Kansspelautoriteit past de Wwft-leidraad aan voor online gokspellen

Creative,Background,,Online,Casino,,In,A,Man's,Hand,A,Smartphone

Kansspelautoriteit past de Wwft-leidraad aan voor online gokspellen

Leestijd: 2 min.

In het kort

De Kansspelautoriteit heeft de Wwft-leidraad aangescherpt in verband met de inwerkingtreding van de Wet kansspelen op afstand (Koa) op 1 april 2021. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: Wwft) is door de inwerkingtreding van de nieuwe wet Koa ook gaan gelden voor aanbieders van online gokspellen.

De bepalingen die in de Wwft staan, golden tot voorkort alleen voor fysieke locaties van kansspelen van het Holland Casino. Door de legalisering van online kansspelen heeft de Kansspelautoriteit de Wwft-leidraad aangepast om online aanbieders handvaten te geven in het naleven van de Wwft. De eerste versie is bij verschillende partijen ter consulatie voorgelegd.

Per 1 april kunnen er vergunningen aangevraagd worden voor de online kansspelen. Als de vergunning wordt toegewezen, valt men onder het toezicht van de Kansspelautoriteit. Sinds 2016 is de Kansspelautoriteit belast met het handhaven van de Wwft voor hun doelgroep. De Wwft heeft als doel het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen en terrorismefinanciering. Het voorkomen van witwassen is van groot maatschappelijk belang voor een effectieve bestrijding van ernstige vormen van criminaliteit. De overheid zet verschillende beroepen en branches in als ‘poortwachters’ door middel van de Wwft. Deze beroepen en branches melden bijvoorbeeld opvallende transacties aan de autoriteiten die daarna kunnen besluiten om een onderzoek in te stellen naar de desbetreffende persoon of bedrijf.

Bij online kansspelaanbieders is het met name van belang om ongebruikelijke transacties en de omloopsnelheid van de transacties in de gaten te houden. Bij online sportgokspellen wordt de Wwft strenger toegepast omdat hier ook een kans bestaat op matchfixing. Er is een speciale eenheid opgericht binnen de Kansspelautoriteit die matchfixing in de gaten houdt: Sports Betting Intelligence Unit, ofwel SBIU. Bij het SBIU kan men meldingen maken van mogelijke matchfixing bij kansspelen. Houders van een vergunning voor kansspelen op afstand moeten een melding maken bij het SBIU. Landgebonden sportweddenschappen hoeven niet aan de verplichtingen van de Wwft te voldoen maar hebben wel een meldplicht tegenover de SBIU.

Een kansspelaanbieder verricht in de volgende gevallen een cliëntenonderzoek:

 • Bij het aangaan van een zakelijke relatie; De Kansspelautoriteit gaat ervan uit dat een kansspelaanbieder altijd een zakelijke relatie aangaat met zijn spelers. Er moet dus altijd een cliëntenonderzoek uitgevoerd worden, echter slechts een registratie van een speler is geen zakelijke relatie. Vóór het uitvoeren van een betaling en deelname aan een kansspel moet de aanbieder wel een cliëntenonderzoek afronden.1
 • Als er indicaties zijn dat de speler betrokken is bij witwassen;
 • Als zij twijfelt aan de juistheid, volledigheid of actualiteit van eerder verkregen gegevens van de speler;
 • Als het risico van betrokkenheid van een bestaande speler bij witwassen daartoe aanleiding geeft;
 • Als er, gelet op de staat waarin een speler woonachtig is, een verhoogd risico op witwassen bestaat.

Het cliëntenonderzoek bestaat uit vier stappen. Eerst wordt de identiteit vastgesteld en aan de hand van een identiteitsbewijs bevestigd. Vervolgens moet de kansspelaanbieder een risico-inschatting maken van de speler. De kansspelautoriteit geeft hiervoor een aantal risicofactor verhogende voorbeelden, zie afbeelding hieronder. Op basis van uw risico-inschatting voert u een vereenvoudigd, standaard of verscherpt cliëntenonderzoek uit. De derde stap in het cliëntenonderzoek is het uitoefenen van een voortdurende controle op de zakelijke relatie en de transacties die plaatsvinden tijdens die relatie. Als vierde stap, zo nodig, is een onderzoek naar de bron van de middelen. Dit doet u bij een verhoogd risico.

 

SCOPE FinTech Solutions heeft voor het cliëntenonderzoek de CDD On Demand oplossing ontwikkeld. U voert met CDD On Demand eenvoudig een uitgebreide achtergrondcontrole uit voordat u overgaat op het treffen van een zakelijke overeenkomst met de desbetreffende cliënt. De compliance check controleert de door u ingevoerde persoon of rechtspersoon op diverse punten waaronder internationale en nationale sanctie- en opsporingslijsten zoals Interpol. Er wordt ook gekeken naar onder andere curatele- en bewindregisters en risicolanden. U kunt hier meer lezen over onze uitgebreide compliance check.

Ook kleine en middelgrote bedrijven worden aangepakt bij overtreding van de Wwft​

shutterstock_465586604

Ook kleine en middelgrote bedrijven worden aangepakt bij overtreding van de Wwft

Leestijd: 4 min.

In het kort

Vaak krijgen wij de vraag hoe streng en hoe vaak er gecontroleerd wordt op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: Wwft). Gelet op jurisprudentie uit het recente verleden zien we dat kleinere kantoren van verschillende branches voor relatief kleine overtredingen behoorlijke reputatieschade oplopen. Vaak gaat het over overtredingen van art. 3, art. 8 en art. 16 van de Wwft. Oftewel; het (verscherpt) cliëntenonderzoek (art. 3 jo. Art. 8 Wwft) en de meldplicht (art. 16 Wwft).

 

Wat verwacht de Wwft?

Door de invoering van de Wwft hebben sommige beroepsgroepen en branches een poortwachtersfunctie gekregen van de overheid. Met poortwachtersfunctie wordt bedoeld dat de Wwft-plichtige instellingen de eerste ‘linie’ zijn in de strijd tegen witwassen en financieren van terrorisme. Het idee achter de verantwoordelijkheid gedeeltelijk bij deze instellingen leggen, is dat de overheid ver van situaties afstaat waarin wordt witgewassen. Witwassen van crimineelgeld gebeurt meestal in het dagelijks leven, bijvoorbeeld bij de contante aanschaf van een duur horloge. Hier kan de overheid onmogelijk zelf toezicht op houden.

Als we het voorbeeld nemen van de contante aanschaf van een duur horloge dan is de juwelier de poortwachter die op basis van de meldplicht van de Wwft een melding maakt aan autoriteiten. Door deze melding heeft de overheid wel zicht op dergelijke situaties.

 

Gatekeeper AMLD

 

Naast de meldplicht zijn ook cliëntenonderzoeken zijn van belang omdat er dan verborgen risico’s naar boven kunnen komen die in de eerste instantie niet zichtbaar waren, bijvoorbeeld dat een cliënt een (fiscaal)inwoner is van een hoogrisico-land. De Wwft gaat dus uit van een risicogeoriënteerde aanpak. De poortwachters inventariseren het risico en schakelen zo nodig de autoriteiten in.

De overheid is dus afhankelijk van de poortwachters om gedegen onderzoek te doen en wanneer dat nodig is een melding te maken aan de autoriteiten. Als poortwachters dit niet doen ontstaan er een problemen in de opsporing van witwassen. Daarom worden de poortwachters óók periodiek gecontroleerd door autoriteiten. Het toezicht gebeurt versnipperd; het ministerie van Financiën en de minister van Veiligheid en Justitie zijn verantwoordelijk voor dit toezicht maar er zijn verschillende autoriteiten aangewezen als toezichthouder. Zo zijn bijvoorbeeld De Nederlandse Bank (DNB), de Autoriteit Financiële Markten (AFM), het Bureau Financieel Toezicht (BFT) belast met toezicht. Voor de volledige lijst klik hier.

Wat gebeurt er in de praktijk?

Veel poortwachters zijn zich bewust van hun verplichtingen, maar niet van de consequenties als zij de verplichtingen niet nakomen. Er is vaak nog geen controle uitgevoerd of ze kennen alleen de voorbeelden van de ING en ABN AMRO. Controles vinden in de praktijk wel degelijk (en steeds vaker) plaats. Van grotere kantoren krijgen wij voorbeelden dat een controlerende autoriteit opbelt om te melden dat zij over een week de cliëntendossiers komen controleren, maar ook middelgrote en kleinere kantoren worden gecontroleerd. Hieronder staan twee recente rechtszaken kort uitgewerkt:

Voorbeeld 1: onoplettende notaris
Bron 1

Branche: Notaris
Rechtsgebied: privaatrecht/tuchtrecht
Overtreding: bij drie dossiers die risico-indicatoren bevatte volgen het Bureau Financieel Toezicht (BFT) was er niet voldaan aan; de onderzoeksplicht, de weigeringsplicht, het uitvoeren van een (verscherpt) cliëntenonderzoek en de meldplicht.
Uitspraak: veroordeling van proceskostenvergoeding van €3500 in de eerste aanleg. In hoger beroep bleef deze veroordeling tot stand en kreeg de notaris een maatregel van berisping, een geldboete van €3000 en het hof veroordeelde notaris tot betaling van € 3.000 aan kosten van behandeling van de klacht in hoger beroep.

Voorbeeld 2: strafblad voor belastingadviseur
Bron 2

Branche: Belastingadviseur
Rechtsgebied: strafrecht
Overtreding: het drie keer opzettelijk niet melden van een transactie van €15.000 of hoger (in totaal €85.462,52) en het drie keer opzettelijk overtreden van de verplichting tot het uitvoeren van een cliëntenonderzoek.
Uitspraak: de rechter acht het bewezen dat de verdachte meerdere malen opzettelijk de meldingsplicht en verplichting tot het uitvoeren van een cliëntenonderzoek heeft verzaakt terwijl hij middellijk bestuurder was van bedrijf [x]. Hij is hiervoor persoonlijk aansprakelijk en veroordeeld tot een boete van €7000 of 70 dagen vervangend hechtenis.

Wat opvalt aan beide zaken zijn de overtredingen. In beide zaken worden de meldplicht en de verplichting tot het uitvoeren van een (verscherpt) cliëntenonderzoek volgens de Wwft geschonden, met flinke reputatieschade tot gevolg.

Ook noemenswaardig zijn de verschillende rechtsgebieden. Niet alleen het toezicht op de naleving van de Wwft is versnipperd, maar ook de wijze van handhaving. Deze wet wordt namelijk zowel tuchtrechtelijk, bestuursrechtelijk als strafrechtelijk gehandhaafd. Strafrechtelijke handhaving geldt daarbij als laatste redmiddel, dat wil zeggen dat dit alleen ingezet wordt als er geen enkel ander middel geschikt is. Dit betekent dat de inzet van het strafrecht beperkt blijft tot die gevallen waarin de meldplicht opzettelijk en bij herhaling niet wordt nageleefd, of waarbij de meldplicht wordt overtreden om geldelijk gewin mee te behalen. Een opzettelijke overtreding van de meldplicht geldt als misdrijf en kan worden bestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren, taakstraf of een geldboete van de vierde categorie. Omdat het een misdrijf is levert dit ook een strafblad op. De tweede zaak laat zien dat iemand als natuurlijk persoon strafrechtelijk werd veroordeeld voor het schenden van de Wwft.

De maatregel van berisping die de notaris kreeg opgelegd geldt ook als een zware maatregelen en heeft onder andere ernstige reputatieschade tot gevolg. Naast de reputatieschade mocht de notaris in kwestie ook in totaal €9.500 afrekenen

Voorkomen is beter dan genezen

Uit deze zaken blijkt dat zelfs het drie keer – al dan niet opzettelijk – over het hoofd zien van verdachte dossiers of transacties genoeg kan zijn voor vergaande sancties. De autoriteiten hebben het anti-witwassen een steeds grotere prioriteit gemaakt en de frequentie van de controles opgevoerd. Net als in veel gevallen is voorkomen beter dan genezen. Door al uw cliënten systematisch te controleren door cliëntenonderzoeken uit te voeren, hen op een monitorlijst te plaatsen en te voldoen aan uw meldplicht voorkomt u dergelijke rechtszaken en reputatieschade. Bij periodieke controles hoeft u zich dan ook geen zorgen te maken.

Om deze verplichtingen te versnellen en te automatiseren heeft SCOPE FinTech Solutions de CDD On Demand oplossing ontwikkeld. CDD On Demand werkt als een webapplicatie, als API of middels maatwerk voor grote gebruikers. Op basis van voor- en achternaam en geboortedatum of KvKnummer bij een zakelijke cliënt, wordt uw cliënt op elf verschillende punten gecontroleerd die een verhoogd risico met zich meebrengen. Als uw cliënt op alle punten gecontroleerd is krijgt u een gewaarmerkt PDF-rapport waaruit blijkt dat u heeft voldaan aan uw verplichting. Mocht er een verhoogd risico zijn, dan bent u verplicht om nog extra stappen te ondernemen en mogelijk een melding te maken bij autoriteiten. U kunt tien gratis credits aanvragen om zelf het gemak te ervaren van CDD On Demand of u kunt meer lezen over de uitgebreide functionaliteiten.

Bron 1: Gerechtshof Amsterdam 26 juni 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:1550

Bron 2: Rechtbank Amsterdam 6 juni 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:5975

Update 2021: Wwft voor makelaars

shutterstock_529081138

Update 2021: Makelaars en de verplichtingen die de Wwft oplegt

Leestijd: 3 min.

In het kort

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: Wwft) is in het leven geroepen om te voorkomen dat het Europese financiële stelsel gebruikt wordt voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. De richtlijnen van de Wwft verplichten verschillende branches binnen de financiële dienstverlening om hun klanten te identificeren, de afkomst van hun geld te achterhalen en om ongebruikelijke transacties te melden. Bovendien moeten zij een vereenvoudigd, standaard of verscherpt cliëntenonderzoek uitvoeren.

In deze blog leest u meer over zes vragen omtrent het naleven van de richtlijnen volgens de Wwft voor makelaars.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de Wwft sinds de invoering?

De Wwft is in per 1 augustus 2008 in werking getreden en wordt ook wel de derde anti-witwasrichtlijn genoemd, omdat de Wwft een samenvoeging is van de Wet identificatie bij dienstverlening (Wid) en de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT).

Op 25 juli 2018 de vierde anti-witwasrichtlijn geïmplementeerd. De vierde anti-witwasrichtlijn verplicht alle EU-lidstaten een UBO-register bij te houden, wat inhoudt dat ondernemingen verplicht zijn om hun uiteindelijke eigenaren en/of de personen die zeggenschap hebben in het UBO-registeren in te schrijven. Het Nederlandse UBO-register is opgenomen on het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

De laatst ingevoerde anti-witwasrichtlijn per 21 mei 2020 in de Wwft geïmplementeerd. Een paar relevante wijzigingen van de nieuwste anti-witwasrichtlijn zijn:

 • Virtuele valuta valt ook onder de Wwft: er zijn bij de invoering van de vijfde anti-witwasrichtlijn twee nieuwe instellingen Wwft-plichtig geworden. Crypto-omwisselplatforms en crypto-bewaarportemonnees moeten nu voldoen aan de Wwft. Ook eigenaren van crypto valuta-automaten vallen onder de Wwft.
 • De objectieve indicator van derde-hoogrisicolanden vervalt: in de vierde anti-witwasrichtlijn was een objectieve indicator voor derde-hoogrisicolanden opgenomen en moesten alle transacties bij FIU-Nederland gemeld worden. Deze objectieve indicator is verdwenen omdat dit te veel werk zou opleveren. Een subjectieve factor is hiervoor in de plaats gekomen. Het hangt nu dus af van de aard van de transactie. 
 • Risico-inschatting wordt leidraad: Wwft-plichtige instellingen moeten een risico-inschatting maken alvorens zij een cliëntenonderzoek uitvoeren. Voordat bedrijven een zakelijke relatie aangaan moeten zij een risico-inschatting maken van een cliënt en op basis daarvan kiezen voor een vereenvoudigd, standaard of verscherpt cliëntenonderzoek.

Op welke manier hebben makelaars met de Wwft te maken?

Makelaars die bemiddelen bij de aan- en verkoop van onroerende zaken zijn verplicht volgens de richtlijnen van de Wwft om een poortwachtersfunctie en meldplicht uit te voeren. 

De poortwachtersfunctie houdt in dat zij een risico-inschatting maken en op basis daarvan een bijpassend cliëntenonderzoek doen. Meestal is dit een standaard cliëntenonderzoek. Hierbij is het noodzakelijk dat makelaars al hun klanten identificeren en de identiteit te verifiëren. Ook is het van belang voor de meldplicht om na te gaan of uw cliënt zelf of familie van een PEP (Politically Exposed Person) is.

Indien een makelaar in zake wil gaan met een zakelijke klant dan is de makelaar verplicht ook de hele bedrijfsstructuur in kaart te brengen en achterhalen wie de (Ultimate Beneficial Owners) UBO’s zijn. Naast het identificeren en verifiëren moeten makelaars in kaart brengen waar de UBO’s wonen en waar het bedrijf gevestigd.

Indien zich een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme voordoet, verricht de instelling een verscherpt cliëntenonderzoek.

Makelaars en andere Wwft-plichtige ondernemingen dekken zich het best in tegen mogelijke boetes van toezichthouders met een verscherpt cliëntenonderzoek.

 

Hoe voldoet een makelaar aan de meldplicht?

Wanneer een makelaar een ongebruikelijke transactie vermoedt, dan is de makelaar verplicht om een melding de maken bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland). Het is ook verplicht om geweigerde klanten op basis van de Wwft alsnog te melden bij de FIU-Nederland te melden. Als dit het geval is moet de makelaar ook vermelden bij de FIU-Nederland op basis van welke criteria de klant is geweigerd. 

Of iets een ongebruikelijke transactie is, beoordelen makelaars aan de hand van objectieve en subjectieve factoren die zijn opgesteld door de FIU-Nederland.

Objectieve factoren:

 • Een contante transactie van een bedrag van € 10.000 of meer. Dit kan betaald zijn aan of door tussenkomst van de instelling in contanten, met cheques aan toonder, een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card) of soortgelijke betaalmiddelen.
 • Een transactie waarvan vermoedt wordt dat dit met witwassen of financiering van terrorisme te maken heeft en aan het Openbaar Ministerie wordt gemeld, moet vanzelfsprekend ook aan de FIU worden gemeld

Subjectieve factor:

 • Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.

Voor een juiste subjectieve beoordeling van transacties met personen of landen die een verhoogd risico met zich meebrengen verwijst de FIU-Nederland u naar de risicolanden zoals die zijn aangewezen door de CIE.

Een voorbeeld:

Een potentiële klant wil in zee gaan met een makelaar. Voordat de makelaar ook daadwerkelijk aan de slag kan met potentiële klant is de makelaar verplicht een identificatie en verificatie uit te voeren. In de resultaten wordt duidelijk dat de potentiële klant een naaste of familielid van Politically Exposed Person (PEP) is. Op basis van deze risico-indicator moet een verscherpt cliëntenonderzoek uit worden gevoerd. Hiermee voldoet de makelaar aan zijn poortwachtersfunctie. Echter, om te voldoen aan de meldplicht moet er ook een melding gemaakt worden bij FIU-Nederland. De makelaar is verplicht om een melding te maken op grond van een subjectieve indicator.

Welk probleem lost SCOPE FinTech Solutions op met de CDD On Demand oplossing?

De CDD On Demand oplossing van SCOPE FinTech Solutions is een oplossing die u ondersteunt in het uitvoeren van een uitgebreide en traceerbare CDD controle. Met behulp van SCOPE CDD On Demand kunt u op een zeer eenvoudige en snelle manier uw cliënten screenen. SCOPE CDD On Demand controleert op de volgende punten:

 • Politiek prominente personen (PEP)
 • Wetshandhavingsinstanties
 • Financiële toezichthouders
 • Gediskwalificeerde bestuurder
 • Insolventie vermeldingen (Internationale media)
 • Insolventieregister (Nederland)
 • Actieve- en historische sancties
 • Curatele- en bewind register (Nederland)
 • Geografisch risico
 • Negatief nieuws

Wil u weten hoe de oplossing van SCOPE FinTech Solutions werkt? Wacht dan niet langer en neem een proefaccount. U ontvangt direct 10 gratis credits, waarmee u gelijk uw cliënten kan onderzoeken. Dek uw bedrijf in tegen boetes van financiële toezichthouders.

Better be safe than sorry!

Schuldwitwassen, wat is het?

Gate Keeper AMLD
shutterstock_465586604

Schuldwitwassen, wat is dat?

Leestijd: 3 min.

In het kort

Afgelopen week domineerde de ABN AMRO het financiële nieuws omdat zij, na de ING, ook door het Openbaar Ministerie (OM) worden verdacht van het overtreden van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De ABN AMRO wordt door het OM verdacht van schuldwitwassen, maar wat is dat eigenlijk?

Schuldwitwassen: een juridische beschouwing

In de rechtsdogmatiek wordt vaak gezegd dat taal het belangrijkste instrument is van een jurist, maar ook voor de wetgever. Dat zien we terug in de wetteksten van verschillende delicten. Zo is schuldwitwassen een ernstiger vergrijp dan waar de ING een schikking voor trof met het OM in 2018. De ING heeft geschikt vanwege ernstige nalatigheden bij voorkomen witwassen. Het verschil in de ernst van de twee verschillende vergrijpen zit in de woorden “schuld” en “voorkomen”. Schuldwitwassen wil zeggen dat een bedrijf heeft geholpen met witwassen alleen dat zij niet wisten dat het geld afkomstig was van criminele activiteiten, maar dit wel redelijkerwijs had moeten weten. De ING heeft daarentegen nalatig gehandeld bij het voorkomen van witwassen, zij zijn dus niet schuldig aan witwassen.

Daarnaast is er bij schuld nog iets anders aan de hand in het strafrecht. Schuld heeft verschillende betekenissen in het strafrecht; het kan een element zijn of een bestandsdeel. Als schuld een bestanddeel is spreken we van culpa.

De opbouw van een strafbaar feit

Een strafbaar feit is altijd opgebouwd uit bestanddelen en elementen. Bij de meeste delicten in het Nederlandse strafrecht wordt er uitgegaan van enige vorm van opzet als delictsbestanddeel. Er zijn verschillende opzetvormen; dolus (opzet) en culpa (schuld). Als ‘schuld’ of ‘opzet’ in de delictsomschrijving wordt genoemd betekent dit dat opzettelijk of schuldig handelen een voorwaarde is voor strafbaarheid.

Culpa vereist een zekere mate van onvoorzichtigheid, nalatigheid of gebrek aan voorzorg. Kenmerkend in gevallen van culpa is dat een verdachte niet willens en wetens de verboden handeling heeft gepleegd. Hij heeft het niet gewild, maar is onvoorzichtig geweest waardoor de verboden handeling tot stand is gekomen.

Schuldwitwassen is dus een vorm van witwassen waarvoor culpa is vereist. In het Wetboek van Strafrecht wordt er onderscheid gemaakt tussen drie vormen van witwassen:

 • Schuldwitwassen (art. 420quater Sr.): de verdachte verrichte witwashandeling terwijl hij redelijkerwijs moest vermoeden dat het voorwerp uit enig misdrijf afkomstig was.
 • Opzetwitwassen (art. 420bis Sr.): de verdachte verrichte witwashandeling terwijl hij wist dat het voorwerp uit enig misdrijf afkomstig was. Het kan zijn dat hij dit vanaf het begin wist, maar het kan ook zo zijn dat hij er op een later tijdstip achter komt, als hij dan besluit om door te gaan met de handeling is er sprake van opzetwitwassen.
 • Gewoontewitwassen (art. 420ter Sr.): dit is een herhaling van opzetwitwassen. De verdachte verricht meerde malen een witwashandeling, terwijl hij wist dat dat het voorwerp uit enig misdrijf afkomstig was. Het verschil in de vormen van witwassen zit dus in de opzetvorm.

 
Schuldwitwassen

Van schuldwitwassen (art. 420quater Wetboek van Strafrecht) zal in de regel sprake zijn indien redelijkerwijs vermoed kon worden dat het voorwerp (onmiddellijk of middellijk) uit enig misdrijf afkomstig is. Onder voorwerpen worden verstaan alle zaken en alle vermogensrechten. Het blijkt uit de jurisprudentie dat het niet uitmaakt van welke soort misdrijf de voorwerpen afkomstig zijn, ten aanzien waarvan wordt witgewassen. Het is voldoende als er wordt vastgesteld dat het niet anders kan zijn dan dat het voorwerp uit enig misdrijf afkomstig is.

Ook blijkt uit jurisprudentie dat de drempel voor het vaststellen van de herkomst niet heel hoog is; het uitblijven van een afdoende en verifieerbare verklaring voor de herkomst van het geld en een aantal bijzonderheden maken dat witwassen bewezen kan worden verklaard.

 

Het opsporingsonderzoek en de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme

Voordat er een verdenking van witwassen ontstaat moet er sprake zijn van een verdachte. Dit kan een persoon of een bedrijf zijn (art. 51 lid 1 Sr.), maar hoe vloeit zo’n verdenking voort uit de Wwft?

Het verdachte-begrip volgens het Wetboek van Strafvordering

In het Wetboek van Strafvordering staat in art. 27 het verdachte-begrip. In lid 1 staat beschreven wie er tijdens de fase van opsporing als verdachte wordt aangemerkt. Dat is degene te wiens aanzien uit feiten en omstandigheden een redelijk vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit voortvloeit. Uit de feiten en omstandigheden moet een objectief bepaalbaar vermoeden ontstaan dat een persoon of bedrijf schuldig is aan een strafbaar feit. In het geval van witwassen kan dat bijvoorbeeld zijn dat iemand auto wil kopen met €30.000 contant geld.  

De Wwft heeft twee benaderingen: de risicogeoriënteerde benadering en de principle based benadering.

De risicogeoriënteerde benadering wil zeggen dat Wwft-plichtige bedrijven zelf een inschatting maken van de risico’s die een cliënt met zich meebrengt. Dit wordt de risico-inschatting genoemd. Op basis van de risico-inschatting wordt er een keuze gemaakt voor een type cliëntenonderzoek: vereenvoudigd, standaard of verscherpt. Er zal meer aandacht worden geschonken aan het cliëntenonderzoek (verscherpt) bij dienstverlening of cliënten die grotere risico’s opleveren en minder bij dienstverlening aan cliënten of producten die een geringer risico met zich meebrengen. De principle based benadering houdt in dat er niet met dwingend recht wordt voorgeschreven hoe de Wwft-plichtige bedrijven iets moeten bereiken, maar wel wat bereikt moet worden.

Voor de rest van het artikel gaan we uit van financiële instellingen als voorbeeld van een Wwft-plichtige instellingen. Het is echter van belang om te weten dat er meer bedrijven onder Wwft-plichtige instellingen vallen.

Een groot deel van de verantwoordelijkheid voor het voorkomen van witwassen ligt bij financiële-instellingen. De wetgever is er met de Wwft vanuit gegaan dat financiële-instellingen hun CDD dusdanig inrichten dat witwassen wordt voorkomen. Als er toch sprake is van ongebruikelijke transacties hebben zij een meldplicht. Dit wordt ook wel de poortwachtersfunctie genoemd.

Niet compliant, dus verdachte?

Als een ongebruikelijke transactie zich voordoet hebben financiële-instellingen een meldplicht bij FIU-Nederland, wat kan leiden tot een verdenking van witwassen. Er kan geredeneerd worden dat een financiële instelling die een melding maakt van een ongebruikelijke transactie bij de FIU die leidt tot een verdenking van witwassen, op dat moment zelf de middelen voorhanden heeft die afkomstig zijn uit een misdrijf. Omdat zij het melden bij de FIU zijn zij echter niet zelf strafbaar.

Het verhaal verandert als een financiële instelling een ongebruikelijke transactie niet meldt, terwijl dat wel had gemoeten. Dan leven zij niet alleen de verplichtingen uit de Wwft niet na, maar kan er – met het oog op de bovenstaande redenering – ook een verdenking ontstaan voor (schuld)witwassen. Er is immers sprake van een situatie waarbij een melding had moeten plaatsvinden die kan leiden tot een verdenking van het voorhanden hebben van uit misdrijf afkomstige voorwerpen. Als niet wordt gemeld, heeft de financiële instelling voorwerpen voorhanden die mogelijk afkomstig zijn uit een misdrijf en zou de financiële instelling deze voorwerpen dus mogelijk zelf witwassen.

Deze redenering lijkt vergezocht, maar uit eerdere jurisprudentie (schikking Wachovia) en nu uit de zaak van het OM tegen de ABN AMRO, blijkt dat deze redenering plausibeler is dan het in eerste instantie lijkt.

 

Hoe voorkomt u strafrechtelijke aansprakelijkheid?

De vraag die voor de hand ligt is natuurlijk hoe deze strafrechtelijke aansprakelijkheid voorkomen kan worden. Het antwoord is simpel: het zodanig inrichten van uw CDD-beleid dat de risico’s goed ingeschat worden, het juiste cliëntenonderzoek uitgevoerd wordt en er zicht is op ongebruikelijkheden zodat deze gemeld kunnen worden. Alhoewel het antwoord simpel is, blijkt het in de praktijk nog een hele operatie te zijn om dit goed in te richten.

SCOPE FinTech Solutions heeft hiervoor de CDD On Demand oplossing ontwikkeld. U voert met CDD On Demand eenvoudig een uitgebreide achtergrondcontrole uit voordat u overgaat op het treffen van een zakelijke overeenkomst met de desbetreffende cliënt. De compliance check controleert de door u ingevoerde persoon of rechtspersoon op diverse punten waaronder internationale en nationale sanctie- en opsporingslijsten zoals Interpol. Er wordt ook gekeken naar onder andere curatele- en bewindregisters en risicolanden. U kunt hier meer lezen over onze uitgebreide compliance check.

  

Bron: mr. de Swart A.J.M. & mr. Verloop P.C. ‘Banken en schuldwitwassen’, Jaarboek Compliance 2011, Nieuwerkerk aan den IJssel: Gelling Publishing 2010, p. 231-240.

Customer Due Diligence (CDD) wat houdt het in?

shutterstock_1097913926

Customer Due Diligence (CDD), wat houdt het in?

Leestijd: 3 min.

In het kort

Er staan steeds vaker vacatures op het internet met de vraag naar een ‘CDD Analist’ of ‘compliance offer’. Maar wat houdt CDD nou eigenlijk in? CDD staat voor Customer Due Diligence. Customer Due Diligence is in feite een onderdeel van een ken-uw-klant onderzoek. Met een CDD-onderzoek doen bijvoorbeeld financiële instellingen onderzoek naar hun cliënten en op basis daarvan maken zij een risico-inschatting. Door het CDD-onderzoek op de juiste manier uit te voeren en toe te passen voorkomt een financiële instelling dat zij worden gebruikt voor het witwassen van geld of voor frauderen.

CDD en KYC

CDD wordt vaak ten onrechte als synoniem voor Know Your Customer (KYC) genoemd, terwijl CDD een onderdeel is van KYC. CDD is een wettelijke verplichting die voortvloeit uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: Wwft). De Wwft is een vrij recente wet die in 2008 is ingevoerd in Nederland. Door de Wwft hebben bepaalde beroepen en branches een ‘poortwachter’ functie gekregen van de overheid om witwassen en frauderen tegen te gaan. Zij hebben hierin een belangrijke rol om eventuele signalen zo vroeg mogelijk op te pikken en bij eventuele ongebruikelijke transacties een melding te maken bij de FIU Nederland. Beroepen zoals makelaars, notarissen en advocaten krijgen te maken met deze wettelijke verplichting. CDD is een van de eerste stappen in de aanpak van het anti-witwassen en terrorismefinanciering. Iedere instelling bepaalt haar eigen CDD-beleid, maar dit beleid moet wel altijd zijn gebaseerd op de Wwft.

Hoe voert u een CDD-onderzoek uit?

Het is van belang om een goed CDD-onderzoek te doen zodat bedrijven weten met wie zij zakendoen en wat voor risico de relatie met zich meebrengt. De eerste stap is natuurlijk de identificatie en verificatie van een cliënt. Na deze stap begint de risico-inventarisatie. Er moeten bepaalde controles worden uitgevoerd om een goede risico-inschatting te maken, waarvan er een paar wettelijk zijn vastgelegd. Het achterhalen van de Ultimate Benifical Owner (UBO) en het controleren van PEP- en sanctielijst vallen hieronder. Uitgebreidere controles zijn ook mogelijk zoals het laten meewegen van landenrisico of het nagaan van het curatele- en bewindregister. De gedachte achter de Wwft is immers dat u een risico-inschatting moet maken van uw cliënt. Hoe meer informatie bedrijven hebben over de cliënt, beter men een risico-inschatting kan maken.

Op basis van de risico-inschatting kunnen bedrijven kiezen uit drie soorten cliëntenonderzoeken:

 • Vereenvoudigd
 • Standaard
 • Verscherpt


Een vereenvoudigd cliëntenonderzoek komt niet veel voor. Er zijn geen standaardgevallen meer aangewezen in de wet waarbij een vereenvoudigd cliëntenonderzoek volstaat. Bedrijven zullen zelf bewijs moeten leveren dat er onderzoek is gedaan en dat de cliënt een voldoende bewezen laag risico vormt. Het Europees Parlement en Raad heeft daarvoor een bijlage opgesteld met indicatoren die een potentieel lager risico. In de bijlage wordt veelal verwezen naar beursgenoteerde bedrijven en overheidsinstellingen.

Vrijwel altijd zullen bedrijven een standaard cliëntenonderzoek moeten uitvoeren. Bij een standaard cliëntenonderzoek worden altijd een standaard aantal punten vastgelegd en gecontroleerd:

 • De identiteit van de cliënt moet vastgesteld, gecontroleerd en vastgelegd worden;
 • De identiteit van de uiteindelijke belanghebbende (UBO) moet vastgesteld, gecontroleerd en vastgelegd worden;
 • Het doel en de aard van de transactie/opdracht moet vastgesteld en vastgelegd worden;
 • Controleren of een cliënt voor zichzelf of voor een ander optreedt;
 • Indien nodig: vaststellen of een natuurlijke persoon die de cliënt vertegenwoordigt, daartoe bevoegd is;
 • Het voortdurend blijven monitoren en controleren van de cliënt.

Als laatste is er nog een verscherpt cliëntenonderzoek. Dit verscherpte onderzoek voert een bedrijf alleen uit als er bij de risico-inschatting een hoog of verhoogd risico uitkomt. Verhogende risicofactoren zijn onder andere:

 • De cliënt een politiek prominent persoon is (PEP), een familielid van een PEP is of een naast geassocieerd persoon van een PEP is;
 • Als het land waar de cliënt woont of gevestigd is, door de Europese Commissie of FATF is aangewezen als een risicoland. Risicolanden zijn landen met een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme;
 • Als het een transactie of zakelijke relatie betreft met een hoger risico op witwassen of financiering van terrorisme. Een voorbeeld hiervan is een cryptotransactie.

Het type cliëntenonderzoek hangt dus af van de risico-inschatting. Het proces om een risico-inschatting te maken is tijdrovend en intensief. SCOPE FinTech Solutions heeft de CDD On Demand ontwikkeld om bedrijven te ondersteunen met het maken van de risico-inschatting en het achterhalen van de UBO. Daarnaast is het ook mogelijk om cliënten op een monitorlijst te zetten. De cliënten op de monitorlijst worden elke dag op elf verschillende punten gecontroleerd.

Hoe vervult u uw poortwachtersfunctie met de Wwft check?

shutterstock_387228880

Hoe vervult u uw poortwachtersfunctie met de Wwft check van CDD on Demand?

Leestijd: 2 min.

In het kort

In 2008 werd de zogenaamde Wwft geïntroduceerd in Nederland. Wwft staat voor Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Het is een samenvoeging van twee eerder bestaande wetten; de Wet identificatie bij dienstverlening en de Wet melding ongebruikelijke transacties. De Wwft heeft een risicogeoriënteerde aanpak, dat wil zeggen dat Wwft-plichtige instelling risico-inschatting te maken van hun cliënten.  Het hoofddoel van de Wwft is het handhaven van integriteit in het financiële stelsel, dit houdt het voorkomen en bestrijden van het witwassen en het financieren van terrorisme in. Hieronder leest u welke stappen u neemt bij een Wwft check en waarom deze wet belangrijk is binnen het Nederlandse rechtssysteem.

 

Voor verkopers van goederen, bemiddelaars bij aan- en verkoop van goederen, makelaars en bemiddelaars in onroerende zaken, taxateurs van onroerende zaken, exploitanten van pandhuizen en domicilieverleners legt de Wwft de volgende verplichtingen op. Door de vragen te beantwoorden, weet u direct hoe u uw poortwachtersfunctie moet vervullen volgens de richtlijnen van de Wwft.

Welke stappen neemt u bij een Wwft-check?​

Hoe kan Scope CDD on Demand u en uw bedrijf ondersteunen met het uitvoeren van uw poortwachtersfunctie?

CDD On Demand biedt een online platform waarin de KvK-registraties van uw cliënt kunnen worden opgevraagd. U voert een bedrijfsnaam met vestigingsplaats, of het KvK-nummer in, en CDD On Demand neemt dan het grootste deel van het werk uit handen. Binnen één minuut krijgt u een overzicht van de bedrijfsstructuur, hierin geeft de CDD On Demand oplossing aan;

 • welke persoon (personen) de UBO is.
 • welke persoon (personen) de mogelijke UBO kan zijn.
 • welke persoon (personen) u kan leiden naar de UBO.

Wanneer u met een cliënt in gesprek bent kunt u door middel van CDD On Demand direct verifiëren hoe de bedrijfsstructuur in elkaar zit.

Welke stappen doorloopt u voor een Wwft-check?

shutterstock_321052181

Welke stappen doorloopt u voor een Wwft-check?

Leestijd: 3 min.

In het kort

Een cliëntenonderzoek in het wettelijke kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme bestaat uit een aantal onderdelen. Deze onderdelen vormen uiteindelijke een uitgebreid dossier van uw cliënt.

First things first

Een cliëntenonderzoek draait uiteindelijk om één vraag: ‘met wie doet u zaken?’ In het kader van de Wwft worden er nog wat extra vereisten aan het cliëntenonderzoek toegevoegd, maar u begint nog steeds bij het begin; NAW-gegevens. Bij een natuurlijk persoon kunt u hierbij denken aan een voor- en achternaam, adresgegevens en geboortedatum. Bij rechtspersonen vindt u de antwoorden vaak in de KvK-registratie. Ons CDD On Demand platform is gekoppeld aan de Kamer van Koophandel zodat deze gegevens automatisch ingevuld worden. Zodra u deze gegevens heeft is het van belang om deze te verifiëren. Aan de hand van een identiteitsbewijs kunt de gegevens controleren.

 

 

UBO?

Een Wwft-plichtige instelling is ook verplicht om de Ultimate Beneficial Owner (UBO) te achterhalen. Als u te maken heeft met een cliënt die een rechtspersoon is, heeft u vrijwel altijd te maken met een UBO. In de praktijk blijkt dit toch nog niet zo’n eenvoudige stap omdat de bedrijfsstructuur vaak ingewikkeld in elkaar zit. Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken, maakt CDD On Demand de bedrijfsstructuren op een overzichtelijke manier inzichtelijk. Binnen enkele secondes geeft de software aan; wie de UBO is, wie mogelijk de UBO is of wie hoogstwaarschijnlijk weet wie de UBO is en ontvangt u hier een mooi rapport van. Bovendien kunt u vervolgens met een druk op de knop het cliëntenonderzoek uitvoeren.

Risicocategorisering

Er bestaan drie soorten cliëntenonderzoeken: eenvoudig, standaard en verscherpt. Om uw cliënt in een van deze risicocategorieën te kunnen plaatsen heeft u wat meer achtergrondinformatie nodig die probeert u te vinden in de zogenaamde compliance check. Er zijn een aantal hoog risicofactoren aangewezen op basis waarvan u een verscherpt onderzoek zou moeten uitvoeren. Een aantal voorbeeld hiervan zijn:

 • Politiek prominenten personen en hun familie;
 • Actieve of historische sancties;
 • Een persoon of bedrijf die onder toezicht staat van een financiële toezichthouder (denkt u bijvoorbeeld aan de AFM);

Als u erachter komt dat uw cliënt één of meer van deze risicofactoren ‘behelst’ dan moet u een verscherpt cliëntenonderzoek verrichten. In de CDD On Demand oplossing worden elf risicofactoren automatisch gecontroleerd, waardoor u snel een overzicht heeft van de eventuele risico’s die een zakelijke relatie met uw cliënt met zich meebrengt.

 

Monitorfunctie

Als u de NAW-gegevens heeft genoteerd, een risicocategorisering heeft en een daartoe behorend cliëntenonderzoek heeft uitgevoerd is uw dossier compleet. Het is echter wel verplicht om dit dossier regelmatig te controleren op veranderingen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat uw cliënt opeens een politieke functie bekleed of dat een bedrijf onder toezicht komt te staan van financiële toezichthouders. Het dossier up-to-date houden kan vergeten worden als het niet automatisch periodiek wordt gedaan. De monitorfunctie van CDD On Demand controleert uw dossier dagelijks en geeft een melding bij een verandering, zo loopt u nooit achter de feiten aan.

Wilt u meer weten over CDD On Demand? U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen of een gratis proefaccount aanvragen om het te proberen.

Bent u onbewust onderdeel van een witwasketen?

shutterstock_510842743

Bent u onbewust onderdeel van een witwasketen?

Leestijd: 3 min.

In het kort

Er wordt jaarlijks ongeveer 13 miljard euro witgewassen. Het geld verdienen is niet het probleem, de kunst is om het verdiende geld in het ‘legale circuit’ te krijgen. 10 duizend euro klinkt als veel geld, maar voor zo een ‘laag’ bedrag hoeft er niet eens een witwasconstructie te komen. Grotere bedragen zijn interessanter om wit te wassen, maar ook meteen een stuk moeilijker. Er is dan een plan van aanpak nodig, over het algemeen wordt er witgewassen in drie stappen: plaatsing, verhullen herkomst en re-integratie. Als geld niet kan worden witgewassen is het de misdaad vaak niet waard, het is dus ontzettend belangrijk dat er genoeg aandacht is voor en kennis is over witwassen.

De afgelopen jaren is de aandacht voor witwassen flink gegroeid. In. 2018 kreeg de ING een recordboete van maar liefst 775 miljoen euro. Zij gaven criminelen jarenlang vrij spel, omdat de wettelijk verplichte onderzoeken werden verwaarloosd. Inmiddels zijn de anti-witwasrichtlijnen flink aangescherpt en hebben veel financiële instellingen hun witwascontroles opgevoerd.

 

Het Anti Money Laundering Centre heeft inmiddels al ongeveer 250 verschillende witwasmethodes in kaart gebracht. Deze verschillen van witwassen middels cryptocurrency tot welbekende ‘vastgoedtrucs’. Het belangrijkste is om te denken als een crimineel. Uiteraard is het belangrijk dat financiële instellingen met een poortwachtersfunctie op de hoogte zijn van de verschillende witwasmethodes, maar eigenlijk is het voor iedereen relevant om te weten hoe het witwassen in zijn werk gaat.

Vaak zijn (onschuldige) ondernemers zich er niet bewust van dat ze onderdeel zijn van een witwasketen. Er wordt gevreesd dat het meeste geld wordt witgewassen doordat criminelen kleine contante bedragen uitgeven, verspreid over een langere periode. Een methode waar nauwelijks grip op valt te hebben, de uitgaven vallen niet op en komen bijna nooit aan het licht bij de toezichthouder. Hopelijk steeds vaker wel want tegenwoordig zijn er verschillende systemen in omloop die transacties monitoren en alarm slaan zodra er ook maar iets afwijkt van het normale uitgavenpatroon. Bij de ABN Amro is er zo een systeem. Zodra de transacties niet overeenkomen met het verwachte uitgavenpatroon wordt er iemand op gezet die de transacties verder analyseert.

Met kleine bedragen kan alleen niet die mooie dure auto worden aangeschaft, bij contante bedragen vanaf 10 duizend euro geldt er een meldplicht in Nederland. Om toch die auto te kunnen kopen, moeten criminelen het geld op een bankrekening zien te krijgen. Dat is over het algemeen de eerste stap. Het plaatsen van het geld op een rekening gebeurt veelal onder de naam van een fictief bedrijf of middels een stroman. Een stroman is iemand die zijn identiteit leent aan criminelen en zonder daadwerkelijk handelingen uit te voeren wel onderdeel uitmaakt van het witwassen. Wat momenteel ook heel populair is onder de criminelen is het (contant) investeren in goederen, zoals aardappelen en uien, om vervolgens te exporteren en te verkopen. Ook wel trade-based money laundering genoemd. De goederen worden verkocht, het geld belandt op een rekening en het lijkt zo afkomstig van eerlijke handel.

Dat is vaak de volgende stap; het verhullen van de herkomst, oftewel het ‘legaliseren’ van de herkomst. Dit gebeurt nog steeds vaak via zaken zoals kappers, nagelsalons en zonnebankstudio’s, omdat er relatief weinig geïnvesteerd hoeft te worden om een omzet te behalen. U kunt zich voorstellen dat een kroeg zich zou moeten gaan verantwoorden als er wel veel inkomsten zijn maar geen drank wordt ingekocht. Ook vinden er vaak meerdere overboekingen plaats tussen verschillende rekeningen, alles om de herkomst van het geld zo onduidelijk mogelijk te laten zijn.

Dan de laatste stap, het geld moet terugkomen bij de crimineel. Bijvoorbeeld doordat de crimineel op papier als de eigenaar van de zonnebankstudio geregistreerd staat en dus maandelijks een flink salaris ontvangt. Nu het geld op een rekening staat, vallen de transacties niet meer onder de meldplicht en kan dus gerust die mooie dure auto worden aangekocht. Zolang de autodealer niks vermoedt is het witwassen dus succesvol afgerond.

Hoe scherper de bovenwereld reageert op witwassen, hoe ingewikkelder de methoden die de onderwereld moet verzinnen. Het is belangrijk dat transacties worden gemonitord en dat financiële instellingen, maar ook andere ondernemers, onderzoek doen naar personen of bedrijven waar mee zij zakendoen. CDD On Demand is de perfecte ondersteuning bij het controleren van personen en bedrijven. Met de CDD-oplossing kunnen er gemakkelijk compliance checks worden uitgevoerd en met het UBO-onderzoek kan er snel meer inzicht worden verkregen in de details over een bedrijf.

Wilt u meer informatie over CDD On Demand? Neem dan contact met ons op. Vul hier het contact formulier in, mail naar info@scope.nl of bel ons op +31 (0) 23 517 9200.

Bronnen:

Haegens, K. (2021, 15 januari).Komt een boef bij de bank: de wondere wereld van het witwassen. Geraadpleegd op 19 januari 2021, van https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/komt-een-boef-bij-de-bank-de-wondere-wereld-van-het-witwassen~b0d081c6c/

 

Vacature: marketing stagiair

shutterstock_589630784

Marketing stagiair gezocht

 Ben jij creatief, houd je van schrijven, word je enthousiast van analyseren en ken je de ins en outs van social media? Wellicht kom jij dan de aankomende periode ons team versterken als marketing stagiair! SCOPE FinTech Solutions, een echte pionier in de ICT branche, is per 1 februari opzoek naar een marketing stagiair voor een periode van 5 maanden (full-time).

Functieprofiel en werkzaamheden:

 • Je ondersteunt de marketingafdeling met diverse werkzaamheden
 • Je helpt mee bij het succesvol uitvoeren en door ontwikkelen van onze social media strategie;
 • Je creëert visuele en tekstuele content voor social media;
 • Je beantwoordt vragen vanuit onze community via mail en webcare;
 • Je helpt mee bij het innoveren van onze social media, waarbij je nieuwe dingen uitprobeert;
 • Je verzamelt en analyseert resultaten en cijfers en vertaalt deze naar nieuwe content ideeën;
 • Je schrijft teksten voor externe nieuwsbrieven (B2B) en stuurt deze mailingen uit;
 • Je verzorgt de opmaak en teksten voor brochures;
 • Je draait volledig mee in ons team. We zijn een hecht team, werken nauw samen, houden elkaar goed op te hoogte en houden ook (in hoeverre corona het toelaat) van een gezellige vrijdag middag borrel;
 • Er is eventueel ruimte voor eigen onderzoek;
 • Er is veel ruimte voor je eigen inbreng. Wil je graag video’s maken of een podcast opzetten; graag!

Functie-eisen:

 • Je studeert Commerciële Economie, Communicatie of een andere marketing gerelateerde opleiding (HBO of WO niveau)
 • Je bent minimaal 20 weken beschikbaar
 • Je kan foutloos Nederlands (Engels is een pré)
 • Je hebt social media kennis
 • Je hebt ervaring met programma’s als Photoshop en Illustrater (pré)
 • Je bent enthousiast, nieuwsgierig en pro-actief

Wat wij bieden:

 • Een leuke en leerzame stageplek voor 4-5 dagen in de week. Standplaats in Hoofddorp.
 • Klein team om mee samen te werken
 • Veel mogelijkheden tot eigen inbreng
 • Mogelijkheid om studie-onderzoek uit te voeren
 • Goede begeleiding tijdens stageperiode
 • Marktconforme stagevergoeding van €350 euro per maand
 • Contractduur 5 maanden

 

Deadline sollicitaties: 26-1-2021

Verwachte startdatum: 1-2-2021

Soort dienstverband: Stage

Stuur ons jouw onderscheidende sollicitatiebrief met foto en CV en maak duidelijk waarom jij onze kandidaat bent naar hr@scope.nl. Sluitdatum voor deze vacature is 27 januari 2021. Een opdracht kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Vermogensbeheerders zien hun klanten steeds jonger worden​

Vermogensbeheerders zien hun klanten steeds jonger worden

Leestijd: 3 min.

In het kort

De grootste intergenerationele vererving ooit zit er aan te komen en dit is uitermate voordelig voor onze millennials. De millenial, veelal de zoon of dochter van babyboomers en grofweg geboren tussen 1980 en 2000. Eigenwijs, overijverig, narcistisch en egoïstisch worden ze wel ook genoemd, maar door stijgende eigen inkomens en vererving worden ze wel steeds vermogender. Vermogensbeheerders zien hun klanten steeds jonger worden en bereiden zich voor op dé nieuwe klant van nu, de millennial.

Het is een feit dat een groep twintigers en dertigers binnenkort zullen gaan erven, aan het erven zijn of al hebben geërfd. Ouders overlijden of willen graag helpen door hun vermogen over te dragen aan hun kinderen in een levensfase waarin het meer bijdraagt dan op het moment van vererving. Ook kenmerkend voor deze groep is dat zij zeer ondernemend ingesteld zijn. Hun stijgende eigen vermogen wordt veelal geïnvesteerd in eigen ondernemingen of belegd. De meeste beleggers zijn ouder dan 45 jaar, maar steeds vaker zien vermogensbeheerders jongere mensen van rond de dertig jaar met een fors vermogen. Het is dan ook belangrijk dat zij meebewegen in deze leeftijdsverschuiving.

Niet alleen de leeftijd, er zijn meer andere eigenschappen van dé nieuwe klant tegenover de babyboomers. Er is behoefte aan veel intensiever contact. Zij hebben niet alleen face-to-face contact, maar ook steeds vaker vindt er contact plaats met klanten via digitale communicatiemiddelen. Daarentegen verschuift de verantwoordelijkheid tijdens het beleggen steeds meer naar de vermogensbeheerder. Millenials zoeken van tevoren zelf veel informatie uit, via bijvoorbeeld het internet, en weten zo precies wat ze willen. Het beleggen zelf laten ze aan de vermogensbeheerder over en dus is de klant vaak minder actief verwikkeld in het beleggen dan de klant waaraan vermogensbeheerders gewend waren. De rol van de traditionele vermogensbeheerder verandert, maar blijft dus wel belangrijk op de cruciale beslismomenten.

Millenials zijn de eerste generatie die met internet zijn opgegroeide en met de inzet van de technologie zijn zij, beter dan vorige generaties, in staat om hun verkregen kennis om te zetten in vermogen. Of dit nu via het ondernemen of via het beleggen is. De drijfveer is anders, millenials zijn minder bezig met het veiligstellen van de toekomst en meer bezig met het verrijken van hun huidige leven.

Met onze KYC-oplossing is de vermogensbeheerder in staat om naadloos aan te sluiten bij deze gedigitaliseerde en ondernemende millenials. Papierwerk is zo goed als passé en het digitaal invullen en onderhouden van gegevens wordt steeds meer de norm. Met onze SCOPE Client Portal kunnen vermogensbeheerders samen met de cliënt tot een risicoprofiel en beleggingsplan komen. Gegevens kunnen makkelijk online ingevuld en onderhouden worden. De millenial is graag op de hoogte en transparantie over kennis en gegevens is daarvoor belangrijk. Door een dubbele toegang in het client portal, dual acces, wordt het onderhouden van het cliënt profiel nog makkelijker. Zowel de medewerkers als de cliënt kunnen naar dezelfde gegevens kijken, zodat deze transparantie gewaarborgd kan worden.

Wilt u meer informatie over onder SCOPE Client Portal? Neem dan contact met ons op. Vul het contactformulier in, mail naar info@scope.nl of bel ons op +31 (0) 23 517 9200.

Bronnen:

Slegers, M. (2021, 12 januari). Grootste overdracht ooit van geld tussen generaties komt eraan. Geraadpleegd op 13 januari 2021, van https://fd.nl/achtergrond/1367727/millennials-worden-snel-rijker-mede-dankzij-de-babyboomers