CDD On Demand

Nieuw! Naast de Quote 500 nu ook de Nederlandse Top 500.000 van rijkste aandeelhouders. U aangeboden door de Staat! Heiligt het doel de middelen?

Leestijd: 6 min

Vanaf 27 september kunt u bij de Kamer van Koophandel Nederlandse UBO’s opvragen. U krijgt een naam, de geboortemaand en jaar, de nationaliteit en het land waar men woonachtig is inclusief een inzicht (bandbreedte) in de grootte van het aandeelhouderschap. Deze nieuwe service is mede mogelijk gemaakt door Europa en de aangesloten landen waar alle UBO informatie mee uitgewisseld wordt.

De Staat doet niets aan gegevensbescherming. Alles is openbaar; u hoeft alleen een code aan te vragen bij de KvK en te betalen.

Het bepalen van een waarde van een natuurlijke persoon is gemakkelijk (aandelen bandbreedte * balanswaarde onderneming). Een adres is gemakkelijk te vinden omdat de meeste holdings bijvoorbeeld op een privéadres staan en anders helpt Google wel!

Risicovol voor de betrokkenen? Dat de Staat denkt van wel dat blijkt uit het volgende. De Staat biedt de mogelijkheid om UBO’s, die vermeld zijn op een specifieke beschermingslijst, onzichtbaar te maken. Dit lijkt mij als leek in strijd met het principe in de grondwet dat alle Nederlanders gelijk behandeld moeten worden in een gelijke situatie. Hier mag een jurist zijn tanden op stuk bijten

Al met al een grove aantasting van de privacy van plus minus 500.000 UBO’s  onder het motto “het voorkomen van witwassen en het bestrijden van terrorisme”. Deze onderbouwing en rechtvaardiging heeft nagenoeg geen waarde omdat witwassen in Nederland vooral gebeurt door drugscriminelen zo blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Utrecht. Het zou ondergetekende verbazen als drugscriminelen terug te vinden zijn in een UBO-register.

Dan blijft als verklaring over een verborgen agenda van de Staat. Bepaald niet chique maar al eerder gebeurt (zie het verhaal SyRI verderop). Hieronder een uitwerking.

 

De inleiding

“Meer dan 1,5 miljoen organisaties krijgen in 2020 te maken met het UBO-register. Vanaf 27 september moeten veel organisaties UBO’s gaan inschrijven in dit nieuwe register. UBO’s (Ultimate Beneficial Owners) zijn personen die meer dan 25% van het economisch belang in een organisatie hebben”. De bovenstaande quote is afkomstig van de website van Kamer van Koophandel (KvK).  Meteen een nieuwe bron van inkomsten voor de KvK. Bedrijven moeten betalen voor een UBO-uitvraging. De Staat betaalt niet voor gebruik van de KvK database! Ook bizar.

Door het UBO-register ontstaat er een inzicht in aandeelhouders die een economisch belang hebben van meer dan 25% of die zeggenschap hebben in onder andere bedrijven, stichtingen en verenigingen.

 

De gevolgen

Het UBO-register heeft consequenties:

 1. Het UBO-register is in strijd met de (Europese) GDPR, die de privacy van natuurlijke personen moet garanderen. De Staat zal beargumenteren dat het gaat om een zwaarder wegend belang, maar de Staat heeft niet altijd gelijk en kan dit soort zaken niet goed inschatten. In het geval van Systeem Risico Inventarisatie (SyRI) heeft de Staat vooralsnog bakzeil moeten halen.
 2. Het gaat om veel mensen. Er zijn in Nederland ongeveer 800.000 BV’s. De meeste BV’s hebben meerdere UBO’s en een aantal UBO’s hebben meerdere BV’s, zoals een werkmaatschappij en een holding.  Het aantal UBO’s in Nederland blijft gissen maar volgens, in overeenstemming met goed marketinggebruik, schatten wij dat er 500.000 +/- 100.000 UBO’s zijn in Nederland.
 3. Het UBO-register heeft (mogelijk) vergaande gevolgen voor de persoonlijke veiligheid van de aandeelhouders en hun gezinnen. Ook de Staat onderschrijft dit standpunt zo blijkt uit de opgestelde uitzonderingsregel die de privacy van bepaalde UBO’s (?) gaat beschermen.

Het UBO-Register zal van om en nabij van 500.000 aandeelhouders en bestuurders de volgende informatie publiekelijk toegankelijk te maken:

 1. Voor- en achternaam
 2. Geboortemaand en –jaar
 3. Nationaliteit
 4. Woonland
 5. De aard en omvang van het aandelenbelang in een bandbreedte.

 

Schending van de privacy

Het bovenstaande is een flagrante schending van de AVG/GDPR. Punt 5 bijvoorbeeld, de aard en de omvang van het aandelenbelang is ook in een bandbreedte een zeer gevoelig financieel gegeven in de GDPR.

“Financiële gegevens zijn gevoelige persoonsgegevens, die veel over iemand kunnen zeggen. Het is daarom belangrijk dat organisaties als banken en de Belastingdienst hier zorgvuldig mee omgaan”. Dit valt te lezen op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. Het bovenstaande geldt niet voor de Staat?

 

Risico voor de betrokkenen

Dat er sprake is van risico’s door het verspreiden van deze informatie, is bekend bij de Staat. Dit blijkt uit het volgende in de aanvullende regelgeving. “De UBO mag een verzoek doen bij de Kamer van Koophandel om bepaalde gegevens af te schermen”. Dit wordt gehonoreerd als er aantoonbaar sprake is van een van de volgende situaties:

 1. Blootstelling aan een
 2. onevenredig risico,
 3. Een risico op fraude,
 4. Ontvoering,
 5. Chantage en dergelijke.

Tevens is dit mogelijk als de UBO minderjarig is, onder curatele of onder bewind staat of politiebeveiliging heeft.

 

De bescherming door de Staat is een wassen neus

“De aanvullende UBO-gegevens – de geboortedag, de geboorteplaats, het geboorteland, het woonadres, BSN en/of TIN en de onderliggende documentatie waaruit de identiteit van de UBO en de precieze aard en omvang van het door de UBO gehouden economische belang blijkt – zijn uitsluitend toegankelijk voor bevoegde autoriteiten en de FIU-Nederland”.

Deze tekst komt uit een briefing van de Eerste Kamer door het Ministerie van Financiën. Uiteraard hebben de Staat en ongeveer twintig overheidsdiensten, waaronder de Belastingdienst, onbeperkt gratis toegang tot de informatie. Deze claim dat “de aanvullende UBO-gegevens “worden afgeschermd door de Staat is boerenbedrog en zinloos.

Het tegenovergestelde is waar: iedereen met toegang tot het internet en gezond boerenverstand kan op basis van de balanswaarde van de onderneming (jaarverslag op te vragen bij de KvK) een redelijke inschatting maken van de waarde van de aandelen.

De waarde van de aandeelhouder en zijn familie is gelijk aan de in het UBO-register gevonden bandbreedte * waarde van de onderneming(en). Ook de afgeschermde woonadressen zijn niet heel moeilijk te achterhalen op het internet met een voor- en een achternaam in combinatie met een woonland en een nationaliteit.

Ondernemers zijn vaak bekend op het internet en de informatie is gemakkelijk te vinden. De Staat had net zo goed een target op het hoofd van ondernemend Nederland kunnen plaatsen met een bedrag erbij.

 

De conclusie; het medicijn is erger dan de kwaal

Elk weldenkend mens zal zich de vraag stellen of het belang “het voorkomen van Witwassen en het financieren van terrorisme” wat maar door een hele beperkte groep Nederlanders wordt gedaan, die waarschijnlijk niet in een UBO-Register te vinden zijn opweegt tegen het middel en dat is een massale privacy schending van de aandeelhouders (vaak ondernemers).Het alternatief is een verborgen agenda bij de Staat. Dit gedrag is de Staat onwaardig.

Er is een parallel te trekken met SyRI; dit is een systeem van de Staat waarin de privacy rechten van de burgers massaal geschonden werden onder het motto “fraudebestrijding”.

Voor meer informatie hierover klik hier

Rechtszaak in de maak:

Bron: Privacy Web

Privacy First zal met haar advocaat Otto Volgenant (Boekx Advocaten) een rechtszaak starten tegen het UBO-register wegens schending van het Europees privacy recht. De Nederlandse wet en ook de bovenliggende Europese richtlijn zijn in strijd met het Europese Handvest voor de Grondrechten en met de AVG. Privacy First voert haar strategische procedures over privacy veelal met een coalitie van belanghebbenden. Privacy First inventariseert momenteel welke partijen een bijdrage aan de zaak tegen het UBO-register kunnen leveren.