emotioneel beladen onderwerp en wordt vaak besproken in het nieuws. Wat niet genoemd wordt is dat (gelukkig) sinds 2014 het aantal terroristische aanslagen is gedaald met 50% en het aantal burgerslachtoffers met 54%. Zie hier een overzicht van terrorisme in 2019.

UBO-register in de strijd tegen witwassen en financieren van terrorisme

Met het UBO-register wordt getracht het witwassen en de bestrijding van terrorisme tegen te gaan, maar als zo een groot deel van het witwassen kan worden toegewezen aan drugscriminelen, heeft het UBO-register dus vooral nut als die drugscriminelen in het register staan geregistreerd. De vervolgvraag is dan ook of drugscriminelen in een UBO-Register staan; de meeste mensen, die ik hierover gesproken heb, denken van niet. Duizenden integere ondernemers die al jarenlang aan hun bedrijf werken die staan er wél in.

Waarom dan een UBO-Register vol met privacy schendingen, als het waarschijnlijk betrekkelijk zinloos is voor het bestrijden van witwassen en het voorkomen van terrorismefinanciering. Het is het spreekwoordelijke kanon en de mug en/of een verborgen agenda van de Staat en Europa.

Witwassen

In 2018 is er een onderzoek uitgevoerd naar witwassen door de Universiteit Utrecht. Conclusie: Nederland heeft een witwasprobleem. In 2014 wordt de omvang van het witwassen door het onderzoek geschat op 16 miljard euro. Bekijk hier het volledige rapport.

Meer dan de helft van dit bedrag namelijk 9,1 miljard is afkomstig uit het buitenland. Daar is geen UBO-register voor nodig maar daar moeten verdachte transacties naar het buitenland voor gemonitord worden. Dit kan alleen in het geval van giraal geld. Cash wordt wat lastiger maar COVID-19 heeft cashtransacties aardig ingeperkt.   

Dus de omvang van het binnenlandse witwas probleem in euro’s in 2014 was 6,9 miljard. Meer dan 90% van dit bedrag is volgens het eerdergenoemde rapport afkomstig uit de verkoop van drugs en fraude. 

Ik heb lang gezocht naar de omvang van het witwasprobleem, gemeten in natuurlijke personen. Het onderzoek van European Money Mule Action 5 (EMMA5) van 1 december jl. geeft een indicatie. In EMMA5 is samengewerkt door 650 banken, 17 bank associaties en de financiële opsporingsdiensten van 31 landen. Dit allemaal gedurende 3 maanden. EMMA5 heeft maar 228 arrestaties opgeleverd van mensen, die Money Mules rekruteerden. Dat zijn er niet veel. 

Ook acties van onze eigen klanten wijzen op een beperkte omvang van het probleem. Bij een klant leverden 5000 compliance checks, 37 dossiers (0,7% van het bestand) op die nader bekeken moesten worden. Overigens grotendeels vals alarm. Weer een kanon en een mug.

Over witwassen is, zo blijkt uit het onderzoek, veel bekend. Bekende feiten:

 1. Omzet maken in legale bedrijven. Veel gebruikte witwas branches zijn: autohandelaren, prostitutie, massagesalons, taxi’s en sinds COVID-19 ook webshops.  Alles zonder inkoop is aantrekkelijk
 2. Het doorverkopen van (contant betaald/buitenlands) onroerend goed is aantrekkelijk om geld wit te wassen.
 3. Crimineel geld wordt ook geïnvesteerd in (bestaande) bedrijven waarbij veelal gebruik wordt gemaakt van legale tussenpersonen.
 4. Ook geografie is belangrijk in witwassen zoals “het onderhouden van relaties met landen van herkomst van grote groepen migranten”. Er zijn ook criminele hotspots als Marbella, Dubai en Marrakesh. De aanwezigheid van een persoon op een hotspot geeft een richting aan.

Er zijn dus redenen om aan te nemen dat de Financiële Autoriteiten in het kader van witwassen op zoek zijn naar een groep personen met een criminele achtergrond, die waarschijnlijk niet in een UBO-Register staan. Deze mensen veroorzaken 90% van het witwasprobleem. Er zijn voldoende aanknopingspunten in het onderzoek te vinden voor meer gerichte zoekacties.

Voor het bestrijden van witwassen speelt het UBO-Register geen rol van betekenis en gezien de grote schending van de privacy van betrokkenen weegt het doel niet tegen het middel op.   

Nieuwste feature: zoekmachine screening!

shutterstock_1718470372

Nieuwste feature: zoekmachine screening!

Leestijd: 2 min.

 Vanaf heden is het mogelijk om naast uw screening van natuurlijke personen of bedrijven langs (sanctie-)lijsten, ook zoekmachine screening uit te voeren. Dit is wellicht de manier waarop momenteel ook uw cliëntenonderzoek uitvoert. U heeft dan waarschijnlijk ook ondervonden wat voor een tijdrovende en onoverzichtelijke klus dit is, om dan nog niet te beginnen over het toekennen van een risicobeoordeling aan de gevonden resultaten…

Wij hebben dit een stuk gemakkelijker voor u gemaakt! Voer simpel weg de zoekterm in bij CDD On Demand, die u ook bij de zoekmachine zou invoeren en u krijgt meteen te zien hoeveel resultaten de zoekterm heeft, mét een risico indicatie! Let’s get in to the details;

Wat houdt een zoekmachine screening in?

Bij deze screening heeft u de mogelijkheid om natuurlijke personen en bedrijven te screenen op basis van alle openbare informatie verstrekt door de zoekmachine Bing. U ontvangt in CDD On Demand direct een risico indicatie op basis van alle gevonden informatie. Zo wordt u een hoop tijd bespaard en een hoop gedoe ontnomen!

Hoe werkt de screening?

Naast dat CDD On Demand u een aantal goede zoekterm voorstellen doet, heeft u ook zelf de mogelijkheid om een extra zoekopdracht toe te voegen bijv. “Jantje + Witwassen”.  U krijgt vervolgens te zien hoeveel resultaten er zijn gevonden voor deze zoekopdracht en op basis van die resultaten ontvangt u ook een risico indicatie. 

Groen = Geen resultaten, deze zoekopdracht geeft waarschijnlijk geen indicatie voor een verhoogd risico.

Oranje = Minder dan 10 resultaten, deze zoekopdracht geeft mogelijk een indicatie voor een verhoogd risico.

Rood = Meer dan 10 resultaten, deze zoekopdracht geeft mogelijk een indicatie voor een verhoogd risico.

Waarom is de zoekmachine screening toegevoegd?

Deze zoekmachine screening dient als extra vangnet om mogelijke risico indicatoren aan het licht te brengen welke mogelijk niet in beeld zijn gekomen bij het raadplegen van voorgaande databronnen. Een extra assurance! Better be safe than sorry! 

Zelf proberen?
Wilt u ondersteuning bij uw cliëntenonderzoek in het kader van de Wwft en Sanctiewet? CDD On Demand is dé oplossing voor u. Met CDD On Demand kunt u screenen langs verschillende (sanctie-)lijsten, 24/7 monitoren, UBO-checks uitvoeren* en dus vanaf heden een zoekmachine screening uitvoeren!

Vraag nu gratis credits aan en ontdek de features in uw proefaccount. 

 

*Het uitvoeren van UBO-checks kan niet standaard met uw proefaccount. Neem contact op voor meer informatie over de UBO-check. 

Nieuw! Naast de Quote 500 nu ook de Nederlandse Top 500.000 van rijkste aandeelhouders. U aangeboden door de Staat! Heiligt het doel de middelen?

Nieuw! Naast de Quote 500 nu ook de Nederlandse Top 500.000 van rijkste aandeelhouders. U aangeboden door de Staat! Heiligt het doel de middelen?

Leestijd: 6 min

Vanaf 27 september kunt u bij de Kamer van Koophandel Nederlandse UBO’s opvragen. U krijgt een naam, de geboortemaand en jaar, de nationaliteit en het land waar men woonachtig is inclusief een inzicht (bandbreedte) in de grootte van het aandeelhouderschap. Deze nieuwe service is mede mogelijk gemaakt door Europa en de aangesloten landen waar alle UBO informatie mee uitgewisseld wordt.

De Staat doet niets aan gegevensbescherming. Alles is openbaar; u hoeft alleen een code aan te vragen bij de KvK en te betalen.

Het bepalen van een waarde van een natuurlijke persoon is gemakkelijk (aandelen bandbreedte * balanswaarde onderneming). Een adres is gemakkelijk te vinden omdat de meeste holdings bijvoorbeeld op een privéadres staan en anders helpt Google wel!

Risicovol voor de betrokkenen? Dat de Staat denkt van wel dat blijkt uit het volgende. De Staat biedt de mogelijkheid om UBO’s, die vermeld zijn op een specifieke beschermingslijst, onzichtbaar te maken. Dit lijkt mij als leek in strijd met het principe in de grondwet dat alle Nederlanders gelijk behandeld moeten worden in een gelijke situatie. Hier mag een jurist zijn tanden op stuk bijten

Al met al een grove aantasting van de privacy van plus minus 500.000 UBO’s  onder het motto “het voorkomen van witwassen en het bestrijden van terrorisme”. Deze onderbouwing en rechtvaardiging heeft nagenoeg geen waarde omdat witwassen in Nederland vooral gebeurt door drugscriminelen zo blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Utrecht. Het zou ondergetekende verbazen als drugscriminelen terug te vinden zijn in een UBO-register.

Dan blijft als verklaring over een verborgen agenda van de Staat. Bepaald niet chique maar al eerder gebeurt (zie het verhaal SyRI verderop). Hieronder een uitwerking.

 

De inleiding

“Meer dan 1,5 miljoen organisaties krijgen in 2020 te maken met het UBO-register. Vanaf 27 september moeten veel organisaties UBO’s gaan inschrijven in dit nieuwe register. UBO’s (Ultimate Beneficial Owners) zijn personen die meer dan 25% van het economisch belang in een organisatie hebben”. De bovenstaande quote is afkomstig van de website van Kamer van Koophandel (KvK).  Meteen een nieuwe bron van inkomsten voor de KvK. Bedrijven moeten betalen voor een UBO-uitvraging. De Staat betaalt niet voor gebruik van de KvK database! Ook bizar.

Door het UBO-register ontstaat er een inzicht in aandeelhouders die een economisch belang hebben van meer dan 25% of die zeggenschap hebben in onder andere bedrijven, stichtingen en verenigingen.

 

De gevolgen

Het UBO-register heeft consequenties:

 1. Het UBO-register is in strijd met de (Europese) GDPR, die de privacy van natuurlijke personen moet garanderen. De Staat zal beargumenteren dat het gaat om een zwaarder wegend belang, maar de Staat heeft niet altijd gelijk en kan dit soort zaken niet goed inschatten. In het geval van Systeem Risico Inventarisatie (SyRI) heeft de Staat vooralsnog bakzeil moeten halen.
 2. Het gaat om veel mensen. Er zijn in Nederland ongeveer 800.000 BV’s. De meeste BV’s hebben meerdere UBO’s en een aantal UBO’s hebben meerdere BV’s, zoals een werkmaatschappij en een holding.  Het aantal UBO’s in Nederland blijft gissen maar volgens, in overeenstemming met goed marketinggebruik, schatten wij dat er 500.000 +/- 100.000 UBO’s zijn in Nederland.
 3. Het UBO-register heeft (mogelijk) vergaande gevolgen voor de persoonlijke veiligheid van de aandeelhouders en hun gezinnen. Ook de Staat onderschrijft dit standpunt zo blijkt uit de opgestelde uitzonderingsregel die de privacy van bepaalde UBO’s (?) gaat beschermen.

Het UBO-Register zal van om en nabij van 500.000 aandeelhouders en bestuurders de volgende informatie publiekelijk toegankelijk te maken:

 1. Voor- en achternaam
 2. Geboortemaand en –jaar
 3. Nationaliteit
 4. Woonland
 5. De aard en omvang van het aandelenbelang in een bandbreedte.

 

Schending van de privacy

Het bovenstaande is een flagrante schending van de AVG/GDPR. Punt 5 bijvoorbeeld, de aard en de omvang van het aandelenbelang is ook in een bandbreedte een zeer gevoelig financieel gegeven in de GDPR.

“Financiële gegevens zijn gevoelige persoonsgegevens, die veel over iemand kunnen zeggen. Het is daarom belangrijk dat organisaties als banken en de Belastingdienst hier zorgvuldig mee omgaan”. Dit valt te lezen op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. Het bovenstaande geldt niet voor de Staat?

 

Risico voor de betrokkenen

Dat er sprake is van risico’s door het verspreiden van deze informatie, is bekend bij de Staat. Dit blijkt uit het volgende in de aanvullende regelgeving. “De UBO mag een verzoek doen bij de Kamer van Koophandel om bepaalde gegevens af te schermen”. Dit wordt gehonoreerd als er aantoonbaar sprake is van een van de volgende situaties:

 1. Blootstelling aan een
 2. onevenredig risico,
 3. Een risico op fraude,
 4. Ontvoering,
 5. Chantage en dergelijke.

Tevens is dit mogelijk als de UBO minderjarig is, onder curatele of onder bewind staat of politiebeveiliging heeft.

 

De bescherming door de Staat is een wassen neus

“De aanvullende UBO-gegevens – de geboortedag, de geboorteplaats, het geboorteland, het woonadres, BSN en/of TIN en de onderliggende documentatie waaruit de identiteit van de UBO en de precieze aard en omvang van het door de UBO gehouden economische belang blijkt – zijn uitsluitend toegankelijk voor bevoegde autoriteiten en de FIU-Nederland”.

Deze tekst komt uit een briefing van de Eerste Kamer door het Ministerie van Financiën. Uiteraard hebben de Staat en ongeveer twintig overheidsdiensten, waaronder de Belastingdienst, onbeperkt gratis toegang tot de informatie. Deze claim dat “de aanvullende UBO-gegevens “worden afgeschermd door de Staat is boerenbedrog en zinloos.

Het tegenovergestelde is waar: iedereen met toegang tot het internet en gezond boerenverstand kan op basis van de balanswaarde van de onderneming (jaarverslag op te vragen bij de KvK) een redelijke inschatting maken van de waarde van de aandelen.

De waarde van de aandeelhouder en zijn familie is gelijk aan de in het UBO-register gevonden bandbreedte * waarde van de onderneming(en). Ook de afgeschermde woonadressen zijn niet heel moeilijk te achterhalen op het internet met een voor- en een achternaam in combinatie met een woonland en een nationaliteit.

Ondernemers zijn vaak bekend op het internet en de informatie is gemakkelijk te vinden. De Staat had net zo goed een target op het hoofd van ondernemend Nederland kunnen plaatsen met een bedrag erbij.

 

De conclusie; het medicijn is erger dan de kwaal

Elk weldenkend mens zal zich de vraag stellen of het belang “het voorkomen van Witwassen en het financieren van terrorisme” wat maar door een hele beperkte groep Nederlanders wordt gedaan, die waarschijnlijk niet in een UBO-Register te vinden zijn opweegt tegen het middel en dat is een massale privacy schending van de aandeelhouders (vaak ondernemers).Het alternatief is een verborgen agenda bij de Staat. Dit gedrag is de Staat onwaardig.

Er is een parallel te trekken met SyRI; dit is een systeem van de Staat waarin de privacy rechten van de burgers massaal geschonden werden onder het motto “fraudebestrijding”.

Voor meer informatie hierover klik hier

Rechtszaak in de maak:

Bron: Privacy Web

Privacy First zal met haar advocaat Otto Volgenant (Boekx Advocaten) een rechtszaak starten tegen het UBO-register wegens schending van het Europees privacy recht. De Nederlandse wet en ook de bovenliggende Europese richtlijn zijn in strijd met het Europese Handvest voor de Grondrechten en met de AVG. Privacy First voert haar strategische procedures over privacy veelal met een coalitie van belanghebbenden. Privacy First inventariseert momenteel welke partijen een bijdrage aan de zaak tegen het UBO-register kunnen leveren.