CDD On Demand

shutterstock_181823879

Politiek Prominent Persoon en de Wet ter voorkoming van witwassen (Wwft)

Leestijd: 3 min.

In het kort

Volgens de Wwft moet een verscherpt cliëntenonderzoek worden uitgevoerd wanneer een client een politiek prominent persoon is. Een politiek prominent persoon wordt vaak aangeduid als een ‘Politically Exposed Person’ of PEP.

De PEP

Een Politiek Prominent Persoon is iemand die een politieke functie heeft. Ook een persoon die een dergelijke functie tot een jaar geleden heeft uitgeoefend, is een politiek prominent persoon. Hoewel ambtenaren en bureaucraten niet per definitie corrupt zijn, bevinden ze zich in een kwetsbare positie omdat ze het vermogen hebben om fondsen te controleren of om te leiden en om grootschalige projecten voor onrechtmatige verrijking toe te kennen of te weigeren. Hierdoor is de kans op witwassen groter en is het van belang om te achterhalen of iemand een PEP is. De maatregel is bedoeld om omkoping, fraude en steun aan terroristen tegen te gaan.

Internationaal gezien blijkt dat politici gevoeliger zijn voor corruptie. Enkele voorbeelden hiervan zijn het aannemen van steekpenningen bij grote aanbestedingen. Deze steekpenningen kunnen worden overgemaakt naar familieleden, daarom geldt het verscherpte cliëntenonderzoek ook voor de familieleden van een PEP. De PEP-verplichting komt voort uit landen waar corruptie wijdverspreid is hun ‘corruptie-inkomen’ niet in Westerse landen verborgen kunnen houden.

Staatshoofden, leden van een parlement, leden van een hooggerechtshof of een bestuurder van een staatsbedrijf zijn allemaal voorbeelden van een PEP.

Politiek prominente functies

Een volledige lijst van alle Prominente publieke functies is hier te vinden. Hieronder volgt een kort overzicht.

 • Staatshoofd, regeringsleider, minister, onderminister of staatssecretaris.
 • Parlementslid of lid van een soortgelijk wetgevend orgaan.
 • Lid van het bestuur van een politieke partij. 
 • Lid van een hooggerechtshof, constitutioneel hof of van een andere hoge rechterlijke instantie die arresten wijst waartegen, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, geen beroep openstaat.
 • Lid van een rekenkamer of van een raad van bestuur van een centrale bank.
 • Ambassadeur, zaakgelastigde of hoge officier van de strijdkrachten.
 • Lid van het leidinggevend lichaam, toezichthoudend lichaam of bestuurslichaam van een staatsbedrijf.
 • Bestuurder, plaatsvervangend bestuurder, lid van de raad van bestuur of bekleder van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie.
  • Hoven en tribunalen 
  • EU-organisaties 
  • Overige internationale organisaties 
  • Noord-Atlantische verdragsorganisatie (NAVO; NATO) 
  • Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW)
  • Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE; OSCE)
  • Verenigde Naties (VN; UN) 
Als je te maken hebt met een PEP is een verscherpt cliëntenonderzoek noodzakelijk

 

Verscherpt cliëntenonderzoek

Wanneer een client een PEP is dient er een verscherpt cliëntenonderzoek uitgevoerd te worden. Dit moet ook gebeuren wanneer er vooraf een verhoogd risico op witwassen of terrorismefinanciering wordt vermoed of als de staat waar de cliënt woont of gevestigd is, of zijn zetel heeft, door de Europese Commissie is aangewezen als staat met een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme. Bij het verscherpt cliëntenonderzoek moeten de maatregelen worden aangepast aan de concrete situatie. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat aanvullend onderzoek verricht moet worden naar de herkomst van de middelen die bij een transactie betrokken zijn. 

PEP en monitoring

Om klanten effectief te identificeren en te controleren, moet u onder andere nieuwe accounts en bestaande klantendatabases controleren aan de hand van zogenaamde watchlists. Een voorbeeld hiervan is dat u, voor zover praktisch uitvoerbaar, alert zijn op openbaar beschikbare informatie over mogelijke veranderingen in de status van haar cliënten (inclusief niet-PEP-cliënten) met betrekking tot politieke bekendheid, aangezien een of meer bestaande cliënten kunnen zijn:

 • Recentelijk verkozen tot openbaar ambt;
 • Betrokken bij recente strafzaken of corruptiezaken; en
 • Genoemd in recent uitgegeven watchlists of sancties.

CDD On Demand

De oplossing van SCOPE CDD On Demand controleert of een persoon behoort tot een PEP. Indien er een match is zal dit in het rapport worden aangegeven, incl. eventuele bronnen waar dit vandaan komt. Tevens is het binnen de CDD On Demand oplossing mogelijk om zoekopdrachten op een zogenaamde watchlist te plaatsen, waardoor deze zoekopdrachten dagelijks gemonitord worden op eventuele wijzigingen. Zo krijgt u direct een melding wanneer iemand recentelijk een PEP is geworden en dient u hier een verscherpt cliëntenonderzoek voor in te stellen. Voor het uitvoeren van de compliance check, waarin tevens op PEP wordt gescreend, maakt de CDD On Demand oplossing gebruik van de database van Acuris Risk Intelligence. Naast de PEP-controle wordt er ook gecontroleerd op andere punten, zoals sanctielijsten, negatieve media, insolventieregister en is er een geografische check. Daarnaast is het mogelijk om te trachten de UBO van een rechtspersoon te achterhalen middels de UBO Check.