Skip to content

CDD On Demand voor notarissen

De financiële wereld is continu in beweging. Minder persoonlijk contact, complexere producten, een groeiende wirwar van geldstromen en modernere digitale middelen, maakt dat er veel te controleren is. Ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme, is de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) in 2008 in werking getreden. Daarbij is in 2020 de vijfde Europese anti-witwasrichtlijn aangenomen en geïmplementeerd in de Wwft. Deze wetten hebben belangrijke consequenties voor u als notaris.

cdd on demand notarissen

Wwft en notarissen

Elke notaris is verplicht om zich aan de regels en richtlijnen van de Wwft te houden. Zo moeten ongebruikelijke transacties worden gemeld, mogen notarissen geen contante bedragen aannemen van €15.000 of meer, en moet er een duidelijke risicobeoordeling gemaakt worden van de cliënt. Deze risicobeoordelingen moeten goed geadministreerd worden en bovendien traceerbaar en reproduceerbaar zijn conform de richtlijnen van het Bureau Financieel Toezicht (BFT). Hierbij wordt verwacht van een notaris dat hij beschikt over een gedocumenteerde procesbeschrijving met betrekking tot deze risicobeoordelingen. Deze risicobeoordelingen moeten gerapporteerd worden en geactualiseerd zijn.

Daarbij is het in beginsel verplicht dat altijd de uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) worden vastgesteld. Verder dienen notarissen, op basis van een risicobeoordeling, vast te stellen of verscherpt cliëntonderzoek noodzakelijk is.

Om een duidelijke risicoschatting van uw cliënten te krijgen, dient in het kader van de Wwft ook een cliëntenonderzoek uitgevoerd te worden.

Cliëntenonderzoek voor notarissen

Door een cliëntenonderzoek uit te voeren, leert u uw klant beter kennen. Voordat u als notaris een transactie of (bemiddelings-) opdracht uitvoert, een zakelijke overeenkomst sluit of diensten levert aan uw cliënt, dient u uw cliënt te screenen.

Hierbij moet u bijvoorbeeld de identiteit van de cliënt en/ of UBO vaststellen, controleren en vastleggen en controleren of de cliënt voor zichzelf of voor een ander optreedt en hier ook voortdurende controle op kunnen uitoefenen.

Verder moet u als notaris volgens de Wwft uw cliënten periodiek controleren op enkele factoren, waaruit blijkt of uw cliënt een verhoogd risico met zich mee zou kunnen brengen.

UBO check voor notarissen

Met de CDD On Demand oplossing heeft u de mogelijkheid om voor een bedrijf de uiteindelijk belanghebbende (UBO) te proberen te achterhalen.

Wanneer uw cliënt geen natuurlijk persoon is, bent u verplicht om vast te stellen welk natuurlijk persoon de UBO van de cliënt is. Wanneer u de UBO check via de CDD On Demand oplossing uitvoert, worden automatisch uittreksels van de Kamer van Koophandel opgevraagd. De uittreksels worden geanalyseerd en de betrokken natuurlijke-, en rechtspersonen worden in kaart gebracht. Wanneer de structuur helder is, wordt getracht vast te stellen welke natuurlijke personen de UBO’s zijn. Als de UBO check tot buiten de Nederlandse landsgrenzen reikt, wordt de zogeheten ‘UBO connectie’ gegeven. Dit is de persoon bij wie u meer informatie kunt achterhalen over wie de UBO’s zijn.

Met behulp van de CDD On Demand oplossing kunt u effectief en efficiënt uw cliënten controleren. Zo bespaart u zichzelf waardevolle tijd.

Better be safe than sorry!

SCOPE CDD On Demand voor notarissen

Om u als notaris veel tijd te besparen en veel werk uit handen te nemen, hebben wij de CDD On Demand oplossing ontwikkeld. Binnen een minuut kunt u voor uw cliënt (een natuurlijk persoon of rechtspersoon) een complete compliance check uitvoeren. Met een voor- en achternaam en een geboortedatum kunt u voor slechts €1,50 een gewaarmerkt, duidelijk en overzichtelijk rapport opvragen met een duidelijk overzicht over uw cliënt. In dit rapport wordt er inzichtelijk of de cliënt is gevonden op een van de volgende lijsten:

Ook biedt de CDD On Demand oplossing u de mogelijkheid om uw in één keer een seriecontrole uit te voeren. U kunt een lijst aanleveren van cliënten die u wil controleren. Alle cliënten worden gescreend en gecontroleerd uiteindelijk krijgt u per relatie een gewaarmerkt rapport. Daarnaast is het ook mogelijk om bepaalde zoekopdrachten op de monitorlijst te plaatsen. Met de CDD On Demand oplossing monitort u cliënten op dagelijkse basis. U ontvangt meldingen als er nieuwe of aanvullende risicofactoren gevonden worden zodat u direct actie kunt ondernemen.