Skip to content
shutterstock_1119130634

Het UBO register komt online

Leestijd: 4 min.

In het kort

Op 23 juni 2020 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel voor de invoering van het UBO-register. Vanaf 27 september moeten organisaties de UBO’s gaan inschrijven in het nieuwe UBO-register.

 

UBO Staat voor Ultimate Benefical Owner

 

De UBO

UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, oftewel de uiteindelijk belanghebbende van een organisatie. Een UBO zijn de personen die eigenaar zijn van de organisatie of zeggenschap hebben binnen de organisatie. Dit zijn bijvoorbeeld natuurlijke personen die meer dan 25% van de aandelen in bezit hebben of personen die direct of indirect meer dan 25% van het eigendomsbelang hebben.

 

Het doel van het UBO-register is verdere bestrijding van witwaspraktijken of terrorismefinanciering binnen de Europese Unie.

 

UBO-register

Alle lidstaten van de Europese Unie zijn verplicht een UBO-register bij te houden. Het doel van het UBO-register is verdere bestrijding van witwaspraktijken of terrorismefinanciering binnen de Europese Unie. Het UBO-register moet het transparanter maken wie uiteindelijke zeggenschap hebben binnen een organisatie. Hierdoor moet het voor personen die financieel-economische criminaliteit verrichten moeilijker worden om zich achter juridische entiteiten te verschuilen.

Wie moet zich gaan inschrijven?

Op 27 september 2020 openen de inschrijvingen voor het UBO-register. Organisaties hebben dan anderhalf jaar de tijd om zich in te schrijven voor het UBO-register. De volgende rechtsvormen moeten zich inschrijven in het UBO-register:

 • Niet-beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen
 • Stichtingen
 • Verenigingen:
  • Met volledige rechtsbevoegdheid
  • Met beperkte rechtsbevoegdheid maar met onderneming
 • Onderlinge waarborgmaatschappijen
 • Coöperaties
 • Personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen
 • Rederijen
 • Europese naamloze vennootschappen (SE)
 • Europese coöperatieve vennootschappen (SCE)
 • Europese economische samenwerkingsverbanden die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben (EESV)

Wie kunnen de gegevens bekijken?

Het UBO-register is vanaf 27 september 2020 openbaar. De gegevens van een organisatie en van haar UBO’s kunnen voor €2,50 geraadpleegd worden, door het kopen van een KvK uittreksel UBO-register. Echter zullen bevoegde autoriteiten tot meer informatie toegang hebben dan anderen voor het onderzoeken van verdachte geldstromen.

Gegevens die voor iedereen zichtbaar zijn, zijn de naam, geboortemaand, geboortejaar, woonstaat, nationaliteit en de ‘aard en omvang’ van het belang dat de UBO heeft:

 • 25%-50%;
 • 50%-75%;
 • 75%-100%.

Gegevens die alleen voor bevoegde autoriteiten, zoals de belastingdienst, zichtbaar zijn zijn geboortedatum, geboorteplaats, geboorteland, adres, BSN-nummer, buitenlands fiscaal identificatienummer, documentatie die de identiteit bevestigt en documentatie ter onderbouwing van het aandelenbelang.

 
Waarborgen bij het register

Er zijn een aantal uitgangspunten verbonden aan het UBO-register. Zo moet iedereen die gegevens wil opvragen hier een vergoeding voor betalen. Om de betrouwbaarheid van het register te waarborgen moeten UBO’s de UBO-opgave met documenten onderbouwen. Dit zou ervoor moeten zorgen dat de gegevens uit het register kloppen. Er kan in het register niet op persoonsnaam gezocht worden, maar puur en alleen op organisatienaam. Ook is het opvragen van grote datasets in één keer niet mogelijk en krijgen UBO’s inzicht in hoe vaak hun gegevens zijn opgevraagd. UBO’s kunnen echter niet inzien wie de gegevens hebben opgevraagd.

 
Terugmeldplicht

Met de livegang van het UBO-register wordt ook de terugmeldplicht van kracht. Deze plicht geldt voor alle Wwft-plichtige bedrijven en houdt in dat wanneer uit het Wwft-onderzoek van de Wwft-dienstverlener andere informatie naar voren komt dan uit het UBO-register blijkt, de Wwft-dienstverlener dit moet melden aan de Kamer van Koophandel. Deze melding moet worden onderbouwd met documenten. De Kamer van Koophandel gaat met deze melding aan de slag en zal de desbetreffende organisatie informeren en in de gelegenheid stellen om de informatie in het UBO-register te controleren. Deze informatie wordt alleen bij de juridische entiteit opgevraagd en niet bij de UBO’s. Let op! De terugmeldplicht heeft geen gevolgen voor de meldplicht van ongebruikelijke transacties. Deze transactie moeten nog steeds gemeld worden bij de FIU Nederland.

 
Consequenties van het niet-naleven

Wanneer een juridische entiteit de UBO’s niet voor 22 maart 2022 heeft ingeschreven zijn er consequenties. Het niet naleven van de verplichtingen wordt aangemerkt als een economisch delict en kan worden bestraft met hechtenis van maximaal zes maanden (overtreding) respectievelijk twee jaren (misdrijf), een taakstraf of een geldboete van maximaal €21.750.

CDD On Demand & UBO-register

CDD On Demand biedt al de mogelijkheid tot het doen van een UBO check. Hierbij worden KvK-registraties van de client opgevraagd en wordt de bedrijfsstructuur inzichtelijk gemaakt. Op basis hiervan worden (mogelijke) UBO’s vermeld en kunt u meteen de compliance checks uitvoeren. Deze UBO check is alleen beschikbaar voor Nederlandse juridische entiteiten. Indien de zoekopdracht leidt tot een organisatie buiten Nederland, wordt getracht een zogenaamde “UBO connectie” aan te geven. Dit is de persoon die zeer waarschijnlijk zou moeten weten wie de UBO is.