Skip to content
shutterstock_1119130634

Customer Due Diligence (CDD) in tien stappen

Stap 2: Uw cliënt identificeren

Leestijd: 4 min.

In het kort

In tien stappen voldoen aan de Wwft, het lijkt simpel, maar wat moet er nu gebeuren? In ons vorige blog zijn wij ingegaan op de eerste stap, ‘’bent u Wwft plichtig?’’. Of u Wwft-plichtig bent hangt af of u volgens de Wwft valt onder een van de definities van instellingen waarvoor de Wwft van toepassing is. Let op, de Wwft wordt nog regelmatig aangevuld met extra richtlijnen. Dat u nu niet Wwft plichtig bent betekent niet dat deze wetgeving in de toekomst ook niet op u van toepassing zal zijn.

In deze tweede blog wordt ingegaan op de tweede stap, het identificeren van uw client. Deze stap moet uitgevoerd worden voordat u dienstverlening zal verlenen. Identificeren wordt in de Wwft omgeschreven als ‘’opgave van identiteit laten doen’’.

 

Om uw client te identificeren dienen er een aantal gegevens te worden opgevraagd en tevens dienen deze te worden vastgelegd in bijvoorbeeld het cliëntendossier, de centrale administratie of een combinatie daarvan.

 

De vastlegging van de identiteits- en verificatiegegevens van uw cliënt moet toegankelijk zijn zodat in voorkomende gevallen een melding kan worden verricht en een controle eenvoudig kan plaats vinden. De vastlegging moet wel in overeenstemming met de AVG worden gedaan.

Natuurlijke persoon

Van een cliënt/natuurlijke persoon en diens eventuele vertegenwoordiger dient het volgende te worden vastgelegd:

 • Familienaam
 • Voornamen
 • Geboortedatum
 • Adres, woonplaats/plaats van vestiging
 • Afschrift/kopie van het document met persoonsidentificerend nummer waarmee de identificatie heeft plaats gevonden

Nederlandse rechtspersonen

Van naar Nederlands recht opgerichte rechtspersonen dient het volgende te worden vastgelegd:

Van de rechtspersoon:

 • Rechtsvorm 
 • Statutaire naam 
 • Handelsnaam (voor zover aanwezig) 
 • Adres met huisnummer en postcode 
 • Plaats van vestiging 
 • Land van statutaire zetel 
 • Registratienummer KvK en plaats van vestiging KvK 
 • Wijze waarop identificatie is geverifieerd

Van de vertegenwoordiger van de rechtspersoon:

 • Voornamen 
 • Familienaam 
 • Geboortedatum

Buitenlandse rechtspersonen

Van buitenlandse rechtspersonen dient het volgende te worden vastgelegd:

Van de rechtspersoon:

 • De documenten, gegevens of inlichtingen aan de hand waarvan de identiteit is geverifieerd

Van de vertegenwoordiger van de rechtspersoon:

 • Voornamen 
 • Familienaam
 • Geboortedatum

Verificatie van de vertegenwoordiger met een persoonsidentificerend document is niet vereist In de derde stap van CDD moeten de clientgegevens worden geverifieerd. Meer hierover volgt in ons volgende blog CDD in 10 stappen: Stap 3 – Verifieer uw client.