Klantcase NNEK

shutterstock_181823879

Klantcase NNEK

Leestijd: 2 min.

In het kort

De integratie

NNEK heeft een groot, groeiend klantbestand en was opzoek naar een module waarmee ze hun cliënten gemakkelijk en snel kunnen controleren en monitoren in het kader van de Wwft en Sanctiewet. De integratie met CDD On Demand heeft dit mogelijk gemaakt.

Zij kunnen binnen hun eigen systeem hun cliënten screenen langs verschillende (sanctie)lijsten. Zo kan er bijvoorbeeld worden gekeken naar of de cliënt een politiek prominent persoon is (of verwant is aan een politiek prominent persoon), of de cliënt negatief in het nieuws is gekomen, onder toezicht staat van een wetshandhaver en nog veel meer.

Daarnaast kunnen de cliënten worden geplaats op een zo geheten monitorlijst. Zodra er een ‘hit’ wordt gevonden met een (sanctie)lijst, dan wordt daar een melding van gemaakt in het systeem. Dit geeft NNEK de mogelijkheid om het cliënt profiel en de risicobeoordeling up-to-date te houden. Aan de eisen vanuit de Wwft en Sanctiewet kan zo op een eenvoudige manier worden voldaan.

Het SCOPE CDD On Demand platform kan door de uitgebreide API snel en goed in ons platform geïntegreerd worden en SCOPE biedt hierbij de nodige ondersteuning en begeleiding”, aldus Hessel de Haan, hoofd ICT bij NNEK.

 

Waarom gekozen voor CDD On Demand

NNEK heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar beschikbare mogelijkheden in de markt, randvoorwaarden vanuit functionaliteit, techniek, privacy en gegevensbescherming en ook gesproken met collega vermogensbeheerders over hun ervaringen. De keuze is uiteindelijk op SCOPE CDD On Demand gevallen vanwege de prijs/kwaliteit verhouding van de oplossing en de goede integratiemogelijkheden met het bestaande platform van NNEK.

Compliance Officer Erik Teusink van NNEK verklaart: “Het geeft onze organisatie rust, dat dagelijks onze cliënten worden gescreend langs de verschillende (sanctie)lijsten”.

 

Terugkijken op een succesvolle samenwerking

Inmiddels heeft NNEK al meer dan 25.000 duizend cliënten op de monitorlijst, waaronder natuurlijke personen en bedrijven. De fijne samenwerking tussen de professionals van NNEK en van ons heeft er voor gezorgd dat er naar tevredenheid volop gebruik kan worden gemaakt van de geïntegreerde oplossing.

 
Over NNEK

NNEK is al sinds 1986 actief met vermogensbeheer en heeft als kernwaarden nuchter, gedreven en toegankelijk. In samenwerking met onafhankelijk financieel adviseurs begeleiden zij klanten in het opbouwen van vermogen. Door vermogen op te bouwen kunnen klanten hun (financiële) doelen realiseren, bijvoorbeeld de (klein)kinderen helpen met hun studiefinanciering, een beter pensioen opbouwen of ‘gewoon’ van financiële rust kunnen genieten.

Wijs & Van Oostveen stapt over op CDD On Demand​

shutterstock_181823879

Wijs & Van Oostveen stapt over op CDD On Demand

Leestijd: 2 min.

In het kort

SCOPE Fintech Solutions feliciteert Wijs &Van Oostveen met het in gebruik nemen van het CDD On Demand platform. Met CDD On Demand verbetert Wijs & Van Oostveen het screenen, controleren en bewaken van zowel bestaande als nieuwe cliënten in het kader van de Wwft en Sanctiewet.

Waarom CDD On Demand?

De reden voor de keuze voor CDD On Demand ligt in de combinatie van de kwaliteit en reproduceerbaarheid (integratie met CRM-systeem) van de uitgevoerde controles, de gebruiksvriendelijkheid en verbetering van de efficiency (volledig geautomatiseerd) van de uitvoering van het proces. Naast het feit dat de controles kwalitatief goed worden uitgevoerd is het kunnen reproduceren van de uitgevoerde controles per client van groot belang, immers als er een audit door de Toezichthouder wordt uitgevoerd, dan worden client dossiers gelicht waar de uitgevoerde controles onderdeel van dienen te zijn. CDD On Demand voorziet hierin door van elke uitgevoerde controle een verzegeld en gewaarmerkt pdf-document in het cliënt dossier te archiveren.

 

Schaalbare en efficiënte oplossing

Als de aantallen klanten groter worden en de marge per klant kleiner wordt, is het belangrijk dat het CDD-proces op een efficiënte manier wordt ingericht. CDD On Demand biedt door de integratiemogelijkheden en de seriecontrole functionaliteit een enorme efficiencywinst bij het controleren van grotere aantallen cliënten. In plaats van cliënten handmatig stuk voor stuk te controleren kunnen hele klantenlijsten in één keer door de serie/batch controle gehaald worden, waarbij de rapporten automatisch in het cliëntdossier worden gearchiveerd. Daarnaast worden cliënten als onderdeel van dit proces ook direct op de monitorlijst voor continue bewaking gezet. Door de inzet van CDD On Demand kan Wijs & Van Oostveen besparen op personele inzet en doorlooptijd van het intake/ review proces en daarmee de service aan cliënten verbeteren.

SCOPE wenst Wijs & Van Oostveen veel succes met de inzet van CDD On Demand. Bent u ook op zoek naar goede en efficiënte invulling van uw CDD-proces, neem contact met ons op!

Update Leidraad Wwft en Sanctiewet

shutterstock_69467635

Update Leidraad Wwft en Sanctiewet

Leestijd: 4 min.

In het kort

Op 15 oktober 2020 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een geüpdatete versie van de leidraad over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet gepubliceerd. De leidraad is aangepast vanwege nieuwe regelgeving, zoals de invoering van het UBO-register. Daarnaast is de AFM in gesprek gegaan met verschillende ondernemingen en uit die gesprekken is gebleken dat veel ondernemingen behoefte hebben aan meer informatie over de invulling van bepaalde normen vanuit de Wwft.

De AFM tracht ‘volledigere’ antwoorden te geven op de volgende brandende vragen vanuit de ondernemingen.

 

Aan welke eisen moeten een Wwft-risicobeoordeling en beleid voldoen?

De AFM laat nog duidelijker merken dat om te voldoen aan de Wwft, organisaties moeten beschikken over een degelijk (CDD)beleid. In het beleid moet duidelijk worden uitgewerkt hoe de procedure voor het opstellen van een risicoprofiel van cliënten in zijn werk gaat. Hierin moet onder andere opgenomen worden hoe verschillende risicofactoren invloed hebben op de risicobeoordeling van de cliënt. Risicofactoren waar rekening mee gehouden dient te worden in de risicobeoordeling zijn o.a. cliënt-, product-, dienst-, transactie- of leveringskanaalgebonden en geografische risicofactoren.

De leidraad beschrijft dat de taken, bevoegdheden en de verantwoordelijkheden binnen de onderneming in het kader van de Wwft en Sanctiewet moeten worden opgenomen in het beleid. Als vanzelfsprekend bent u als organisatie ook verantwoordelijk voor het up-to-date houden van uw beleid.

Het UBO-register en de uitzondering op beursvennootschappen

Sinds 27 september is het UBO-register ingevoerd. Het UBO-register is een online register, beheerd door de KvK, waar u de gegevens van een UBO kan opvragen. Het UBO-register is in de wereld gebracht om het voor personen, die financieel-economische criminaliteit verrichten, moeilijker te maken om zich achter juridische entiteiten te verschuilen. Het biedt dus transparantie en inzicht in de personen die de uiteindelijke zeggenschap hebben binnen een organisatie. Ultimate Beneficial Owners zijn cliënten met een juridische entiteit, die meer dan 25% van het eigendom en/of zeggenschap van een bv, nv, stichting, vereniging of vof hebben via aandelen, stemrechten, eigendomsbelangen of andere middelen.

Beursvennootschappen zijn uitgezonderd van deze 25%-regel. Voor meer informatie over deze uitzondering gaat u naar punt 5.2 uit de nieuw leidraad: UBO’s bij beursvennootschappen.

Wat verstaat de AFM onder een risico gebaseerde voortdurende controle op cliënten en verrichte transacties?

De AFM geeft ook meer verduidelijking over de invulling van het ‘monitoren’ van transacties, cliënten en – zo nodig – de bron van de middelen.

Er wordt verwacht dat er op basis van het risicoprofiel en de risicobeoordeling van de cliënt ook een verwacht transactiepatroon kan worden bepaald. Na de acceptatie van de cliënt is het dan ook belangrijk dat u de transacties van uw cliënt monitort en indien nodig afwijkende transacties meldt bij FIU-Nederland.

Er wordt, volgens de AFM, ook verwacht dat het risicoprofiel en de risicobeoordeling van uw cliënt up-to-date is. Dit betekent dat de risicobeoordeling per cliënt periodiek moet worden herhaald en dat het risicoprofiel, indien er aanpassingen zijn, moet worden geactualiseerd. Hoe vaak u cliënten uit de verschillende risicocategorieënmoet controleren, neemt u op in uw beleid. Bijvoorbeeld: cliënten uit een hoog risico moeten minstens één keer per jaar opnieuw worden gecontroleerd, cliënten met een medium risico moeten minstens één keer per twee jaar opnieuw worden gecontroleerd en cliënten met een laag risico moeten minsten één keer per vijf jaar worden gecontroleerd.

Daarnaast heeft u ook nog ‘event driven review’. Dit zijn momenten dat er een bepaalde ‘trigger’ is, waardoor u genoodzaakt bent om uw cliënt opnieuw te controleren. Events die worden geïdentificeerd als ‘trigger’ moeten worden opgenomen in uw beleid.

Als laatste schrijft de leidraad Wwft en Sanctiewet voor dat u – indien nodig – als organisatie kennis moet hebben over de bron van middelen, oftewel de herkomst van het geld van de cliënt. Op basis van het risicoprofiel van de cliënt kan bepaald worden hoe vaak dit moet worden gecontroleerd. Over het algemeen geldt: hoe hoger het risicoprofiel van de klant, hoe vaker de bron van middelen moet worden gecontroleerd.

Wanneer is er sprake van een opleiding als bedoeld in de Wwft?

Als organisatie bent u volgens de leidraad verplicht om door middel van een opleiding medewerkers en de beleidsbepalers binnen de organisatie op de hoogte te stellen van de bepalingen van de Wwft. Het doel van de opleiding is dat zij instaat zijn ongebruikelijke transacties te herkennen en een cliëntenonderzoek goed en volledig uit te voeren. De invulling van hoe deze opleiding wordt aangeboden is vrij. Dit kan bijvoorbeeld door middel van: gecertificeerde opleidingen, (in-house) trainingen, e-learning modules en awareness-sessies. Het is belangrijk dat de organisatie kan aantonen, bijvoorbeeld door middel van documentaties, hoe (frequent) de opleiding wordt gegeven en wat de inhoud van deze opleiding is. Dit om te kijken of de opleiding voldoet aan de Wwft-vereisten.

Welke Sanctielijsten moeten ondernemingen controleren en hoe vaak?

Organisaties dienen volgens de AFM hun cliënten (ten minste) te screenen tegen de Nationale sanctielijst terrorisme, de EU-sanctielijst en de VN-sanctielijst. Zie het stuk hierboven over het monitoren van uw cliënten. Indien het zich voordoet dat een potentiele cliënt staat geregistreerd op een van deze Sanctielijsten moet u dit, via het aanmeldformulier, melden bij de AFM.

Belangrijkste wijziging: Invoering UBO-register

De nieuwe leidraad geeft dus vooral verduidelijking over de Wwft-richtlijnen en de invulling daarvan. De belangrijkste consequentie voor u als ondernemer is dat u zich moet inschrijven in het UBO-register.

Voor organisaties die zich na 27 september 2020 hebben ingeschreven of gaan inschrijven bij de KvK, wordt het registreren van UBO-gegevens meteen geregeld bij de inschrijving.

Van organisaties die voor 27 september actief waren wordt wat meer initiatief verwacht. Deze organisaties hebben tot 27 maart 2022 om kosteloos hun opgave te doen.  Deze organisaties ontvangen ook tijdig een brief van de KvK met daarin een handleiding voor het inschrijven van UBO’s.

U hoeft niet te wachten op de uitnodiging. U kunt ook, indien u tekenbevoegd bent binnen uw organisatie, de UBO’s nu al hier inschrijven. Als u er maar voor zorgt dat u de inschrijving heeft afgerond bij de KvK voor 27 maart 2022. Het niet inschrijven, niet volledig inschrijven of niet actueel houden van de inschrijving kan worden bestraft met een bestuurlijke boete en kwalificeert zich als een economisch delict.

Organisaties met rechtsvormen zoals: eenmanszaken, beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen, 100% dochters van beursgenoteerde vennootschappen, verenigingen van eigenaars, rechtspersonen in oprichting, verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven, publiekrechtelijke rechtspersonen en overige privaatrechtelijke rechtspersonen hoeven zich niet te registeren.

Iedere andere rechtsvorm zoals, een vof, cv, bv, nv, trusts etc. hebben wel een opgaveplicht.

 

Tot slot

De AFM heeft in oktober 2020 haar Leidraad Wwft en Sanctiewet aangepast. Hierin zijn vragen behandeld zoals:

 • Aan welke eisen moeten een Wwft-risicobeoordeling en beleid voldoen?
 • In hoeverre moeten ondernemingen onderzoek doen naar de UBO bij beursvennootschappen?
 • Wat verstaat de AFM onder een risico-gebaseerde voortdurende controle op cliënten en verrichte transacties?
 • Wanneer is er sprake van een opleiding als bedoeld in de Wwft?
 • Welke Sanctielijsten moeten ondernemingen controleren en hoe vaak?

Als Wwft-plichtige is het goed om op de hoogte te zijn van de nieuwste wijzigingen en geeft de AFM hierbij een hulpmiddel. Het is dus belangrijk dat u hier kennis van neemt. Better be safe than sorry! 

Opzoek naar een ondersteunende tool voor uw cliëntenonderzoek?

Strenge witwasregulatie hindert bedrijven en goede doelen

shutterstock_483788932-1000x600

Strenge witwasregulatie hindert bedrijven en goede doelen

Leestijd: 4 min.

In het kort

In de strijd tegen frauduleuze witwaspraktijken vallen steeds vaker onnodige slachtoffers. Goede doelen, coffeeshops en zelfs betaald voetbalclubs hebben last van de aangescherpte reglementen rondom witwassen. Sinds de monsterboete die de ING in 2018 heeft gekregen zijn banken voorzichter dan ooit en dreigen eerlijke bedrijven en goede doelen slachtoffer te worden van het nieuwe, aangescherpte interne beleid van de banken.


Verschillende bedrijven uit risicobranches en ngo’s die zaken doen met risicolanden hebben moeite met het verkrijgen van financiering of het openen van een bankrekening door het strenge anti-witwasbeleid van banken


Hinder bij het aanvragen van een bankrekening, financiering of het inschrijven bij een betaalplatform

Voor ngo’s die actief zijn in hoog-risicolanden of sanctielanden is het erg moeilijk om een bank te vinden of om zich aan te sluiten bij een betaalplatform zoals Mollie. Er wordt hen gevraagd zelf de benodigde documenten op te leveren, maar dit kost voor veel kleinere ngo’s vaak te veel tijd en bovendien veel geld. De Nederlandse Vereniging van Banken herkent dit probleem en zegt met de sector in gesprek te zijn (bron). Waar bij banken vaak onduidelijkheid over ontstaat, zijn de activiteiten die – voornamelijk kleinere – ngo’s financieren en met wie zij samenwerken.

Niet alleen vanuit ngo’s wordt geklaagd over het anti-witwasbeleid. Vanuit verschillende branches wordt geklaagd over de belemmering bij bijvoorbeeld het openen van een bankrekening of het aanvragen van een financiering. Als er wordt gesteld dat bedrijven hinder ondervinden van de antiwitwasregels dan wordt er waarschijnlijk eerder gedacht aan klassieke fraudegevoelige bedrijven zoals coffeeshops en trustkantoren. Behalve deze voorbeelden melden ook betaald voetbalclubs en bedrijven die internationale handel drijven problemen. Banken durven bij het aannemen van nieuwe cliënten die handel drijven met bijvoorbeeld risicolanden of actief zijn in een risicobranche amper nog risico te nemen en wijzen hen op voorhand de deur. Het due diligence onderzoek kost dan te veel moeite en het is de risico’s niet waard.

Daarnaast hanteren banken verschillende criteria. Het anti-witwasbeleid is hiermee een ingewikkelde rompslomp van regels geworden voor zowel gedupeerde bedrijven als de bank zelf. Het beleid van de overheid is duidelijk; strenge richtlijnen tegen het bestrijden van witwassen. Maar levert dit beleid, als het op deze manier uitgevoerd wordt, geen onrechtmatige hinder op bij eerlijke bedrijven en goede doelen? Het moet niet zo kunnen zijn dat bonafide bedrijven en organisaties die opereren in een risicogebied of -branche geen bankrekening of financiering krijgen door het strenge anti-witwasbeleid.


De verhouding tussen banken en toezichthouders is op scherp gesteld sinds de monsterboete van de ING. Banken durven hierdoor helemaal geen risico’s meer te nemen.


Het anti-witwasbeleid vanuit de Wwft

De anti-witwasregeling maakt onderdeel uit van de Wwft, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. De Wwft is 1 augustus 2008 in werking getreden en is een samenvoeging van twee eerdere wetten: Wet identificatie bij dienstverlening (WID) en de Wet melding ongebruikelijke transacties (MOT). De Wwft is geleidelijk aangescherpt, maar heeft nog niet eerder zo veel hinder opgeleverd als in de huidige realiteit. Door een schrikbewind van het Openbaar Ministerie die resulteerde in tenminste één historisch hoge boete voor de ING en een lopend onderzoek bij de ABN AMRO zijn de verhoudingen op scherp gesteld. Banken durven nog minder dan eerst risico te nemen.

Door de Wwft hebben banken net als andere Wwft-plichtige instellingen een zogenaamde poortwachtersfunctie gekregen van de overheid voor het beschermen van ons rechtsorde. Zij zijn de eerste linie in de bestrijding van witwassen. Door middel van uitgebreide customer due diligence onderzoeken, ook wel de Wwft-cliëntenonderzoeken genoemd, moeten zij als eerste partij frauduleuze praktijken en verdachte handelingen opsporen. Een gedegen Wwft-cliëntenonderzoek kost veel tijd, gezien het grote aantal (sanctie)lijsten die zij af moeten gaan om een persoon of bedrijf te controleren.


De CDD On Demand oplossing stelt u in staat om binnen enkele secondes een goedkope Wwft-cliëntenonderzoek uit te voeren

 

Tijd- en kostenbesparing door het gebruik van CDD On Demand voor uw Wwft-cliëntenonderzoek

CDD On Demand is op basis van dit vraagstuk tot stand gekomen. Automatisering op het gebied van financiële regelgeving omtrent de Wwft werd in mondjesmaat aangeboden en was vaak niet compleet. Vanuit de gedachte dat het allemaal beter, goedkoper en makkelijker kon is de CDD On Demand oplossing ontwikkeld. De compliance check die in de oplossing zit, controleert een bedrijf of persoon op elf verschillende (sanctie)lijsten, zowel verplichte lijsten als niet verplichte lijsten. Aan het eind van de compliance check krijgt u een gewaarmerkt rapport voor uw administratie die op zijn beurt als bewijs dient dat u de compliance check ter goeder trouw heeft uitgevoerd. Eén compliance check kost slechts enkele secondes en kost hoogstens €1,50. Voor grotere bedrijven is tevens de CDD On Demand API ontwikkeld, waardoor de kosten nog lager zijn.

De monitorfunctie

Na de uitgebreide compliance check is het ook de bedoeling dat u uw gegevens up-to-date houdt. Door de monitorfunctie van de CDD On Demand oplossing is uw systeem, zonder zelf inspanning te leveren, altijd up-to-date. U hoeft alleen actie te ondernemen als er iets is veranderd in de situatie van één of meerdere cliënten, bijvoorbeeld als uw cliënt bij de aankomende verkiezing gekozen wordt als lid van de Staten-Generaal en hij/zij nu een politiek prominent persoon is geworden. De CDD On Demand oplossing geeft dan een melding dat één of meer van uw cliënten gevonden is op een van de gecontroleerde (sanctie)lijsten. De monitorfunctie loopt de lijsten dagelijks af voor alle personen die op de monitorlijst staan.

Het controleren van cliënten om te voldoen aan de Wwft wordt op deze manier minder tijd- en geld rovend. Bovendien wordt het risico op een boete van bevoegde instanties significant kleiner bij het aantonen dat u zo goed als mogelijk heeft voldaan aan de Wwft. De CDD On Demand oplossing is er voor MKB-bedrijven met een Wwft verplichting, maar ook voor large accounts met een Wwft verplichting. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen over de mogelijkheden voor uw bedrijf of een gratis proefaccount aanvragen.

Het UBO-Register als “instrument” tegen witwassen, terrorismebestrijding en corruptie; het kanon en de mug!

Het UBO-Register als “instrument” tegen witwassen, terrorismebestrijding en corruptie; het kanon en de mug!

Leestijd: 3 min

Disclaimer: Het is niet de bedoeling om het witwas- of het bestrijden van terrorisme financiering probleem te bagatelliseren, maar het gaat in dit artikel om de relatie tussen witwassen en een massale privacy schending van de grootaandeelhouders en ondernemers; het UBO-Register.    

Welke informatie is er beschikbaar?

Bij onderzoek naar informatie over witwassen kom je vooral bedragen tegen. Het totale bedrag dat in 2019 zou zijn witgewassen heeft een omvang van 13 miljard euro, waarvan 5 miljard euro afkomstig is uit het buitenland (Bron: jaarverslag FIOD). Er is maar een beperkt deel van de aard van witwassen toe te wijzen aan natuurlijke personen, uit onderzoek blijkt dat witwassen in Nederland vooral gebeurt onder drugscriminelen.

Terrorismebestrijding is een emotioneel beladen onderwerp en wordt vaak besproken in het nieuws. Wat niet genoemd wordt is dat (gelukkig) sinds 2014 het aantal terroristische aanslagen is gedaald met 50% en het aantal burgerslachtoffers met 54%. Zie hier een overzicht van terrorisme in 2019.

UBO-register in de strijd tegen witwassen en financieren van terrorisme

Met het UBO-register wordt getracht het witwassen en de bestrijding van terrorisme tegen te gaan, maar als zo een groot deel van het witwassen kan worden toegewezen aan drugscriminelen, heeft het UBO-register dus vooral nut als die drugscriminelen in het register staan geregistreerd. De vervolgvraag is dan ook of drugscriminelen in een UBO-Register staan; de meeste mensen, die ik hierover gesproken heb, denken van niet. Duizenden integere ondernemers die al jarenlang aan hun bedrijf werken die staan er wél in.

Waarom dan een UBO-Register vol met privacy schendingen, als het waarschijnlijk betrekkelijk zinloos is voor het bestrijden van witwassen en het voorkomen van terrorismefinanciering. Het is het spreekwoordelijke kanon en de mug en/of een verborgen agenda van de Staat en Europa.

Witwassen

In 2018 is er een onderzoek uitgevoerd naar witwassen door de Universiteit Utrecht. Conclusie: Nederland heeft een witwasprobleem. In 2014 wordt de omvang van het witwassen door het onderzoek geschat op 16 miljard euro. Bekijk hier het volledige rapport.

Meer dan de helft van dit bedrag namelijk 9,1 miljard is afkomstig uit het buitenland. Daar is geen UBO-register voor nodig maar daar moeten verdachte transacties naar het buitenland voor gemonitord worden. Dit kan alleen in het geval van giraal geld. Cash wordt wat lastiger maar COVID-19 heeft cashtransacties aardig ingeperkt.   

Dus de omvang van het binnenlandse witwas probleem in euro’s in 2014 was 6,9 miljard. Meer dan 90% van dit bedrag is volgens het eerdergenoemde rapport afkomstig uit de verkoop van drugs en fraude. 

Ik heb lang gezocht naar de omvang van het witwasprobleem, gemeten in natuurlijke personen. Het onderzoek van European Money Mule Action 5 (EMMA5) van 1 december jl. geeft een indicatie. In EMMA5 is samengewerkt door 650 banken, 17 bank associaties en de financiële opsporingsdiensten van 31 landen. Dit allemaal gedurende 3 maanden. EMMA5 heeft maar 228 arrestaties opgeleverd van mensen, die Money Mules rekruteerden. Dat zijn er niet veel. 

Ook acties van onze eigen klanten wijzen op een beperkte omvang van het probleem. Bij een klant leverden 5000 compliance checks, 37 dossiers (0,7% van het bestand) op die nader bekeken moesten worden. Overigens grotendeels vals alarm. Weer een kanon en een mug.

Over witwassen is, zo blijkt uit het onderzoek, veel bekend. Bekende feiten:

 1. Omzet maken in legale bedrijven. Veel gebruikte witwas branches zijn: autohandelaren, prostitutie, massagesalons, taxi’s en sinds COVID-19 ook webshops.  Alles zonder inkoop is aantrekkelijk
 2. Het doorverkopen van (contant betaald/buitenlands) onroerend goed is aantrekkelijk om geld wit te wassen.
 3. Crimineel geld wordt ook geïnvesteerd in (bestaande) bedrijven waarbij veelal gebruik wordt gemaakt van legale tussenpersonen.
 4. Ook geografie is belangrijk in witwassen zoals “het onderhouden van relaties met landen van herkomst van grote groepen migranten”. Er zijn ook criminele hotspots als Marbella, Dubai en Marrakesh. De aanwezigheid van een persoon op een hotspot geeft een richting aan.

Er zijn dus redenen om aan te nemen dat de Financiële Autoriteiten in het kader van witwassen op zoek zijn naar een groep personen met een criminele achtergrond, die waarschijnlijk niet in een UBO-Register staan. Deze mensen veroorzaken 90% van het witwasprobleem. Er zijn voldoende aanknopingspunten in het onderzoek te vinden voor meer gerichte zoekacties.

Voor het bestrijden van witwassen speelt het UBO-Register geen rol van betekenis en gezien de grote schending van de privacy van betrokkenen weegt het doel niet tegen het middel op.   

Nieuw! Naast de Quote 500 nu ook de Nederlandse Top 500.000 van rijkste aandeelhouders. U aangeboden door de Staat! Heiligt het doel de middelen?

Nieuw! Naast de Quote 500 nu ook de Nederlandse Top 500.000 van rijkste aandeelhouders. U aangeboden door de Staat! Heiligt het doel de middelen?

Leestijd: 6 min

Vanaf 27 september kunt u bij de Kamer van Koophandel Nederlandse UBO’s opvragen. U krijgt een naam, de geboortemaand en jaar, de nationaliteit en het land waar men woonachtig is inclusief een inzicht (bandbreedte) in de grootte van het aandeelhouderschap. Deze nieuwe service is mede mogelijk gemaakt door Europa en de aangesloten landen waar alle UBO informatie mee uitgewisseld wordt.

De Staat doet niets aan gegevensbescherming. Alles is openbaar; u hoeft alleen een code aan te vragen bij de KvK en te betalen.

Het bepalen van een waarde van een natuurlijke persoon is gemakkelijk (aandelen bandbreedte * balanswaarde onderneming). Een adres is gemakkelijk te vinden omdat de meeste holdings bijvoorbeeld op een privéadres staan en anders helpt Google wel!

Risicovol voor de betrokkenen? Dat de Staat denkt van wel dat blijkt uit het volgende. De Staat biedt de mogelijkheid om UBO’s, die vermeld zijn op een specifieke beschermingslijst, onzichtbaar te maken. Dit lijkt mij als leek in strijd met het principe in de grondwet dat alle Nederlanders gelijk behandeld moeten worden in een gelijke situatie. Hier mag een jurist zijn tanden op stuk bijten

Al met al een grove aantasting van de privacy van plus minus 500.000 UBO’s  onder het motto “het voorkomen van witwassen en het bestrijden van terrorisme”. Deze onderbouwing en rechtvaardiging heeft nagenoeg geen waarde omdat witwassen in Nederland vooral gebeurt door drugscriminelen zo blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Utrecht. Het zou ondergetekende verbazen als drugscriminelen terug te vinden zijn in een UBO-register.

Dan blijft als verklaring over een verborgen agenda van de Staat. Bepaald niet chique maar al eerder gebeurt (zie het verhaal SyRI verderop). Hieronder een uitwerking.

 

De inleiding

“Meer dan 1,5 miljoen organisaties krijgen in 2020 te maken met het UBO-register. Vanaf 27 september moeten veel organisaties UBO’s gaan inschrijven in dit nieuwe register. UBO’s (Ultimate Beneficial Owners) zijn personen die meer dan 25% van het economisch belang in een organisatie hebben”. De bovenstaande quote is afkomstig van de website van Kamer van Koophandel (KvK).  Meteen een nieuwe bron van inkomsten voor de KvK. Bedrijven moeten betalen voor een UBO-uitvraging. De Staat betaalt niet voor gebruik van de KvK database! Ook bizar.

Door het UBO-register ontstaat er een inzicht in aandeelhouders die een economisch belang hebben van meer dan 25% of die zeggenschap hebben in onder andere bedrijven, stichtingen en verenigingen.

 

De gevolgen

Het UBO-register heeft consequenties:

 1. Het UBO-register is in strijd met de (Europese) GDPR, die de privacy van natuurlijke personen moet garanderen. De Staat zal beargumenteren dat het gaat om een zwaarder wegend belang, maar de Staat heeft niet altijd gelijk en kan dit soort zaken niet goed inschatten. In het geval van Systeem Risico Inventarisatie (SyRI) heeft de Staat vooralsnog bakzeil moeten halen.
 2. Het gaat om veel mensen. Er zijn in Nederland ongeveer 800.000 BV’s. De meeste BV’s hebben meerdere UBO’s en een aantal UBO’s hebben meerdere BV’s, zoals een werkmaatschappij en een holding.  Het aantal UBO’s in Nederland blijft gissen maar volgens, in overeenstemming met goed marketinggebruik, schatten wij dat er 500.000 +/- 100.000 UBO’s zijn in Nederland.
 3. Het UBO-register heeft (mogelijk) vergaande gevolgen voor de persoonlijke veiligheid van de aandeelhouders en hun gezinnen. Ook de Staat onderschrijft dit standpunt zo blijkt uit de opgestelde uitzonderingsregel die de privacy van bepaalde UBO’s (?) gaat beschermen.

Het UBO-Register zal van om en nabij van 500.000 aandeelhouders en bestuurders de volgende informatie publiekelijk toegankelijk te maken:

 1. Voor- en achternaam
 2. Geboortemaand en –jaar
 3. Nationaliteit
 4. Woonland
 5. De aard en omvang van het aandelenbelang in een bandbreedte.

 

Schending van de privacy

Het bovenstaande is een flagrante schending van de AVG/GDPR. Punt 5 bijvoorbeeld, de aard en de omvang van het aandelenbelang is ook in een bandbreedte een zeer gevoelig financieel gegeven in de GDPR.

“Financiële gegevens zijn gevoelige persoonsgegevens, die veel over iemand kunnen zeggen. Het is daarom belangrijk dat organisaties als banken en de Belastingdienst hier zorgvuldig mee omgaan”. Dit valt te lezen op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. Het bovenstaande geldt niet voor de Staat?

 

Risico voor de betrokkenen

Dat er sprake is van risico’s door het verspreiden van deze informatie, is bekend bij de Staat. Dit blijkt uit het volgende in de aanvullende regelgeving. “De UBO mag een verzoek doen bij de Kamer van Koophandel om bepaalde gegevens af te schermen”. Dit wordt gehonoreerd als er aantoonbaar sprake is van een van de volgende situaties:

 1. Blootstelling aan een
 2. onevenredig risico,
 3. Een risico op fraude,
 4. Ontvoering,
 5. Chantage en dergelijke.

Tevens is dit mogelijk als de UBO minderjarig is, onder curatele of onder bewind staat of politiebeveiliging heeft.

 

De bescherming door de Staat is een wassen neus

“De aanvullende UBO-gegevens – de geboortedag, de geboorteplaats, het geboorteland, het woonadres, BSN en/of TIN en de onderliggende documentatie waaruit de identiteit van de UBO en de precieze aard en omvang van het door de UBO gehouden economische belang blijkt – zijn uitsluitend toegankelijk voor bevoegde autoriteiten en de FIU-Nederland”.

Deze tekst komt uit een briefing van de Eerste Kamer door het Ministerie van Financiën. Uiteraard hebben de Staat en ongeveer twintig overheidsdiensten, waaronder de Belastingdienst, onbeperkt gratis toegang tot de informatie. Deze claim dat “de aanvullende UBO-gegevens “worden afgeschermd door de Staat is boerenbedrog en zinloos.

Het tegenovergestelde is waar: iedereen met toegang tot het internet en gezond boerenverstand kan op basis van de balanswaarde van de onderneming (jaarverslag op te vragen bij de KvK) een redelijke inschatting maken van de waarde van de aandelen.

De waarde van de aandeelhouder en zijn familie is gelijk aan de in het UBO-register gevonden bandbreedte * waarde van de onderneming(en). Ook de afgeschermde woonadressen zijn niet heel moeilijk te achterhalen op het internet met een voor- en een achternaam in combinatie met een woonland en een nationaliteit.

Ondernemers zijn vaak bekend op het internet en de informatie is gemakkelijk te vinden. De Staat had net zo goed een target op het hoofd van ondernemend Nederland kunnen plaatsen met een bedrag erbij.

 

De conclusie; het medicijn is erger dan de kwaal

Elk weldenkend mens zal zich de vraag stellen of het belang “het voorkomen van Witwassen en het financieren van terrorisme” wat maar door een hele beperkte groep Nederlanders wordt gedaan, die waarschijnlijk niet in een UBO-Register te vinden zijn opweegt tegen het middel en dat is een massale privacy schending van de aandeelhouders (vaak ondernemers).Het alternatief is een verborgen agenda bij de Staat. Dit gedrag is de Staat onwaardig.

Er is een parallel te trekken met SyRI; dit is een systeem van de Staat waarin de privacy rechten van de burgers massaal geschonden werden onder het motto “fraudebestrijding”.

Voor meer informatie hierover klik hier

Rechtszaak in de maak:

Bron: Privacy Web

Privacy First zal met haar advocaat Otto Volgenant (Boekx Advocaten) een rechtszaak starten tegen het UBO-register wegens schending van het Europees privacy recht. De Nederlandse wet en ook de bovenliggende Europese richtlijn zijn in strijd met het Europese Handvest voor de Grondrechten en met de AVG. Privacy First voert haar strategische procedures over privacy veelal met een coalitie van belanghebbenden. Privacy First inventariseert momenteel welke partijen een bijdrage aan de zaak tegen het UBO-register kunnen leveren.

 

Yes-co gaat een partnership aan met SCOPE FinTech Solutions

shutterstock_267766277

Yes-co gaat partnership aan met SCOPE FinTech Solutions

Leestijd: 2 min.

Met ingang van 1 september 2020 zijn Yes-co en SCOPE FinTech Solutions een partnership aangegaan voor het integreren van het CDD On Demand platform in de software van Yes-co voor makelaars. Hiermee wordt Yes-co de eerste leverancier die voor makelaars een geïntegreerde oplossing biedt voor het voldoen aan Wwft en Sanctiewet.

 

Eenvoudig voldoen aan Wwft en Sanctiewet

Net als de andere zogenaamde poortwachters hebben ook makelaars verplichtingen in het kader van de Wwft en Sanctiewet. Door het aangaan van het partnership en het realiseren van een geïntegreerde oplossing kan Yes-co haar software uitbreiden met een nieuwe module die klanten helpt bij het voldoen aan de verplichtingen van de Wwft en Sanctiewet. Dit biedt voor klanten het voordeel dat ze vanuit hun vertrouwde Yes-co software op een hele gebruiksvriendelijke manier:

 • Relatiegegevens kunnen invoeren en/of updaten op basis van actuele KvK-data
 • Clienten kunnen screenen en controleren in het kader van de Wwft en Sanctiewet en het resultaat hiervan in de vorm van een gewaarmerkt pdf-document archiveren in de cliënt administratie
 • UBO onderzoeken kunnen uitvoeren voor zakelijke cliënten inclusief onderliggende KvK uittreksels, met als resultaat een gewaarmerkt UBO onderzoeksrapport waarin de uitkomsten worden weergegeven.

Vanuit haar focus en specialisme zorgt SCOPE Fintech Solutions voor het continu verbeteren van het geleverde product, het ontwikkelen van nieuwe productonderdelen en features, het monitoren van wet- & regelgeving en het doorvoeren van hiervoor noodzakelijke aanpassingen, zodat Yes-co zich kan focussen op de kern van haar eigen software voor makelaars.

Brede samenwerking

Naast het integreren van software componenten gaan Yes-co en SCOPE Fintech Solutions ook nauw samenwerken bij het informeren en ondersteunen van klanten bij het implementeren en gebruiken van de software. Diverse kantoren in de markt hebben aangegeven zeer geïnteresseerd te zijn in de nieuwe module, echter er zal nog veel aan bewustwording en uitleg gedaan moeten worden binnen het hele marktsegement rondom het voldoen aan Wwft en Sanctiewet en wat dat met zich mee brengt. Hiervoor gaan Yes-co en SCOPE een campagne starten nadat de technische integratie van de software gereed is en de module via de Yes-co Appstore voor klanten te verkrijgen is.

Ben je makelaar en ben je geïnteresseerd in deze nieuwe oplossing of wil je er graag gebruik van gaan maken, blijf dan op de hoogte door jezelf op de Wwft watchlist te plaatsen, dan zorgt Yes-co dat er contact opgenomen wordt als het product beschikbaar is.