Skip to content

CDD On Demand voor belastingadviseurs en accountants

Wwft voor belastingadviseurs en accountants

Per 1 augustus 2008 is de Wwft van kracht. Het cliëntenonderzoek en de meldingsplicht vormen de kern van de Wwft. De Wwft heeft tot doel het witwassen van opbrengsten uit misdrijven en de financiering van terrorisme tegen te gaan ten einde de integriteit van het financiële en economische stelsel te waarborgen. U als belastingadviseur of accountant hoeft niet zelf vast te stellen of er sprake is van witwassen in strafrechtelijke zin. Voldoende is dat de belastingadviseur of accountant ongebruikelijke transacties herkent en meldt bij de FIU-Nederland.
De Wwft is gebaseerd op twee principes: Customer Due Diligence (CDD) en de verplichting om ongebruikelijke transacties te melden. CDD is het proces waarbij relevante informatie over de klant wordt verzameld en beoordeeld op mogelijk risico voor de organisatie of het witwassen van geld/terroristische financiële activiteiten. Een belangrijk onderdeel hiervan is het verrichten van een clientonderzoek, met een risico oriëntatie. Afhankelijk van het vastgestelde risico moet u als belastingadviseur of account een normaal of een verscherpt onderzoek uitvoeren.

Client research

According to the Wwft, a client survey consists of several steps. 

1.

2.

3.

4.

De eerste stap is het identificeren van de cliënt en het vastleggen van deze gegevens. 

De tweede stap bestaat uit het verifiëren van de identiteit van de cliënt, waarbij de belastingadviseur of accountant controleert of de opgegeven cliëntgegevens overeenkomen met een volgens de Wwft geldig identiteitsbewijs. De Wwft staat toe dat er een kopie wordt gemaakt van het identiteitsbewijs en dit is niet in strijd met de privacywetgeving. Op grond van de Wwft dienen de gegevens van het cliëntenonderzoek 5 jaar te worden bewaard.

De derde stap voert de belastingadviseur of accountant alleen uit als u zakendoet met een rechtspersoon. Hierbij moet de belastingadviseur of makelaar achterhalen wie de UBO is, degene met meer dan 25% van de aandelen.

De vierde stap bestaat uit het controleren of de persoon met wie de belastingadviseur of accountant zakendoet op een PEP-of andere sanctielijst voorkomt. De maatregelen ten aanzien van PEP’s zijn preventief van aard. Dat betekent dat een PEP niet per definitie betrokken is bij criminele activiteiten. Een zakelijke relatie afwijzen, uitsluitend omdat een cliënt of UBO een PEP is, komt niet overeen met de uitgangspunten van de Wwft.

Verscherpt clientonderzoek

De wet stelt een verscherpt cliëntenonderzoek verplicht indien er sprake is van een verhoogd risico op witwassen of terrorismefinanciering vanwege de aard van de zakelijke relatie of de transactie of in verband met de staat waar cliënt woonachtig of gevestigd is of zijn zetel heeft. Daarnaast is een verscherpt cliëntenonderzoek verplicht bij de identificatie van natuurlijke personen zonder fysieke aanwezigheid; bij dienstverlening aan politiek prominente personen (PEP’s) of cliënten met een uiteindelijk belanghebbende die een PEP is.

Onder een verscherpt cliëntenonderzoek zou kunnen vallen dat de belastingadviseur of accountant documenten moet beoordelen op echtheid, de aanwezigheid van een gedragscode en/of klokkenluidersregeling bij de client of het verkrijgen van een VOG-verklaring van de rechtspersoon.

SCOPE CDD On Demand voor belastingadviseurs en accountants

Met behulp van SCOPE CDD On Demand kunt u op een zeer eenvoudige en snelle manier uw cliënten screenen. SCOPE CDD On Demand kijkt hierbij naar de volgende punten:

  • Whether this person has been declared incompetent as a director
  • Whether your client is found in lists of law enforcement agencies
  • Whether negative news about your client can be found
  • Of het land voorkomt op de FATF voorkomt
  • Whether your client is a politically prominent person (PEP)
  • Whether sanctions are or were in force against this person or company at any time
  • Whether this person or company is under the supervision of a financial regulatory authority

Met SCOPE CDD On Demand controleert u uw cliënten vanaf €3,00 op al deze punten zonder de verplichting om een langdurig contract af te sluiten. Bovendien ontvangt u aan het eind van de controle een gewaarmerkt rapport met de door u uitgevoerde controle dat als bewijsstuk dient voor een eventuele controle. Het gebruik van SCOPE CDD On Demand zorgt voor een snel en geautomatiseerd proces voor de Customer Due Diligence, met UBO-controle en een compliance screening. Better be safe than sorry!

UBO-controle

In addition, SCOPE CDD On Demand also allows you to perform a UBO-check that attempts to find out who the UBO of a company is. If your client is not a natural person, you are obliged to determine who the parties/individuals with an interest in the client are. The audit via SCOPE CDD On Demand automatically requests these records from the Chamber of Commerce. These extracts are analyzed to map the involved individuals and businesses. Using the mapped data an attempt is made to determine the individual(s) that should be classified as the UBO(s).

Zelf ervaren hoe makkelijk het kan zijn om cliënten te screenen? Vraag vandaag nog uw tien gratis credits!

Request your 10 free credits!